Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

CEL: 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych  problematyką VAT w obrocie międzynarodowym –WNT, WDT, import usług, eksport usług, eksport i import towarów. 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć   wykładowo-seminaryjnych. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

 • poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu wskazanym w programie.
 • umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

PROGRAM: 

I. Transakcje wewnątrzwspólnotowe - WNT, WDT

 1. Opodatkowanie transakcji towarowych wewnątrzwspólnotowych: zasady występowania WNT i WDT, zasady opodatkowania, wymogi dokumentacyjne, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, stawki
 2. Transakcje łańcuchowe; regulacje art. 22 VATU, zasady rozliczeń i ustalania miejsca opodatkowania; ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za transport, analiza orzecznictwa i interpretacji
 3. Procedura uproszczona – warunki
 4. Zasady rozliczania dostaw towarów w przypadku dostaw realizowanych na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne, zarejestrowane w Polsce dla celów podatku VAT
 5. Data dokonania dostawy/data nabycia a data powstania obowiązku podatkowego
 6. Podstawa opodatkowania/elementy kalkulacyjne
 7. Faktura a obowiązek podatkowy
 8. WDT – dokumentacja, obowiązek podatkowy, ustawa o VAT a dyrektywa
 9. Premie pieniężne – aktualne orzecznictwo, wpływ na rozliczenie WNT i WDT
 10. Rabaty, sprzedaż premiowa, premie pieniężne, korekty obrotu, dokumentowanie, orzecznictwo sądów administracyjnych i interpretacje organów podatkowych; korekty zmniejszające i zwiększające
 11. Dostawa towarów wraz z montażem/zakup towarów montowanych. Obowiązek podatkowy
 12. Przemieszczenie własnego towaru a obowiązek podatkowy – przypadki, w którym obowiązek ten wystąpi
 13. Skutki realizowania transakcji zakupowych, w których w wyniku dostawy towar nie jest transportowany do Polski – wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2010 r., C-536/08 i C-539.09 dt. interpretacji art. 40 oraz 41 Dyrektywy VAT 2006/112/W
 14. WNT/WDT a brak ewidencji kontrahenta w systemie VIESS

 

II. Eksport towarów

 1. Eksport bezpośredni – definicje, zasady dokumentowania, wymogi dokumentacyjne umożliwiające zastosowania stawki 0%
 2. Eksport pośredni – definicje, zasady dokumentowania, wymogi dokumentacyjne umożliwiające zastosowania stawki 0%
 3. Eksport towarów gdy procedura rozpoczęta w innym kraju UE – możliwość zastosowania stawki0%

 

III. Import towarów

 

 1. Formy importu, uproszczenia, rozliczenie VAT w deklaracji
 2. Dopuszczenie do obrotu w innym kraju UE, obowiązki w Polsce, wpływ na rozliczenie usług związanych z importowanymi towarami
 3. Błędy w rozliczeniach – korekty, wpływ na podatek naliczony
 4. Zakup od dostawcy pozaunijnego towaru sprowadzanego z terytorium UE
 5. Kurs waluty a podatek naliczony
 6. Pomyłki w rozliczeniach importowych a podatek naliczony

 

IV. Usługi

       1. Opodatkowanie usług – zasady dotyczące miejsca świadczenia usługi, rodzaj usług a miejsce opodatkowania

       2. Dyrektywa Rady 2008/8/WE, Dyrektywa Rady 2010/45/UE, Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011

       3. Podatnik z tytułu usług

       4. Import i eksport usług a miejsce opodatkowania

       5. Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług

       6. Podstawa opodatkowania

       7. Korygowanie importu/eksportu usług

       8. Dokumentowanie sprzedaży usług – terminy, kurs waluty

       9. Analiza przypadków

 • Usługi świadczone na rzecz podatników
 • Usługi świadczone na rzecz niepodatników

     10.  Wyjątki od zasad ogólnych

 

Szkolenie poprowadzi:  Sabina Moczko -Wdowczyk – doradca podatkowy

ORGANIZACJA:

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.   

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Zajęcia w godz. 9.00 - 14.00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach . Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie  z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

W ramach szkolenia zapewniamy: 

• materiały szkoleniowe, 
• przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635