Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby

Samochód w firmie – rozliczenia podatkowe w 2019 r.

 

Wykładowca: Jakub Boberski

 

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu zmian w podatkach  dotyczących użytkowania samochodów w firmie.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: księgowi, główni księgowi,

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć warsztatowych. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. Uczestnicy otrzymają materiały opracowane przez wykładowcę

 

Plan nauczania

Podatek CIT

 

      Definicja samochodu osobowego na gruncie ustawy o CIT

      Nabycie samochodu - ujęcie kosztowe

      Sprzedaż samochodu przez firmę – moment ujęcia przychodu

      Samochód jako środek trwały

      Ograniczenia w zakresie odpisów amortyzacyjnych

      Ograniczenie w kosztach opłat eksploatacyjnych

Zastosowanie przepisów przejściowych w kontekście rozliczania kosztów samochodów  osobowych w 2019 r.

Wykorzystywanie samochodów osobowych przez pracownikóo (podróże służbowe/jazdy loklane)

      Zakres oraz elementy ewidencji przebiegu pojazdu.

      Najem i Leasing samochodów – zasady rozliczania w podatku CIT

Zakup i wynajem samochodu z zagranicy – konsekwencje w podatku CIT (podatek u  źródła)

Koszty napraw samochodów, mandaty, kary za niewłaściwe parkowanie – ujęcie kosztowe w CIT

 

Podatek PIT

        Wykorzystywanie samochodów służbowych w firmach – konsekwencje po stronie pracowników

      Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych pracowników

      Rozliczanie kosztów wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych

      Korzystanie z samochodów przez inne osoby niż pracownik

          Wykorzystywanie samochodów służbowych/prywatnych przez pracowników w podróży służbowej

 

Podatek VAT

 

      Definicja pojazdu samochodowego

          Limity odliczeń 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia oraz użytkowania samochodów
         Ograniczenie prawa do odliczenia do 50% z tytułu nabycia paliwa i wydatków eksploatacyjnych związanych  z samochodem
         Przypadki, w których podatnikowi przysługuje pełne 100% prawo do odliczenia z tytułu nabycia oraz     leasingu  samochodów oraz nabycia paliwa

 Sprzedaż samochodu – moment obowiązku podatkowego, stawka VAT

 

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z          zakresu zagadnień podatkowych dotyczących wykorzystywanych w firmie samochodów,

           2)      umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3)        umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

 

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635