Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Umowy cywilnoprawne w 2019r.

– zmiany w zakresie oskładkowania umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność od 2019r. i nowe interpretacje ZUS

 

Wykładowca: Katarzyna Sobieszczańska

 

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest uaktualnienie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz ubezpieczeń społecznych.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm

i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowo-płacowe

i pracodawcy

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych

z elementami ćwiczeń praktycznych w formie warsztatu. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. 

 

Plan nauczania

I. Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny – podobieństwa i różnice.

 

II. Zagrożenia wynikające z zatrudniania pracowników na umowy cywilnoprawne – kontrole PIP i ZUS.

 

III. Formy zatrudnienia cywilnoprawnego:

A. Umowy zlecenia w 2019r.:

 1. Jak stworzyć dobrą umowę zlecenia?
 2. Czynności jako przedmiot umowy zlecenia – najczęstsze błędy pracodawców,
 3. Czas pracy zleceniobiorcy – zasada swobody miejsca i czasu,
 4. Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy – czy konieczne jest prowadzenie ewidencji czasu pracy? Jak ewidencjonować czas pracy zleceniobiorcy, aby dokumentu nie zakwestionował PIP?
 5. Rodzaje wynagrodzenia w umowach zlecenia i kłopoty ze stosowaniem stawki minimalnej godzinowej,
 6. Kiedy obowiązuje comiesięczna wypłata wynagrodzenia? – wątpliwości interpretacyjne,
 7. Czy narzędzia i materiały do wykonania zlecenia musi zapewnić zleceniobiorcy zleceniodawca?
 8. Czy zleceniobiorca może odbywać „podróże służbowe”? Kiedy zleceniodawca może pokrywać koszty podróży zleceniobiorcy?
 9. Sposoby rozwiązywania umów zlecenia – czy w umowach zlecenia można stosować okresy wypowiedzenia?
 10. Czy osoby zatrudnione na umowy zlecenia należy przeszkolić pod kątem BHP?
 11. Największe błędy popełniane w umowach zlecenia – kiedy umowa zlecenia ma cechy stosunku pracy.

B. Umowy o dzieło w 2019r.

 1. Przedmiot umowy o dzieło - Kodeks cywilny a interpretacje ZUS.
 2. Co dziś może być przedmiotem umowy o dzieło?
 3. Jakie cechy różnią umowę o dzieło od umowy zlecenia?
 4. Jak skonstruować umowę o dzieło, aby nie została uznana przez ZUS za umowę zlecenia
 5. Zakwestionowanie umów o dzieło podczas kontroli ZUS – jakie kroki może podjąć „pracodawca”.

C. Kontrakt menadżerski i samozatrudnienie pracownicze jako alternatywne  formy zatrudnienia:

 1. Konstrukcja i cechy kontraktu menadżerskiego,
 2. Samozatrudnienie pracownicze jako najtańsza forma zatrudnienia.

 

IV. Naliczanie i odprowadzanie składek ZUS od wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych:

A. Odprowadzanie składek ZUS z tytułu umów zlecenia (wybrane aspekty):

 1. Umowy zlecenia wykonywane na rzecz własnego pracodawcy,
 2. Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem prowadzącym działalność gospodarczą – nowe stanowisko ZUS w zakresie obowiązku objęcia ubezpieczeniem,
 3. Odprowadzanie składek ZUS z tytułu zawarcia umowy zlecenia z osobą pobierającą zasiłek macierzyński,
 4. Umowy zlecenia zawarte z uczniami i studentami – nowe interpretacje ZUS.

B. Zmiany w odprowadzaniu składek ZUS z umów zlecenia zawartych

z osobami prowadzącymi działalność - po zmianach wprowadzonych od

1 stycznia 2019r. :

 1. Kiedy płatnik składek ma obowiązek odprowadzania składek z umowy zlecenia zawartej z osobą prowadzącą działalność?
 2. Sposoby opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność,
 3. Korzystanie przez przedsiębiorcę z „ulgi na start” i opłacania składek
 4. w wysokości preferencyjnej a składki z umowy zlecenia,
 5. Nowy „mały ZUS” od 2019r. a opłacanie składek z umowy zlecenia,
 6. Jak skutecznie weryfikować osoby prowadzące działalność, aby prawidłowo odprowadzać składki z umów zlecenia zawartych
 7. z przedsiębiorcami?

C. Odprowadzanie składek ZUS od usługi wykonanej przez osobę prowadzącą tzw. działalność nierejestrowaną:

 1. Kontrowersyjne stanowisko ZUS wobec obowiązków płatników składek korzystających z usług świadczonych przez osobę prowadzącą
 2. tzw. działalność nierejestrowaną,
 3. W jaki sposób płatnik ma zgłosić do ZUS fakt korzystania z usług osoby wykonującej działalność nierejestrowaną,
 4. Od jakiej podstawy i jakie składki płatnik powinien naliczyć od wynagrodzenia wypłaconego osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną. Jak ustalić kwotę brutto i netto wynagrodzenia?.

D. Problemy z prawidłowym rozstrzyganiem zbiegów ubezpieczeniowych:

 1. Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych w przypadku, gdy ubezpieczony oprócz umowy zlecenia posiada co najmniej dwa inne tytuły do ubezpieczeń,
 2. Rozstrzyganie zbiegu ubezpieczeniowego w przypadku, gdy ubezpieczony wykonuje jednocześnie kilka umów zlecenia zawartych
  z różnymi podmiotami – różne terminy wypłaty wynagrodzenia.

E. Opłacanie składek ZUS z umów o dzieło i kontraktów menadżerskich.

F. Dokumentowanie posiadania innego tytułu do ubezpieczeń – teoria

a praktyka.

G. Możliwość zweryfikowania prawidłowości naliczania składek z umów zlecenia – przygotowanie przez płatnika składek wniosku ZUS-USZ. Korzyści i konsekwencje złożenia wniosku w ZUS.

 

V. Praktyczne problemy z naliczaniem zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych:

 1. Kłopoty ze stosowaniem podatku zryczałtowanego – przykłady,
 2. Zmiany dotyczące możliwości stosowania 50% KUP obowiązujące od 19 lipca 2018r. – prawo autorskie a 50% KUP

 

VI. Prawo autorskie w umowach cywilnoprawnych:

 1. Kiedy i w jakich umowach cywilnoprawnych ma zastosowanie prawo autorskie?
 2. Prawa osobiste a prawa majątkowe – czym się różnią i jaki mają charakter,
 3. Na czym polega przeniesienie praw autorskich – co to są pola eksploatacji?
 4. Jak konstruować zapisy dotyczące przeniesienia praw autorskich
 5. w umowie cywilnoprawnej? – praktyczne przykłady

 

VII. RODO w umowach cywilnoprawnych:

 1. Do których umów cywilnoprawnych ma zastosowanie RODO?
 2. Jakie dane można zbierać od osób zatrudnianych na umowy cywilnoprawne?
 3. Klauzula informacyjna w dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawymi – jakie informacje powinna zawierać.

 

VIII.   Dokumentacja związana z zatrudnianiem na umowy cywilnoprawne od 2019r. - oświadczenia, protokoły, rachunki itp.

 

IX. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

 

 

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

 1. poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz ubezpieczeń społecznych.
 2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. umiejętność przewidywania skutków wdrożenia nowych przepisów a także ich wpływu na odpowiedzialność pracodawcy wobec organów kontroli

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635