Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Środki trwałe oraz WNIP w świetle aktualnych przepisów

Środki trwałe oraz WNIP w świetle aktualnych przepisów

Miasto:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
11-09-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

 

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WNIP

W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW

 

Wykładowca: Marcin Górski – adwokat, doradca podatkowy.

 

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych. Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych

 

Czas trwania kursu:  8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).  - 9.00 - 15.30

 

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy: Celem kursu

jest przedstawienia w aspekcie podatkowym problematyki dotyczącej środków trwałych

i wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.. Konsekwencją przyjętej formuły kursu jest omówienie ww. problematyki w sposób pozwalający na poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zdobycie nowych umiejętności. Omówiona przez wykładowcę podczas kursu problematyka, poparta licznymi praktycznymi przykładami, pozwoli na wykorzystanie zdobytej podczas kursu wiedzy w praktyce prowadzonej działalności.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: Kurs adresowany jest przede wszystkim do pracowników działów finansowych i działów księgowości, właścicieli i personelu biur rachunkowych, pracowników związanych z gospodarką środkami trwałymi i wyposażeniem, analityków i kontrolerów finansowych.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studiów przypadków, a także poprzez angażowanie słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

Plan nauczania:

1.      Zasady klasyfikacji środków trwałych.

 

2.      Jednorazowy odpis amortyzacyjny.

a.         W przypadku, których środków trwałych można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

b.        Limit dla wszystkich środków trwałych oraz limit dla poszczególnych środków trwałych.

c.         Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w przypadku zaliczek na nabycie środków trwałych?

d.      Utrata prawa do ulgi.

e.       Jak postępować w przypadku spółki osobowej?

f.         Jednorazowy odpis amortyzacyjny a pozostałe ulgi w zakresie amortyzacji (stary jednorazowy odpis amortyzacyjny). 

g.         Przepisy przejściowe – od kiedy i na jakich zasadach obowiązują nowe regulacje?

3.      Definicja środka trwałego.

a.       Własność i współwłasność środka trwałego.

b.      Co to jest kompletność środka trwałego?

c.       Co to jest przydatność środka trwałego do umówionego użytku?

d.      Budynek i budowla na cudzym gruncie.

e.       Inwestycje w obcy środek trwały.

4.      Wartości niematerialne i prawne.

a.       Wartość niematerialne i prawne – zasada ogólna.

b.      Wartości niematerialne i prawne, które nie stanowią praw majątkowych.

c.       Koszty prac rozwojowych.

d.        Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa a dodatnia i ujemna wartość firmy. 

5.      Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne niskocenne.

a.         Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny. 

6.        Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej.

a.       Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.

b.      Pozostałe przypadki.

7.      Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

8.      Zasady ustalania wartości początkowej.

a.       Cena nabycia. 

b.      Koszt wytworzenia.

c.       Środki trwałe wniesione aportem.

d.      Środki trwałe nabyte nieodpłatnie.

e.       Kiedy kontynuacja amortyzacji?

f.       Różnice kursowe oraz odsetki a zasady ustalania wartości początkowej.

g.       Pozostałe przypadki.

9.      Modyfikacje wartości początkowej.

a.       Ulepszenie środka trwałego.

b.      Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego.

c.       Ulepszenie a remont.  

d.      Wartości niematerialne i prawne nie podlegające ulepszeniu.

e.       Odłączenie oraz przyłączenie części składowych oraz peryferyjnych.

10.    Odpisy amortyzacyjne.

a.       Wysokość odpisów amortyzacyjnych.

b.      Odpisy miesięczne.

c.       Odpisy kwartalne.

d.      Odpisy roczne.

11.    Metody amortyzacji.

a.       Metoda liniowa.

b.      Metoda degresywna.

12.    Stawki amortyzacji.

a.       Stawki z wykazu stawek amortyzacji.

b.      Stawki podwyższone.

c.       Stawki ustalone indywidualnie.

d.      Okresy amortyzacji.

13.    Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów.

a.       Amortyzacja samochodu osobowego. 

b.      Środki trwałe sfinansowane z dotacji a odpisy amortyzacyjne.

c.         Pozostałe przypadki - odpisy amortyzacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

14.    Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

a.       Leasing operacyjny – warunki/skutki.

b.      Leasing finansowy – warunki/skutki.

c.         Zbycie oraz oddanie do odpłatnego korzystania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych na podstawie umowy leasingu.

d.      Leasing gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

e.       Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2019 r., Mydibel SA p.          État belge, C-201/18.

15.    Ulga na działalność badawczo rozwojową a amortyzacja.

a.       Koszty kwalifikowane.

b.      Ekspertyzy i opinie jako koszty kwalifikowane. 

c.       Odpisy amortyzacyjne jako koszty kwalifikowane.

d.      Limit odliczeń.

16.    Pytania i odpowiedzi.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)        poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu środków trwałych raz wartości niematerialnych i prawnych,

2)      umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3)        umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 71 3437627     
tel. 71 3442682
kursy@wroclaw.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO