Miasto:
Typ:
KURS
Tryb:
WEEKENDOWY
Opłata:
,- zł od osoby

Oferując nasze usługi szkoleniowe zawsze pamiętamy o zadowoleniu naszych słuchaczy. Zajęcia prowadzimy w komfortowych grupach, zapewniających bezpośredni kontakt z wykładowcą. Umożliwia to indywidualne podejście prowadzącego do uczestników zajęć, którzy podczas kursu mogą zadawać pytania i wspólnie rozwiązywać zgłaszane problemy.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Kurs przygotowuje do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr i płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą przez pracodawcę strategią zarządzania personelem.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Kurs adresowany jest zarówno do kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy w działach kadrowo-płacowych, jak i praktyków posiadających już doświadczenie zawodowe w obszarze kadr i płac oraz osób zainteresowanych tematyką z zakresu kadr i płac zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

ORGANIZACJA:
Kurs jest zorganizowany w formie stacjonarnej.
Zajęcia w godz. 9.00-15.30.
Kurs obejmuje 73 godziny lekcyjne (w tym 1 godzina praca kontrolna).

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PLAN SZKOLENIA:

I. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY. STOSUNEK PRACY A UMOWY CYWILNOPRAWNE (8h)
I. Zagadnienia prawne związane ze stosunkiem pracy
1. Źródła prawa pracy
2. Definicja pracownika
3. Definicja pracodawcy
4. Stosowanie przepisów kodeksu pracy
5. Nadużycie prawa podmiotowego
II. Podstawowe zasady prawa pracy
III. Równe traktowanie w zatrudnieniu
1. Zakaz dyskryminacji
2. Dyskryminowanie bezpośrednie
3. Dyskryminowanie pośrednie
4. Molestowanie
5. Naruszenie zasady równego traktowania
6. Odszkodowanie
IV. Charakter prawny stosunku pracy
1. Definicja stosunku pracy
2. Udostępnianie danych osobowych
3. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
V. Charakterystyka umów cywilnoprawnych
1. Umowa zlecenia
2. Umowa o dzieło
3. Różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi
VI. Rodzaje i charakterystyka umów o pracę (art. 25)
1. Umowa na okres próbny
2. Umowa na czas określony
3. Umowa na czas nieokreślony
VII. Termin nawiązania stosunku pracy
VIII. Forma i treść umowy o pracę
IX. Informacja dla pracownika o warunkach zatrudnienia – zasady sporządzania i aktualizacji

II. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY (8h)
I. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
1. Wypowiedzenie umowy o pracę a rozwiązanie umowy o pracę
2. Obliczanie terminów okresów wypowiedzenia
3. Zasadność wypowiedzenia (przyczyny wypowiedzenia)
II. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
III. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
1. Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony i nieokreślony
2. Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny
3. Skrócenie okresu wypowiedzenia
4. Wydłużenie okresu wypowiedzenia
5. Zwolnienie na poszukiwanie pracy
6. Konsultacja związkowa
7. Ograniczenie dopuszczalności wypowiedzenia ze względu na sytuację rodzinną lub osobistą pracownika
8. Upadłość lub likwidacja
IV. Wypowiedzenie zmieniające
V. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
VI. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
1. Przez pracodawcę z winy pracownika
2. Przez pracodawcę z przyczyn niezawinionych
3. Przez pracownika z winy pracodawcy
4. Przez pracownika z przyczyn niezawinionych
VII. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
VIII. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o prace bez wypowiedzenia
IX. Wygaśnięcie umowy o pracę
1. Śmierć pracownika
2. Śmierć pracodawcy
3. Tymczasowe aresztowanie

III. CZAS PRACY (8h)
I. Definicje związane z czasem pracy
1. Pojęcie czasu pracy, wymiaru czasu pracy i rozkładu czasu pracy
2. Definicja pracy zmianowej
3. Definicja pracowników zarządzających zakładem pracy
4. Definicja doby
5. Definicja tygodnia
II. Normy czasu pracy
III. Obliczanie wymiaru czasu pracy
1. Okresy jednomiesięczne
2. Okresy trzymiesięczne
3. Okresy czteromiesięczne
4. Okres dwunastomiesięczny
IV. Okresy odpoczynku
1. Odpoczynek dobowy
2. Odpoczynek tygodniowy
V. Systemy i rozkłady czasu pracy
1. Podstawowy system czasu pracy
2. Równoważny system czasu pracy
3. System czasu pracy w ruchu ciągłym
4. Przerywany czas pracy
5. Zadaniowy czas pracy
6. Ruchomy czas pracy
7. Indywidualny rozkład czasu pracy
8. System skróconego tygodnia czasu pracy
9. System pracy weekendowej
10. Skrócona norma czasu pracy
11. Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy
VI. Organizacja czasu pracy
1. Fakultatywna przerwa niewliczana do czasu pracy
2. Dopuszczalność pracy zmianowej
3. Liczba dni wolnych od pracy
4. Zakaz przekraczania normy dobowej
5. Ewidencja czasu pracy
VII. Praca w godzinach nadliczbowych
1. Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
2. Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
3. Czas wolny w zamian za prace w godzinach nadliczbowych
4. Obowiązek udzielenia dnia wolnego
5. Pełnienie dyżuru
6. Uprawnienia pracowników zarządzających zakładem pracy
VIII. Praca w porze nocnej
1. Pora nocna
2. Dodatek za prace w porze nocnej
IX. Praca w niedziele i święta
1. Dni wolne od pracy
2. Ograniczenie handlu w niedzielę i święta
3. Dopuszczalność pracy w niedziele i święta
4. Dzień wolny od pracy w zamian za prace w niedzielę i święto
5. Prawo do wolnej niedzieli

IV. URLOPY WYPOCZYNKOWE (8h)
I. Prawo do urlopu
II. Nabycie prawa do pierwszego urlopu i kolejnych urlopów
III. Wymiar urlopu
1. Zaliczenie poprzedniego zatrudnienia
2. Zaliczenie okresów nauki
IV. Udzielenie urlopu
V. Urlopy w wymiarze proporcjonalnym
1. Prawo do urlopu w przypadku zmiany pracodawcy
• Zaokrąglenie niepełnego miesiąca
• Zaokrąglenie niepełnego dnia
2. Prawo do urlopu po okresie niewykonywania pracy
3. Prawo do urlopu uzupełniającego
VI. Zasady udzielania urlopów
1. Obowiązek udzielenia urlopu w roku nabycia prawa do urlopu
2. Podział urlopu na części
3. Planowanie urlopów
4. Przesunięcie terminu urlopu
5. Przerwanie urlopu
6. Odwołanie urlopu
7. Urlop w okresie wypowiedzenia
8. Urlop na żądanie
9. Udzielenie urlopu zaległego
VII. Urlopy bezpłatne
1. Urlop bezpłatny na wniosek pracownika
2. Urlop bezpłatny za zgodą pracownika
VIII. Rozporządzenie MPiPS z dnia z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

V. PRAWA NIEKTÓRYCH GRUP ZAWODOWYCH. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM, ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA, PORZĄDKOWA I ZA POWIERZONE MIENIE (8h)
I. Uprawnienia pracowników związane rodzicielstwem
1. Zapewnienie trwałości stosunku pracy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego
2. Szczególna ochrona zdrowia
• zakaz pracy w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz delegowania poza stałe miejsce zatrudnienia
• zmiana rozkładu czasu pracy
• przeniesienie do innej pracy
• zwolnienie na badania lekarskie
3. Płatne urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie
• wymiar urlopu macierzyńskiego i obliczanie wymiaru
• zasady udzielania urlopu macierzyńskiego
• urlop rodzicielski
• urlop ojcowski
• gwarancja zatrudnienia i wynagrodzenia
4. Prawo do urlopu wychowawczego
5. Obniżenie wymiaru czasu pracy
6. Ochrona zatrudnienia
7. Przerwy na karmienie dziecka piersią
8. Zwolnienia od pracy dla wychowujących dziecko do lat 14
II. Zatrudnienie i ochrona osób niepełnosprawnych – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
III. Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna i materialna pracowników
1. Odpowiedzialność porządkowa
2. Odpowiedzialność materialna
3. Odpowiedzialność za powierzone mienie

