Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Specjalista w zakresie Środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych JELENIA GÓRA

Specjalista w zakresie Środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
12-10-2019
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
780,- zł od osoby,
780,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Specjalista w zakresie rozliczeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym/weekendowym

Zajęcia w godz. 9.00-15.00.

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych (cztery spotkania w wymiarze po 7-8 godzin lekcyjnych)

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i zagadnień z nimi związanych. Zdobyte informacje pozwolą na sprawne poruszanie się w tej skomplikowanej problematyce. Szkolenie pozwoli także zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach postępowania w zakresie dotyczącym ewidencjonowania, wyceny i amortyzowania środków trwałych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

PRZEZNACZENIE SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane do pracowników działów księgowości, przedsiębiorców, pracowników działów organizacyjo-administracyjnych zajmujących się środkami trwałymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem pogłębionej wiedzy w zakresie zagadnień podatkowych i rachunkowych związanych ze środkami trwałymi.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Środki trwałe w jednostce z uwzględnieniem prawa bilansowego i podatkowego

a) Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

b) Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

c) Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe".

d) Klasyfikacja środków trwałych.

 • Podstawa prawna i pojęcie klasyfikacji środków trwałych,
 • Ewidencja szczegółowa środków trwałych.

e) Zasady wyceny środków trwałych.

 • Środki trwałe a ich wycena,
 • Wycena w razie odpłatnego nabycia środka trwałego,
 • Wycena środków trwałych w przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny,
 • Wartość środków trwałych ulepszonych,
 • Zasady wyceny środków trwałych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji.

f) Ewidencja środków trwałych.

 • Zasady ewidencji środków trwałych w księgach rachunkowych,
 • Ewidencja na kontach syntetycznych i pomocniczych (analitycznych),
 • Odrębna ewidencja szczegółowa.

g) Środki trwałe w budowie.

 • Pojęcie środków trwałych w budowie,
 • Zasady ewidencji środków trwałych w budowie,
 • Jakie koszty zalicza się do kosztów środków trwałych w budowie?
 • Ulepszenie a remont.

h) Leasing środków trwałych.

 

II.  Wartości niematerialne i prawne

a) Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych.

b) Zasady umarzania i amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych.

c) Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.

 

III. Amortyzacja środków trwałych

a) Amortyzacja środków trwałych wg zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z ustawą o rachunkowości.

b) Szczególne zasady amortyzowania środków trwałych zawarte w ustawach podatkowych.

c) Terminy, stawki, zasady i metody naliczania amortyzacji.

d) Ewidencja księgowa kosztów i odpisów amortyzacyjnych.

 

IV.  Inwentaryzacja majątku trwałego wraz z rozliczaniem różnic poinwentaryzacyjnych

a) Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego.

b) Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.).

c) Arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne.

d) Rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego.

 

V. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w sprawozdaniu finansowym.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KURSIE (KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA):

 1. Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, poznanie praktycznych zasad ujęcia podatkowego i bilansowego środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz poznanie zasad i metod inwentaryzacji majątku trwałego wraz z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych.
 2. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO