Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby

PROWADZĄCY: ALEKSANDER GNIŁKA – Doradca podatkowy, Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, jako pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu; prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat rewolucyjnych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od osób fizycznych (PIT) w 2019 roku.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych,  posiadających wiedzę podstawową z zakresu omawianego materiału.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

A. Rewolucyjne zmiany CIT 2019r. m.in.:.

 1. Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej.
 2. Rewolucyjne zmiany w podatkowym rozliczaniu leasingu – istotność przepisu przejściowego.
 3. Nowa stawka CIT w wysokości 9% - dla kogo?
 4. Preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Innovation Box)
 5. Fundamentalne zmiany na gruncie cen transferowych (uproszczenia i wyłączenia)
 6. Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2019 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika, kopie certyfikatów rezydencji podatkowych)
 7. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe
 8. Wierzytelności w przychodach i kosztach podatkowych - nabywanie i obrót od 2019 r.
 9. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - opodatkowanie
 10. Kryptowaluty (bitcoin i inne) - opodatkowanie od 2019 r.
 11. Tzw. "exit tax"- podatek od zmiany rezydencji lub przeniesienia siedziby spółki
 12. Wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcje)
 13. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej
 14. Podatek od nieruchomości komercyjnych na nowych zasadach

B. Rewolucyjne zmiany w PIT od 2019r. m.in.:

 1. Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej
 2. Istotne zmiany w opodatkowaniu leasingu - ryzyka i szansa (znaczenie przepisu przejściowego)
 3. Fundamentalne zmiany na gruncie cen transferowych (uproszczenia i wyłączenia w sporządzaniu dokumentacji podatkowych)
 4. Podatek u źródła - kluczowe regulacje od 2019 r.
 5. Kopie i skany certyfikatów rezydencji podatkowej
 6. Wierzytelności - nabywanie i obrót od 2019 r.
 7. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - opodatkowanie
 8. Kryptowaluty (bitcoin i inne) - opodatkowanie od 2019 r.
 9. Tzw. "exit tax"- podatek od zmiany rezydencji lub przeniesienia siedziby spółki
 10. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej
 11. Danina solidarnościowa

C. Inne wybrane zagadnienia związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych min:

 1. Nowe źródło przychodów w podatków CIT
 2. Ograniczanie kosztów finansowania dłużnego
 3. Ograniczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych
 4. Zwiększona wartość wydatków na zakup środków trwałych, które mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów podatkowych
 5. Zwolnienie z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 6. Zmiany w katalogu zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych od 2018
 7. Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na rzecz cudzoziemców
 8. Inne wybrane zagadnienia

Pytania od uczestników

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1). Uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej praktycznego zastosowania rewolucyjnych przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2019.

2). Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3). Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635