VI. PŁACE I NALICZANIE WYNAGRODZEŃ (8h)
I. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznych i zdrowotnym (ustalenie i obliczenie obciążeń z tytułu wynagrodzeń wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniu zdrowotnym i o podatku dochodowym od osób fizycznych)
1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (zasady ustalania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne)
• Zasady finansowania składek na ubezpieczenie emerytalne
• Zasady finansowania składek na ubezpieczenie rentowe
• Zasady finansowania składek na ubezpieczenie chorobowe
• Zasady finansowania składek na ubezpieczenie wypadkowe
II. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe
3. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
III. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu (zasady ustalania i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne)
IV. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
V. Zasady ustalania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
1. Pojęcie przychodu
2. Koszty uzyskania przychodu
3. Pojęcie dochodu
4. Podstawa obliczenia podatku
5. Skala podatkowa
6. Pobór podatku
7. Zaokrąglenie podstawy i podatku
VI. Zasady ustalania i opłacania składki na Fundusz Pracy
VII. Zasady ustalania i opłacania składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
VIII. Zasady ustalania i opłacania składki na FGŚP
IX. Sporządzenie list płac

VII. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA (8h)
I. Świadczenia przysługujące pracownikom w okresie czasowej niezdolności do pracy
1. Zasady ustalania okresu wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy – 33 dni i 14 dni w roku kalendarzowym
2. Wypłata wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego na przełomie roku
3. Świadczenia przewidziane ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
II. Zasiłek chorobowy
1. Prawo do zasiłku
2. Okres zasiłkowy
3. Wysokość zasiłku
4. Niezbędne dokumenty
III. Świadczenie rehabilitacyjne
1. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
2. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
3. Niezbędne dokumenty
IV. Zasiłek macierzyński
1. Prawo do zasiłku macierzyńskiego
2. Wysokość zasiłku
V. Zasiłek opiekuńczy
1. Prawo do zasiłku opiekuńczego
2. Wysokość zasiłku
3. Niezbędne dokumenty
VI. Obliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
VII. Składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie
VIII. Podstawa do świadczeń chorobowych w pierwszym miesiącu zatrudnienia

VIII. PROGRAM PŁATNIK – warsztaty komputerowe (8h)
I. Zasady obsługi programu Płatnik
II. Dokumentacja zgłoszeniowo-rozliczeniowa ZUS
Zajęcia z obsługi programu Płatnik  odbywają się w formie prezentacji obsługi programu i zasad dokonywania zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczonych w ZUS poprzez udostępnienie ekranu wykładowcy.

IX. PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I BHP (8h) + PRACA KONTROLNA (1h)
Zajęcia warsztatowe z zakładania i prowadzenia akt osobowych pracownika
I. Omówienie rozporządzeń wykonawczych
II. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
III. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
IV. Szczegółowe zasady prowadzenia akt osobowych pracownika
Część A – dokumenty składane przed podjęciem pracy
Część B – dokumenty powstałe w czasie trwania stosunku pracy
Część C – dokumentacja powstała po rozwiązaniu stosunku pracy
V. Sporządzanie wybranych dokumentów kadrowych
VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
Osoba, która ukończyła kurs:

  1. definiuje elementy prawa pracy odnoszące się do zagadnień kadrowo-płacowych,
  2. rozróżnia przepisy prawa pracy i dokonuje ich interpretacji w odniesieniu do zagadnień kadrowo-płacowych,
  3. określa zasady planowania i rozliczania czasu pracy oraz urlopów wypoczynkowych,
  4. charakteryzuje zasady naliczania wynagrodzeń i prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych i zaliczenie pracy kontrolnej. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w kursie prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.


MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635