Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Specjalista ds. kadr i płac WROCŁAW weekendowy

Specjalista ds. kadr i płac WROCŁAW weekendowy

Miasto:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
12-10-2019
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1780,- zł od osoby,
zapisz się

CEL:

Celem kursu jest: przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr. W trakcie kursu, uczestnicy nabywają wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kurs daje również możliwość do ugruntowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Wymagania wstępne: wykształcenie średnie

 

PROGRAM:

Nawiązanie stosunku pracy

Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne

 1. Zagadnienia prawne związane ze stosunkiem pracy
 2. Podstawowe zasady prawa pracy
 3. Równe traktowanie w zatrudnieniu
 4. Charakter prawny stosunku pracy
 5. Charakterystyka umów cywilnoprawnych
 6. Rodzaje i charakterystyka umów o pracę
 7. Termin nawiązania stosunku pracy
 8. Forma i treść umowy o pracę
 9. Informacja dla pracownika o warunkach zatrudnienia – zasady sporządzania i aktualizacji

 

Rozwiązanie stosunku pracy

 

 1. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
 2. Rozwiązanie umowy o prace na mocy porozumienia stron
 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 4. Wypowiedzenie zmieniające
 5. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 6. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 7. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
 8. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o prace bez wypowiedzenia
 9. Wygaśnięcie umowy o pracę

 

Czas pracy                                         

 1.    Definicje związane z czasem pracy
 2.    Normy czasu pracy
 3.    Obliczanie wymiaru czasu pracy
 4.    Okresy odpoczynku
 5.    Systemy i rozkłady czasu pracy
 6.    Organizacja czasu pracy
 7.    Praca w godzinach nadliczbowych
 8. Praca w porze nocnej
 9. Praca w niedziele i święta

 

Urlopy pracownicze

                                              

 1. Prawo do urlopu
 2. Nabycie prawa do pierwszego urlopu i kolejnych urlopów
 3. Wymiar urlopu
 4.    Udzielenie urlopu
 5.    Urlopy w wymiarze proporcjonalnym
 6. Zasady udzielania urlopów
 7.    Urlopy bezpłatne
 8.    Rozporządzenie MPiPS z dnia z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

 

Prawa niektórych grup zawodowych

 1. Zatrudnienie  i ochrona osób niepełnosprawnych – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Zatrudnienie pracowników młodocianych

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 1. Ochrona pracy kobiet
 2. Uprawnienia pracowników związane  rodzicielstwem

Odpowiedzialność porządkowa, materialna i za powierzone mienie

 

 

 

Płace i naliczanie wynagrodzeń                                                                              

 1. Wynagrodzenie za pracę. Pojęcia i istota wynagrodzenia. Składniki wynagrodzeń, zasady i warunki ich przyznawania.
 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznych i zdrowotnym
 3. Zasady ustalania i opłacania składki na Fundusz Pracy
 4. Zasady ustalania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 5. Zasady ustalania i opłacania składki na FGŚP
 6. Sporządzenie list płac

 

Program Płatnik (dokumentacja zgłoszeniowa i rozliczeniowa programem płatnik)

 

BHP

 

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 

 1. Świadczenia przysługujące pracownikom w okresie czasowej niezdolności do pracy
 2. Obliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 3. Składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie
 4. Podstawa do świadczeń chorobowych w pierwszym miesiącu zatrudnienia

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

Zajęcia warsztatowe z zakładania i prowadzenia akt osobowych pracownika

 1. Omówienie rozporządzeń wykonawczych

             - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

- Rozporządzenie  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  30  grudnia  2016  r.  w  sprawie  świadectwa  pracy

Część A – dokumentacja zgromadzona w związku z ubieganiem się o zatrudnienie

Część B – dokumentacja przebiegu zatrudnienia pracownika

Część C – okumentacja ustania stosunku pracy

Część D - dokumentacja odpowiedzialności porządkowej pracownika

 

     

 

Zdobyta wiedza pozwoli rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac, wyjaśni niezrozumiałe aspekty z ww. problematyki, ukierunkuje w prawidłowym realizowaniu działań.

Prowadzący: Eksperci i prawnicy – praktycy z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, płac,

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w trybie weekendowym.

Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-15.30,

 

Kurs obejmuje 77 godzin lekcyjnych.

 

Kurs jest zakończony egzaminem.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych (75%) oraz egzamin w formie testu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).  

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

• materiały szkoleniowe, 
• przerwy kawowe.

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 71 3437627     
tel. 71 3442682
kursy@wroclaw.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO