Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W SZCZEGÓLNOŚCI W KSIĘGOWOŚCI, KADRACH I PŁACACH, W BIURACH RACHUNKOWYCH I INNYCH DZIAŁACH PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE

SPRAWDŹ CZY JESTEŚ GOTOWY NA RODO?

WSZYSTKIE PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE W IMIENIU ADMINISTRATORA MUSZĄ DO DNIA 25 MAJA 2018 r. DOSTOSOWAĆ SIĘ DO WYMOGÓW RODO, W TYM ZAWRZEĆ UMOWĘ POWIERZENIA DANYCH W TRYBIE ART. 28.

 

PROWADZĄCY: LESZEK MALINOWSKI - Certyfikowany trener biznesu. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2014. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających. Współpracownik kancelarii prawnych.

Współtwórca programów szkoleń dla kadr kierowniczych dla administracji państwowej. Specjalista w zakresie kompetencji kierowniczych. Wychowawca kilku pokoleń menedżerów służb państwowych. Współpracownik przodujących na rynku firm szkoleniowych. Pracował na stanowiskach kierowniczych w służbie zdrowia związanych z administracją oraz utrzymaniem technicznym. Asesor kompetencji zawodowych. Autor publikacji specjalistycznych z dziedziny etyki, dydaktyki, zarządzania i logistyki. Szkolenia opiera na wieloletnim doświadczeniu zdobytym na stanowiskach kierowniczych w administracji oraz służbie zdrowia. Współpracownik kancelarii prawnych.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-15.30.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Każda firma musi zmierzyć się z faktem, że w 2018 roku wejdzie w życie nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych. Wprowadzenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wymusi zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia.

W czasie szkolenia dowiecie się Państwo :

    jakie nas czekają zmiany w ochronie danych  osobowych,

    jak przygotować organizację na RODO,

    jak po maju 2018 praktycznie realizować przepisy ochrony danych osobowych,

    jaką należy przygotować dokumentację,

    jak wykorzystać dotychczasową dokumentację i zasoby,

    kto musi powołać inspektora danych DPO,

    jak rejestrować czynności przetwarzania.

Szkolenie adresowane jest Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:

proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

    prezentacje multimedialne,

    przykłady wynikające z audytów,

    prezentacja wzorów dokumentów,

    doświadczenia administratora bezpieczeństwa informacji,

    dyskusje,

    konsultacje po szkoleniu.

 

Plan szkolenia:

1. Audyt ryzyka jako wprowadzenie do RODO.

2. Obecna ustawa a przepisy RODO.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych

4. Omówienie podstawowych zasad ochrony danych

5. Podstawowe pojęcia ochrony danych osobowych: dane osobowe - zwykłe i szczególne (sensytywne), administrator, procesor (podmiot przetwarzający),

6.  Zasady przetwarzania w UODO i RODO.

7. Wymogi dotyczące podstawy prawnej przetwarzania.

8. Przesłanki przetwarzania danych osobowych - niezbędność przetwarzania.

9. Nowe wymogi dotyczące zgody.

10. Zgoda dziecka.

11. Przykładowe klauzule zgody.

12. Prawa osób, których dane dotyczą:

    a) prawo do uzyskania kopii danych.

    b) prawo do bycia zapomnianym.

    c) prawo do ograniczenia przetwarzania.

    d) prawo do przenoszenia danych.

    e) prawo do sprostowania danych.

13.  Środki zabezpieczające prawa i wolności podmiotu danych.

14. Obowiązki podmiotów przetwarzających dane.

15. Obowiązki administratora.

16. Obowiązki informacyjne.

17. Ochrona danych w fazie projektowania i w ustawieniach domyślnych.

18. Rejestr czynności przetwarzania.

19. Ocena skutków dla ochrony danych.

20. Informowanie o naruszeniu ochrony danych.

21. Zasady powierzenia przetwarzania danych.

22. Powołanie i zadania inspektora ochrony danych.

23. Ryzyka w RODO.

24. Jakie znaczenie ma RODO dla JST z uwzględnieniem: kadry, promocja, ewidencja ludności, USC, ochrony środowiska, sprawy społeczne, sprawy komunalne, oświata, czynności kancelaryjne, i inne.

25. Wykorzystanie posiadanych zasobów i dokumentacji do RODO.

26. Budowanie procedur wewnętrznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście nowych wymogów RODO.

27. Ochrona danych w procesach rekrutacyjnych.

28. Jakie nowe obowiązki nakłada RODO na administratora danych w zakresie notyfikacji naruszeń.

29. Bezpieczeństwo informatyczne. Organizacyjne, techniczne i informatyczne bezpieczeństwo przetwarzania  danych.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)    Zapoznanie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

2)    Uzyskanie wiedzy, jak dostosować organizację do nowych przepisów.

3)    Umiejętność wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu typowych problemów związanych z danymi osobowymi.

4)    Umiejętność współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych.

5)    Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

6)    Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

 

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635