Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

PROWADZĄCY: ALEKSANDER GNIŁKA – Doradca podatkowy, Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, jako pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu; prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat rewolucyjnych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w 2019 roku.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych,  posiadających wiedzę podstawową z zakresu omawianego materiału.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

A. Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 

1. Zmiany dotyczące firmowych samochodów 

2. Zadłużenie w kosztach uzyskania przychodów 

3. Zwolnienie z podatku po śmierci przedsiębiorcy 

4. Zmiany dla spadkobierców 

5. Nowa ulga mieszkaniowa po zbyciu nieruchomości 

6. Exit tax – podatek od przeniesienia aktywów poza Polskę

7. Kryptowaluty – uregulowanie zasad opodatkowania;

8. Podatek u źródła – zmiana sposobu pobierania podatku przez płatników;

9. Certyfikaty rezydencji – kopia certyfikatu;

10. Inne planowane zmiany

B. Wybrane zagadnienia związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych

1. Wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • podwyższenie limitów zwolnień podatkowych (m.in. zapomogi, świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • nowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku,
 • programy motywacyjne,
 • zwolnienie z zaległości czynszowych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • koszty „autorskie”,
 • inne zmiany (w tym zmiany w zakresie rozliczania dochodów z działalności gospodarczej).

2. Przychody ze stosunku pracy. Zagadnienia ogólne:

 • świadczenia dla członków rodziny pracownika,
 • refundacja przez pracodawcę wydatków „służbowych” poniesionych przez pracownika,
 • zgoda pracownika jako warunek uzyskania przychodu,
 • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS.

3. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:

 • zagadnienia ogólne (warunki uzyskania przychodu),
 • casusy z praktyki skarbowej.

4. Przychody ze stosunku pracy. Wybrane rodzaje przychodów:

 • pożyczki,
 • udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika,
 • pakiety medyczne,
 • świadczenia „żywieniowe”,
 • wyjazdy i imprezy integracyjne,
 • zawody branżowe.

5. Zwolnienia przedmiotowe:

 • ubrania pracownicze (służbowe),
 • świadczenia BHP
 • posiłki i napoje w ramach oraz poza zakresem BHP,
 • ekwiwalenty w związku z wykorzystywaniem majątku osobistego pracownika,
 • podróże służbowe,
 • pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu,
 • podróże osób nie będących pracownikami,
 • zakwaterowanie pracowników,
 • zapomogi (w tym dla emerytów i rencistów),
 • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • szkolenia,

6. Szczególne kategorie przychodów:

 • darowizna od pracodawcy,
 • prawa autorskie pracownika (zagadnienia wybrane).

7. Inne źródła przychodów:

 • sprzedaż premiowa (wzmianka),
 • konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,
 • świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą.

8. Koszty uzyskania przychodów. Wybrane zagadnienia.

9. Rozliczenie podatku. Zagadnienia wybrane:

 • świadczenia niepieniężne a pobór zaliczki (podatku),
 • wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika (zleceniobiorcy),
 • „małe” zlecenia,
 • rozliczenie roku.

10. Zwrot wynagrodzenia przez pracownika.

11. Świadczenia wypłacane nierezydentom pracującym za granicą (zmiana przepisów w 2017 r.), certyfikaty rezydencji podatkowej (podstawowe zasady stosowania); wzmianka.

12. Pytania uczestników.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1). Uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej praktycznego zastosowania przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2019.

2). Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3). Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635