Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img UMOWY CYWILNOPRAWNE w 2019 r.- JELENIA GÓRA

UMOWY CYWILNOPRAWNE w 2019 r.- JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

UMOWY CYWILNOPRAWNE W 2019r.

zmiany w zakresie oskładkowania umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność od 2019r. i nowe interpretacje ZUS

 

PROWADZĄCY: KATARZYNA SOBIESZCZAŃSKA - niezależny ekspert i doradca ds. ZUS świadczący usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, doradca kancelarii prawnych. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi i sprawami ZUS. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 15-letnim doświadczeniem. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z dużych banków. Obecnie samodzielny przedsiębiorca wspierający firmy w zakresie spraw ZUS (m.in. kontrole, korygowanie dokumentów, doradztwo) a także świadczący usługi kadrowo-płacowe. Trener z zakresu umów cywilnoprawnych, spraw ZUS i obsługi programu Płatnik – specjalista w zakresie korygowania dokumentów.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest uaktualnienie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz ubezpieczeń społecznych.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Szkolenie skierowane jest do specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych zainteresowani jej poszerzeniem, specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność, osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeń społecznych.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny – podobieństwa i różnice.

 

II. Zagrożenia wynikające z zatrudniania pracowników na umowy cywilnoprawne – kontrole PIP i ZUS.

 

III. Formy zatrudnienia cywilnoprawnego:

A. Umowy zlecenia w 2019r.:

a) Jak stworzyć dobrą umowę zlecenia?

b) Czynności jako przedmiot umowy zlecenia – najczęstsze błędy pracodawców,

c) Czas pracy zleceniobiorcy – zasada swobody miejsca i czasu,

d) Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy – czy konieczne jest    prowadzenie ewidencji czasu pracy? Jak ewidencjonować czas pracy zleceniobiorcy, aby dokumentu nie zakwestionował PIP?

e) Rodzaje wynagrodzenia w umowach zlecenia i kłopoty ze stosowaniem stawki minimalnej godzinowej,

f) Kiedy obowiązuje comiesięczna wypłata wynagrodzenia? – wątpliwości interpretacyjne,

g) Czy narzędzia i materiały do wykonania zlecenia musi zapewnić zleceniobiorcy zleceniodawca?

h) Czy zleceniobiorca może odbywać „podróże służbowe”? Kiedy zleceniodawca może pokrywać koszty podróży zleceniobiorcy?

i) Sposoby rozwiązywania umów zlecenia – czy w umowach zlecenia można stosować okresy wypowiedzenia?

j) Czy osoby zatrudnione na umowy zlecenia należy przeszkolić pod kątem BHP?

k) Największe błędy popełniane w umowach zlecenia – kiedy umowa zlecenia ma cechy stosunku pracy.

 

B. Umowy o dzieło w 2019r.

a) Przedmiot umowy o dzieło - Kodeks cywilny a interpretacje ZUS.  Co dziś może być przedmiotem umowy o dzieło?

b) Jakie cechy różnią umowę o dzieło od umowy zlecenia?

c) Jak skonstruować umowę o dzieło, aby nie została uznana przez ZUS za umowę zlecenia

d) Zakwestionowanie umów o dzieło podczas kontroli ZUS – jakie kroki może podjąć „pracodawca”.

 

C. Kontrakt menadżerski i samozatrudnienie pracownicze jako alternatywne  formy zatrudnienia:

a) Konstrukcja i cechy kontraktu menadżerskiego,

b) Samozatrudnienie pracownicze jako najtańsza forma zatrudnienia.

 

IV. Naliczanie i odprowadzanie składek ZUS od wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych:

A. Odprowadzanie składek ZUS z tytułu umów zlecenia (wybrane aspekty):

a) Umowy zlecenia wykonywane na rzecz własnego pracodawcy,

b) Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem prowadzącym działalność gospodarczą – nowe stanowisko ZUS w zakresie obowiązku objęcia ubezpieczeniem,

c) Odprowadzanie składek ZUS z tytułu zawarcia umowy zlecenia z osobą pobierającą zasiłek macierzyński,

d) Umowy zlecenia zawarte z uczniami i studentami – nowe interpretacje ZUS.

