Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

VAT split payment (mechanizm podzielonej płatności)

- praktyczne aspekty i problemy przy jego stosowaniu

 

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=430743

 

PROWADZĄCY – Michał Gabrysiak Doświadczony Pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (m.in. tzw. „Wielkiej Czwórki”). Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora finansów publicznych. Lider licznych projektów z zakresu podatku VAT dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej czy pozycjach wydawnictwa Presscom.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz planowanych zmian w zakresie podatku VAT, a w szczególności mechanizmu „split payment” (podzielonej płatności), z uwzględnieniem bieżących istotnych problemów w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek prowadzących rozliczenia w tym zakresie.

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT.
 1. Projekt zmiana w ustawie o VAT – mechanizm „split payment”
 1. Podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2018,
 2. dobrowolna czy obowiązkowa – czy „split payment” będzie dotyczył każdego podatnika VAT?
 3. jak się przygotować do „split payment” oraz jaki wpływ na firmę będzie miał „split payment”?
 4. korzyści zastosowania „split payment”.
 1. Rachunek VAT – nowa usług w systemie bankowym
 1. kto będzie musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
 2. „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT – w jaki sposób kontrahent opłacać będzie należności faktury?
 3. czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
 4. czy wszystkie banki będą obsługiwać rachunek VAT?
 5. czy inne instytucje niż banki będą prowadzić rachunek VAT?
 6. jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
 7. do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?
 8. na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
 9. egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
 10. jak zasilać i obciążać rachunek VAT?
 1. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”.
 2. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
 1. częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
 2. podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?
 3. podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”,
 4. fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”,
 5. formy płatności transakcji handlowych a „split payment”.
 1. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”
 1. prawo do odliczenia VAT a „split payment”,
 2. termin zwrotu VAT a „split payment”,
 3. transakcje międzynarodowe a „split payment”,
 1. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 września 2019 r.:
 1. czy obowiązkowa podzielona płatność zastąpi w całości odwrotne obciążenie oraz solidarną odpowiedzialność przy nabyciu niektórych towarów i usług?,
 2. jak dodatkowe adnotacje będą zawierać faktury przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
 3. czy będzie limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 4. jakie będą skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 5. jakie będą sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?,
 6. czy przy obowiązkowej podzielonej płatności będzie można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?
 7. jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT będzie można zapłacić z Rachunku VAT?
 8. z tytułu jakich innych podatków urząd skarbowy będzie mógł dokonać zajęcia Rachunku VAT?
 9. jakie inne zmiany dotyczące podzielonej płatności wprowadza się od 1 września 2019 r. przy okazji zmiany ustawy o VAT od 1 września 2019 r.?
 10. przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem oraz od kiedy skutki braku zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków PIT i CIT?. 

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu podatku VAT,
 2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635