Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img RODO 2019 - zmiany w ochronie danych osobowych i dokumentacji - Jelenia Góra

RODO 2019 - zmiany w ochronie danych osobowych i dokumentacji - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
19-09-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH OD 04.05.2019 r.

 

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

Prowadzący: ANNA STOKŁOSA - LL.M. (Waszyngton) - radca prawny. Specjalista prawa pracy, kadr oraz ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia. 

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest aktualizacja kwalifikacji zawodowych z zagadnień ochrony danych osobowych i wymagań dotyczących zabezpieczeń danych oraz nabycie praktycznej umiejętności przygotowywania dokumentacji zgodnej pod względem formy i treści z wymogami Rozporządzenia z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących od 04.05.2019 r. W czasie kursu, w oparciu o praktyczne przykłady uczestnikom zostaną przedstawione nowe obowiązki pracodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników.

Kurs ma wymiar praktyczny, uczestnicy mogą zadawać pytania w trakcie szkolenia. 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej. 

 

UCZESTNICY SZKOLENIA: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków, angażowanie słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków.

Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, przepisy prawa oraz wzory dokumentów.

 

PROGRAM:

I.  Zmiany do kodeksu pracy od 04.05.2019 r.  dostosowanie do RODO – problemy praktyczne

1) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

a) nowy katalog danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika – wzór z omówieniem

a) zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy

b) przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (wrażliwych) od kandydatów

c)  obowiązek informacyjny względem kandydatów (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem:

d) - cel ( w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)

- podstawy przetwarzania danych osobowych

- zgoda kandydata na przetwarzanie danych i jej wycofanie a proces rekrutacyjny

e) proces rekrutacyjny i rozmowa kwalifikacyjna – obowiązki i ograniczenia pracodawcy w przetwarzaniu danych osobowych

2) Pracownik

a) nowy katalog danych osobowych żądanych od pracownika

b) kwestionariusz osobowy dla pracownika – wzór z omówieniem

c) obowiązek informacyjny względem pracowników (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem)

- cel (w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)

- podstawy przetwarzania danych osobowych

d) okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów

e) wyrywkowe kontrole alkomatem na okoliczność trzeźwości po 04.05.2019 r.

3. Monitoring w zakładzie pracy

a) dokumentacja monitoringu – wzór zapisów, omówienie

b) ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – od 04.05.2019 r.

c) monitoring poczty elektronicznej

d) monitoring lokalizacyjny GPS

4. Orzeczenia lekarskie - zakres orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu

5. Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane na stronach internetowych, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym,

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby funkcjonowania ZFŚS od 4.05.2019 r.

2. Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych od 04.05.2019 r. związane z  RODO oraz ochrona danych osobowych w działalności socjalnej pracodawcy

a) wymóg zmian regulaminów ZFŚS

b) dokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

c) upoważnienia do danych osobowych w zakresie ZFŚS.

3. Zmiany w świadectwie pracy – nowy wzór (omówienie) według projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

 

4. Zmiany w dokumentacji badań profilaktycznych (skierowanie, orzeczenie) związane z RODO.

5.  Zmiany w ustawie r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od 04.05.2019 r. związane z RODO

a) zakres danych osoby niepełnosprawnej przetwarzanej przez pracodawcę

b) podstawa i cel przetwarzania

c) zabezpieczenia przetwarzania danych

d) okres przechowywania danych osobowych

6. Roczny plan Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych kontroli sektorowych na 2019 rok, czyli na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności:

a) monitoring wizyjny – ustalenie podstaw przetwarzania, realizacja obowiązku informacyjnego

b) udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej – ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej, jakie informacje udostępnić w drodze udostępnienia informacji publicznej, odmowa udostępnienia ze względu na ochronę danych osobowych, anonimizacja przed publikacją,

c) oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe – zabezpieczenia techniczne i organizacyjne

d) sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych   - jak prowadzić rejestr czynności, jak formułować opis czynności przetwarzania, odpowiedzialność za brak rejestru czynności przetwarzania

e) przetwarzanie danych  w związku z rekrutacją

7. Wyniki pierwszych kontroli – na przykładach nałożonych grzywien za naruszenie RODO:

a)  brak odpowiednich zabezpieczeń strony internetowej

b) objęcie monitoringiem wizyjnym zbyt szerokiego obszaru chodnika

c) brak wewnętrznych uregulowań dotyczących zasad tworzenia kont i rozdzielenia dostępu do danych medycznych dla poszczególnych grup pracowników

d) niski poziom zabezpieczeń elektronicznych danych przetwarzanych w systemie informatycznym

e) nieprawidłowa realizacja obowiązku informacyjnego

8. RODO – rok obowiązywania – problemy praktyczne

a) statystyki

b) jakie naruszenia ochrony danych były zgłaszane do PUODO

c) przegląd stanowisk Ministerstwa Cyfryzacji i PUODO w zakresie stosowania RODO w obszarze kadr

d) „absurdy RODO”

9. Kontrola PUODO

a) przebieg kontroli:

b) zawiadomienie

c) przedmiot kontroli

uprawnienia inspektora PUODO podczas kontroli

d) protokół kontroli (ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontrolowanego do wniesienia umotywowanych uwag i zastrzeżeń oraz prawa odmowy podpisania protokołu kontroli)

 10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

a) kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych?

b) odpowiedzialność

• odpowiedzialność karno-administracyjna

• odpowiedzialność karna

• odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza)

• odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika

c) kary finansowe przewidziane w RODO


11. Pytania uczestników – kurs ma charakter praktyczny, czas na pytania przewidziany w trakcie całego czasu kursu

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

aktualizacja posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przygotowania wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony danych

umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO