Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
660,- zł od osoby

PROWADZĄCY: JADWIGA SZCZOTKA - doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, praktyk, wieloletni doświadczony wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych.

SŁUCHACZAMI KURSU MOGĄ BYĆ OSOBY:

Uczestnicy szkolenia: osoby, które chcą nauczyć się sporządzania sprawozdań finansowych. Mogą to być zarówno osoby, które dotychczas nie sporządzały sprawozdań finansowych jak i te, które mają już pewne doświadczenie w tym zakresie, ale nie opanowały jeszcze tej umiejętności na zadowalającym poziomie. Warsztaty kierowane są do osób znających podstawy rachunkowości.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym

Zajęcia w godz. 09:00 – 14:45

Kurs obejmuje dwa dni warsztatów po 7 godzin lekcyjnych

Terminy spotkań: 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć warsztatowych polegających na sporządzaniu w programie komputerowym Microsoft Excel poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz program komputerowy Microsoft Excel.

PROGRAM SZKOLENIA:

1 dzień:

  1. Sporządzanie bilansu według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
  2. Sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
  3. Omówienie zakresu dodatkowych informacji wymaganych przez ustawę o rachunkowości w załączniku nr 1

2 dzień:

  1. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
  2. Sporządzanie zestawienia zmian w kapitale własnym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635