Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
600,- zł od osoby

CEL:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające wiedzę z zakresu rachunkowości na poziomie II stopnia certyfikacji zawodowej.

Uczestnicy szkolenia: osoby, które chcą nauczyć się sporządzania sprawozdań finansowych. Mogą to być zarówno osoby, które dotychczas nie sporządzały sprawozdań finansowych jak i te, które mają już pewne doświadczenie w tym zakresie, ale nie opanowały jeszcze tej umiejętności na zadowalającym poziomie.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć warsztatowych polegających na sporządzaniu w programie komputerowym Microsoft Excel poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz program komputerowy Microsoft Excel.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych,

- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

PROGRAM: 

1 dzień:

  1. Sporządzanie bilansu według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
  2. Sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
  3. Omówienie zakresu dodatkowych informacji wymaganych przez ustawę o rachunkowości w załączniku nr 1

2 dzień:

  1. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
  2. Sporządzanie zestawienia zmian w kapitale własnym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

Wykładowca : dr Jadwiga Szczotka – biegły rewident, praktyk, wieloletni doświadczony wykładowca Stowarzyszenia Księgowych.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia odbędą się w godz. 9.00 - 14.45.

Czas trwania kursu:  14 godzin lekcyjnych - dwa dni po 7 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany w dniach: 27 - 28 lutego 2020 r.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

• materiały szkoleniowe,
• przerwy kawowe.

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635