Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

STRUKTURA VAT - OBLICZANIE STRUKTURY

W TEORII I W PRAKTYCE PRZY UWZGLĘDNIENIU BIEŻĄCEGO ORZECZNICTWA W TYM ZAKRESIE

 

Wykładowca: Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także dyrektor działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadaja wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnych uwzględnieniem obrotu międzynarodowego. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

 

Czas trwania kursu:  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Godz. 9.00 – 15.00

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu obliczania struktury podatku od towarów i usług.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: kurs kierowany jest do księgowych, pracowników biur rachunkowych, jak również do pracowników komórek księgowych w firmach oraz osób zainteresowanych uaktualnieniem wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studiów przypadków, warsztatowych. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

Plan nauczania

Tematyka szkolenia:

1.           Przyporządkowanie poszczególnych wydatków do właściwych czynności (opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu / mieszanych / zwolnionych).

2.           Działalność niepodlegająca opodatkowaniu a jej wpływ na obliczanie proporcji przed i po 1 stycznia 2016 r.

3.           Obliczanie współczynnika; jakie transakcje uwzględniamy w liczniku, a jakie w mianowniku współczynnika (z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa):

•             wykluczenia ze współczynnika: środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykorzystywane w działalności;

•             wykluczenia ze współczynnika: pomocnicze transakcje w zakresie nieruchomości i pomocnicze transakcje finansowe;

•             wykluczenia ze współczynnika: usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

4.           Wyznaczenie współczynnika, gdy obrót w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 tys. zł.

5.           Co zrobić, gdy współczynnik jest niereprezentatywny.

6.           Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości, a korekta podatku naliczonego.

7.           Zmiana sposobu wykorzystania pojazdu samochodowego a korekta podatku naliczonego.

8.           Korekta współczynnika po zakończeniu roku (z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa):

•             korekta współczynnika po zakończeniu roku; środki trwałe i wartości niematerialne i prawne < 15 tys. zł;

•             korekta współczynnika po zakończeniu roku; środki trwałe i wartości niematerialne i prawne > 15 tys. zł.

9.         Sprzedaż w okresie korekty a korekta podatku naliczonego.

10.       Zmiana przeznaczenia w okresie korekty a korekta podatku naliczonego.

11.         Zmiana przeznaczenia towarów handlowych, surowców, materiałów itp. (z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa).

12.         Obowiązek korekty w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

13.       Pre-współczynnik:

•          kto będzie stosował pre-współczynnik,

•          zasady stosowania pre-współczynika,

•             jak łączyć zastosowanie pre-współczynnika oraz współczynnika struktury VAT,

•          pierwsze wyjaśnienia w zakresie sposobu stosowania

           pre-współczynnika.

14.         WARSZTATY PRAKTYCZNE – przykłady własne oraz podane przez Uczestników.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)           poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu obliczania struktury VAT,

2)         umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3)           umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

 

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635