 

B. Zmiany w odprowadzaniu składek ZUS z umów zlecenia zawartych

z osobami prowadzącymi działalność - po zmianach wprowadzonych od

1 stycznia 2019r. :

a) Kiedy płatnik składek ma obowiązek odprowadzania składek z umowy zlecenia zawartej z osobą prowadzącą działalność?

b) Sposoby opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność,

c) Korzystanie przez przedsiębiorcę z „ulgi na start” i opłacania składek

w wysokości preferencyjnej a składki z umowy zlecenia,

d) Nowy „mały ZUS” od 2019r. a opłacanie składek z umowy zlecenia,

e) Jak skutecznie weryfikować osoby prowadzące działalność, aby prawidłowo odprowadzać składki z umów zlecenia zawartych

z przedsiębiorcami?

 

C. Odprowadzanie składek ZUS od usługi wykonanej przez osobę prowadzącą tzw. działalność nierejestrowaną:

a) Kontrowersyjne stanowisko ZUS wobec obowiązków płatników składek korzystających z usług świadczonych przez osobę prowadzącą  tzw. działalność nierejestrowaną,

b) W jaki sposób płatnik ma zgłosić do ZUS fakt korzystania z usług osoby wykonującej działalność nierejestrowaną,

c) Od jakiej podstawy i jakie składki płatnik powinien naliczyć od wynagrodzenia wypłaconego osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną. Jak ustalić kwotę brutto i netto wynagrodzenia?.

 

D. Problemy z prawidłowym rozstrzyganiem zbiegów ubezpieczeniowych:

a) Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych w przypadku, gdy ubezpieczony oprócz umowy zlecenia posiada co najmniej dwa inne tytuły do ubezpieczeń,

b) Rozstrzyganie zbiegu ubezpieczeniowego w przypadku, gdy ubezpieczony wykonuje jednocześnie kilka umów zlecenia zawartych  z różnymi podmiotami – różne terminy wypłaty wynagrodzenia.

 

E. Opłacanie składek ZUS z umów o dzieło i kontraktów menadżerskich.

 

F. Dokumentowanie posiadania innego tytułu do ubezpieczeń – teoria  a praktyka.

 

G. Możliwość zweryfikowania prawidłowości naliczania składek z umów zlecenia – przygotowanie przez płatnika składek wniosku ZUS-USZ. Korzyści i konsekwencje złożenia wniosku w ZUS.

 

V. Praktyczne problemy z naliczaniem zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych:

a) Kłopoty ze stosowaniem podatku zryczałtowanego – przykłady,

b) Zmiany dotyczące możliwości stosowania 50% KUP obowiązujące od 19 lipca 2018r. – prawo autorskie a 50% KUP

 

VI. Prawo autorskie w umowach cywilnoprawnych:

a) Kiedy i w jakich umowach cywilnoprawnych ma zastosowanie prawo autorskie?

b) Prawa osobiste a prawa majątkowe – czym się różnią i jaki mają charakter,

c) Na czym polega przeniesienie praw autorskich – co to są pola eksploatacji?

d) Jak konstruować zapisy dotyczące przeniesienia praw autorskich  w umowie cywilnoprawnej? – praktyczne przykłady

 

VII. RODO w umowach cywilnoprawnych:

a) Do których umów cywilnoprawnych ma zastosowanie RODO?

b) Jakie dane można zbierać od osób zatrudnianych na umowy cywilnoprawne?

c) Klauzula informacyjna w dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawymi – jakie informacje powinna zawierać.

 

VIII.        Dokumentacja związana z zatrudnianiem na umowy cywilnoprawne od 2019r. - oświadczenia, protokoły, rachunki itp.

 

IX. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1) poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz ubezpieczeń społecznych.

2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3) umiejętność przewidywania skutków wdrożenia nowych przepisów a także ich wpływu na odpowiedzialność pracodawcy wobec organów kontroli.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO