Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Terminy

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=430875

PROWADZĄCY – Michał Gabrysiak Doświadczony Pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (m.in. tzw. „Wielkiej Czwórki”). Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora finansów publicznych. Lider licznych projektów z zakresu podatku VAT dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej czy pozycjach wydawnictwa Presscom.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu obliczania struktury podatku od towarów i usług.

Szkolenie adresowane jest do księgowych, pracowników biur rachunkowych, jak również do pracowników komórek księgowych w firmach oraz osób zainteresowanych uaktualnieniem wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przyporządkowanie poszczególnych wydatków do właściwych czynności (opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu / mieszanych / zwolnionych).
 2. Działalność niepodlegająca opodatkowaniu a jej wpływ na obliczanie proporcji przed i po 1 stycznia 2016 r.
 3. Obliczanie współczynnika; jakie transakcje uwzględniamy w liczniku, a jakie w mianowniku współczynnika (z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa):
 • wykluczenia ze współczynnika: środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykorzystywane w działalności;
 • wykluczenia ze współczynnika: pomocnicze transakcje w zakresie nieruchomości i pomocnicze transakcje finansowe;
 • wykluczenia ze współczynnika: usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.
 1. Wyznaczenie współczynnika, gdy obrót w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 tys. zł.
 2. Co zrobić, gdy współczynnik jest niereprezentatywny.
 3. Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości, a korekta podatku naliczonego.
 4. Zmiana sposobu wykorzystania pojazdu samochodowego a korekta podatku naliczonego.
 5. Korekta współczynnika po zakończeniu roku (z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa):
 • korekta współczynnika po zakończeniu roku; środki trwałe i wartości niematerialne i prawne < 15 tys. zł;
 • korekta współczynnika po zakończeniu roku; środki trwałe i wartości niematerialne i prawne > 15 tys. zł.
 1. Sprzedaż w okresie korekty a korekta podatku naliczonego.
 2. Zmiana przeznaczenia w okresie korekty a korekta podatku naliczonego.
 3. Zmiana przeznaczenia towarów handlowych, surowców, materiałów itp. (z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa).
 4. Obowiązek korekty w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 5. Pre-współczynnik:
 • kto będzie stosował pre-współczynnik,
 • zasady stosowania pre-współczynika,
 • jak łączyć zastosowanie pre-współczynnika oraz współczynnika struktury VAT,
 • pierwsze wyjaśnienia w zakresie sposobu stosowania
  pre-współczynnika.
 1. WARSZTATY PRAKTYCZNE – przykłady własne oraz podane  przez Uczestników.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu struktury podatku VAT,
 2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635