Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PROWADZĄCY – JAKUB BOBERSKI - Doradca podatkowy - Partner w Spółce Taxa Group we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych oraz Ordynacji podatkowej. Wcześniej pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu, a następnie międzynarodowych firm doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte. Autor licznych publikacji z tematyki prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca szkoleń i zajęć z tematyki podatkowej.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu zmian w podatkach CIT, PIT, VAT, w szczególności dotyczących użytkowania samochodów w firmie.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w księgowości, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, doradców podatkowych, oraz wszystkich zainteresowanych w/w tematyką.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające,, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PROGRAM SZKOLENIA:

PODATEK CIT

 1. Definicja samochodu osobowego na gruncie ustawy o CIT
 2. Nabycie samochodu - ujęcie kosztowe
 3. Sprzedaż samochodu przez firmę – moment ujęcia przychodu
 4. Samochód jako środek trwały
 5. Ograniczenia w zakresie odpisów amortyzacyjnych
 6. Ograniczenie w kosztach opłat eksploatacyjnych
 7. Zastosowanie przepisów przejściowych w kontekście rozliczania kosztów samochodów  osobowych w 2019 r.
 8. Wykorzystywanie samochodów osobowych przez pracowników (podróże służbowe/jazdy lokalne)
 9. Zakres oraz elementy ewidencji przebiegu pojazdu.
 10. Najem i Leasing samochodów – zasady rozliczania w podatku CIT
  1. Zakup i wynajem samochodu z zagranicy – konsekwencje w podatku CIT (podatek u  źródła)
  2. Koszty napraw samochodów, mandaty, kary za niewłaściwe parkowanie – ujęcie kosztowe w CIT

PODATEK PIT

 1. Wykorzystywanie samochodów służbowych w firmach – konsekwencje po stronie pracowników
 2. Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych pracowników
 3. Rozliczanie kosztów wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych
 4. Korzystanie z samochodów przez inne osoby niż pracownik
 5. Wykorzystywanie samochodów służbowych/prywatnych przez pracowników w podróży służbowej

PODATEK VAT

 1. Definicja pojazdu samochodowego
 2. Limity odliczeń 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia oraz użytkowania samochodów
 3. Ograniczenie prawa do odliczenia do 50% z tytułu nabycia paliwa i wydatków eksploatacyjnych związanych  z samochodem
 4. Przypadki, w których podatnikowi przysługuje pełne 100% prawo do odliczenia z tytułu nabycia oraz leasingu  samochodów oraz nabycia paliwa
 5. Sprzedaż samochodu – moment obowiązku podatkowego, stawka VAT

Pytania – czas dla uczestników szkolenia

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu zagadnień podatkowych dotyczących wykorzystywanych w firmie samochodów,
 2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635