Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img STOWARZYSZENIA, FUNDACJE jako organizacje pozarządowe - Jelenia Góra

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE jako organizacje pozarządowe - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
550,- zł od osoby,
520,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE jako organizacje pozarządowe - DZIAŁALNOŚĆ, FINANSOWANIE, KSIĘGOWOŚĆ, PODATKI

 

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

PROWADZĄCY:

MIROSŁAWA WYSOCKA -  doradca podatkowy, wieloletni wykładowca. Posiada doświadczenie z zakresu rachunkowości i  podatków.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-15.30.

Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych, dwa dni 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych  zasadami rachunkowości organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które chcą poznać od strony praktycznej zasady księgowości w organizacji pozarządowej i  zdobyć nowe kwalifikacje. Kurs jest skierowany do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach księgowości organizacji pozarządowych lub już ją rozpoczęły.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć: warsztatów z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków, angażowanie słuchaczy do wymiany doświadczeń. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne, wzory dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy formalno – prawne i zasady rachunkowości organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

2. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej

•           Działalność statutowa nieodpłatna i odpłatna – definicje, różnice, zmiany dotyczące odpłatnej działalności statutowej wprowadzone nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

•           Źródła finansowania organizacji pozarządowych – dotacje, składki, darowizny rzeczowe i finansowe, zbiórki publiczne.

•           Koszty działalności statutowej odpłatnej – przykłady.

3. Prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.

•           Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.

•           Rodzaje ewidencji dla jednostek prowadzących działalność.

4. Sporządzanie sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej.

•           Ustalanie wyniku finansowego organizacji.

•           Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego organizacji.

•           Zamknięcie roku w organizacji pozarządowej [Bilans, Rachunek zysków i strat, Informacja dodatkowa] - przykłady.

5. Prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej dla realizacji zadania publicznego z dotacji uzyskanej od jednostki samorządu terytorialnego.

•           Podstawy formalno – prawne dokumentacji i ewidencji dla jednostek realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem dotacji samorządu terytorialnego.

6. Typowe nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości - studium przypadków.

7. Warsztaty  z wykorzystaniem pełnej dokumentacji księgowej.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

a)         poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu specyfiki działalności  organizacji pozarządowych i źródeł finansowania. 

b)         poznanie  zasad rachunkowości organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym: obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązku naliczania i rozliczania podatku CIT),

c)         umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

d)         umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO