Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img REWOLUCYJNE ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH I PRAWIE PRACY OD 2019 - Jelenia Góra

REWOLUCYJNE ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH I PRAWIE PRACY OD 2019 - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

REWOLUCYJNE ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH I PRAWIE PRACY OD 2019

„MAŁY ZUS” od stycznia 2019

nowe dokumenty ZUS, E-akta, Pracownicze Plany Kapitałowe

 

PROWADZĄCY: KATARZYNA SOBIESZCZAŃSKA - niezależny ekspert i doradca ds. ZUS świadczący usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, doradca kancelarii prawnych. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi i sprawami ZUS. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 15-letnim doświadczeniem. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z dużych banków. Obecnie samodzielny przedsiębiorca wspierający firmy w zakresie spraw ZUS (m.in. kontrole, korygowanie dokumentów, doradztwo) a także świadczący usługi kadrowo-płacowe. Trener z zakresu umów cywilnoprawnych, spraw ZUS i obsługi programu Płatnik – specjalista w zakresie korygowania dokumentów.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Cel szkolenia:

·         zapoznanie z najnowszymi zmianami w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy obowiązującymi pracodawców od 2019r.

·         poszerzenie wiedzy z zakresu dokumentacji pracowniczej i dokumentów ubezpieczeniowych,

·         wskazanie zagrożeń związanych z nowymi rozwiązaniami prawnymi obowiązującymi od 2019r.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Szkolenie skierowane jest do:

·         specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych zainteresowani jej poszerzeniem,

·         specjaliści ds. kadr i płac,

·         księgowi,

·         osoby prowadzące działalność,

·         osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeń społecznych.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej od 2019r.

1.       Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019r.Kiedy dokumenty pracownicze będą podlegały archiwizacji 10-letniej, a jaką dokumentację pracodawcy będą zobowiązani przechowywać przez okres 50 lat?

2.       Zakres dokumentów stanowiących dokumentację pracowniczą.

3.       Dokumentacja papierowa a e-teczka – wady i zalety nowego rozwiązania.

4.       Zmiany formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej;

·         przekształcanie dokumentacji papierowej w e-teczkę,

·         przekształcanie e-teczki w dokumentację papierową.

5.       Nowe zasady sporządzania harmonogramów i ewidencji czasu pracy.

6.       Przechowywanie harmonogramów czasu pracy oraz innych dokumentów związanych z czasem pracy w dokumentacji pracowniczej.

7.       Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika po przerwie.

8.       Zasady wydawania pracownikowi dokumentacji pracowniczej. Wydawanie dokumentacji pracowniczej w przypadku śmierci pracownika – osoby uprawnione do odbioru dokumentacji pracowniczej.

9.       Zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej.

10.   Nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników w przypadku ustania stosunku pracy, związane ze zmianami w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej.

 

II. Nowe dokumenty ZUS od 2019r. w związku z wprowadzeniem okresu skrócenia przechowywania dokumentacji pracowniczej.

1.       Wpływ skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na dokumenty ubezpieczeniowe ZUS.

2.       Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych - ZUS OSW:

·         Czy każdy płatnik będzie zobowiązany do przekazania do ZUS oświadczenia o zamiarze złożenia raportów informacyjnych ( ZUS OSW)?

·         W jakim terminie trzeba złożyć w ZUS oświadczenie ZUS OSW?

·         Czy płatnik składek może zmienić decyzję co do chęci złożenia raportów informacyjnych ZUS RIA?

·         W jaki sposób będzie można przekazać do ZUS oświadczenie ZUS OSW?

3.       Nowy raport informacyjny ZUS RIA:

·         Jakie informacje będzie zawierał raport informacyjny ZUS RIA?

·         Za jaki okres będą sporządzane raporty ZUS RIA?

·         W jakim terminie ZUS RIA należy przekazać do ZUS?

·         Za których ubezpieczonych należy złożyć raporty ZUS RIA? Czy zleceniodawca będzie zobowiązany złożyć raporty ZUS RIA za wszystkich zleceniobiorców? ( np. studentów zatrudnionych na umowy zlecenia, osoby opłacające składki wyłącznie na ubezpieczenie zdrowotne itd.)

·         Czy dokument ZUS RIA należy również przekazać pracownikowi/zleceniobiorcy?

·         Jakie będą konsekwencje nieprzekazania dokumentu ZUS RIA wraz z dokumentem ZUS ZWUA od 1 stycznia 2019r?

4.       Konsekwencje złożenia oświadczenia ZUS OSW i złożenia dokumentów ZUS RIA wyłącznie za część osób ubezpieczonych. Co w sytuacji, gdy płatnik nie złoży dokumentu ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w trakcie roku od złożenia ZUS OSW?

5.       Błędy w dokumencie ZUS RIA:

·         Kiedy płatnik składek będzie zobowiązany do złożenia korekty ZUS RIA?

·         Jaki będzie termin na złożenie dokumentu korygującego?

·         Czy płatnik ma obowiązek przekazać skorygowany dokument ZUS RIA byłemu pracownikowi/zleceniobiorcy?

6.       Informacje przekazywane ubezpieczonym przez ZUS w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

7.       Zmiany w formularzach DRA, ZWUA, Informacja Miesięczna (IM) i Informacja Roczna (IR) od 1 stycznia 2019r.

8.       Nowy raport miesięczny imienny ZUS RPA:

·         Jakie dane będą wykazywane w nowym raporcie miesięcznym ZUS RPA

·         Czy wszyscy płatnicy składek będą przesyłać do ZUS raporty ZUS RPA? Których płatników składek będzie dotyczył comiesięczny obowiązek przesyłania do ZUS raportów ZUS RPA?

 

III. Nowe obowiązki informacyjne pracodawców (płatników składek)  w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej:

1.       Obowiązki płatnika wobec pracownika i zleceniobiorcy, za którego płatnik złoży raport ZUS RIA.

2.       Przykładowe wzory informacji przesyłanej pracownikowi/zleceniobiorcy w związku ze skróceniem okresu przechowywania jego dokumentacji pracowniczej.

 

IV. Zmiany w programie Płatnik i na Platformie Usług Elektronicznych będące konsekwencją zmian w dokumentach ubezpieczeniowych od 2019r.

 

V. Zmiany w opłacaniu składek ZUS przez osoby prowadzące działalność i ich wpływ na odprowadzanie składek od umów cywilnoprawnych zawartych z przedsiębiorcami od 2019r.

 

VI. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

1.       Co to są Pracownicze Plany Kapitałowe? Jakie są zasady inwestowania środków w PPK?

2.       Od kiedy pracodawcy będą zobowiązani tworzyć PPK?

3.       Którzy pracodawcy będą zobowiązani do stworzenia PPK?

4.       Jak wygląda procedura tworzenia PPK? Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK.

5.       Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawców związane z prowadzeniem PPK.

6.       Zasady ustalania i odprowadzania składek na PPK. Wysokość składek odprowadzanych na PPK – składki finansowane przez pracownika a składki pracodawcy.

7.       Zapisanie i wystąpienie z PPK – możliwość rezygnacji pracownika z udziału w PPK.

8.       Zmiana PPK w przypadku zmiany miejsca pracy przez pracownika.

9.       Zasady wykorzystania środków zgromadzonych w PPK – rozwód i dziedziczenie.

 

VII. Pytania i konsultacje – czas dla uczestników szkolenia.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1.       Uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej przepisów i ich zmian dotyczących umów cywilnoprawnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie konstruowania umów cywilnoprawnych, nabycie umiejętności w zakresie „dobrych praktyk”.

2.       Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3.       Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO