Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

NOWY OBOWIĄZEK PODATNIKÓW I NIE TYLKO…

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy w zakresie przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych  wynika z dyrektywy Rady UE 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. potocznie zwanej Dyrektywą MDR (Mandatory Disclosure Rules).

Obowiązkiem raportowania zostali objęci zarówno doradcy prawni i podatkowi, firmy korzystające ze schematów jak i tzw. podmioty wspomagające cały proces (np. notariusze). Schemat podatkowy zarówno krajowy, jak i transgraniczny, jest rozwiązaniem, wypracowanym w oparciu o znajomość przepisów prawa, który służy oszczędności podatkowej np. niepowstaniu zobowiązania podatkowego, obniżeniu jego wysokości lub zawyżenie straty podatkowej.

Podkreślić należy, iż pojęcie schematu podatkowego jest definiowane przez Ministerstwo Finansów niezwykle szeroko, w związku z czym obowiązek raportowania dotyczyć może niemal każdego przedsiębiorcy.

Czy przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową jest schematem podatkowym?

Przekwalifikowanie stosunku pracownika z umowy o pracę na kontrakt realizowany w ramach samozatrudnienia to też schemat?

A może do raportowania zobowiązuje podatnika już sama zmiana oferty łącząca kilka produktów czy usług w zestaw opodatkowany według niższej stawki VAT?

Nowelizacja dodatkowo wprowadza obowiązek wdrożenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (procedura MDR) w stosunku do części podmiotów uczestniczących w tworzeniu czy realizacji schematu podatkowego.

Jest to tym bardziej istotne, iż nowe przepisy wprowadzają dotkliwe sankcje (kary pieniężne ale także zakazy prowadzenia działalności) nie tylko w związku z niewdrożeniem procedur MDR, ale także za niedopełnienie obowiązków raportowych.

Szkolenie skierowane jest dla firm, u których wystąpiły szeroko rozumiane schematy podatkowe jak i do podmiotów uczestniczących w procesie (biur rachunkowych oraz notariuszy).

Celem szkolenia jest omówienie wprowadzonej instytucji raportowania, wskazanie obowiązków ciążących na firmach oraz sposobów ich realizacji. W trakcie szkolenia omówiony zostanie także zakres i sposób wdrożenia wewnętrznej procedury MDR. 

 

PROWADZĄCY: MICHAŁ GABRYSIAK Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest omówienie wprowadzonej instytucji raportowania, określenie kogo dotyczą nowe przepisy, wskazanie obowiązków ciążących na firmach oraz sposobów ich realizacji. W trakcie szkolenia omówiony zostanie także zakres i sposób wdrożenia wewnętrznej procedury MDR.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce księgowością oraz przygotowujących sprawozdania finansowe i ustalających poziom zobowiązań podatkowych, pracodawców i pracowników. Zapraszamy księgowych, księgowych budżetowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, oraz wszystkich zainteresowanych praktycznymi aspektami  rozliczania podatku VAT. 

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wstęp:
 1. Cel wprowadzenia przedmiotowych regulacji i podstawy prawne ich stosowania.
 2. Czy krajowy zakres obowiązków w zakresie raportowania jest równie szeroki, jak w regulacjach unijnych?
 3. Czy podobne obowiązki mają podatnicy również w innych krajach?
 4. Pierwsze wyjaśnienia Ministra Finansów.
 5. Czy TSUE może kwestionować brzmienie polskich przepisów, a możliwość wycofania się z przedmiotowych przepisów MDR?

 

 1. Co należy raportować?
   1. Jak należy rozumieć schemat podatkowy:
  1. krajowy,
  2. transgraniczny,
  3. standaryzowany.
 1. W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie:
  1. w przypadku bieżącego doradztwa podatkowego, audytów i przeglądów,
  2. w związku z realizacją szkoleń lub literaturą przedmiotu.
 2. Które schematy są objęte raportowaniem?
 3. Spotkanie z podatnikiem, rozmowy telefoniczne z podatnikiem a obowiązek raportowania?
 4. Jakie podmioty należy uznać za kwalifikowane?
 5. Powstanie obowiązku a moment raportowania.

 

 1. Jakie podmioty zobowiązane są do raportowania.
 1. Definicja pojęcia „Promotor”,
 2. Definicja pojęcia „Korzystający”,
 3. Definicja pojęcia „Wspomagający”.
 4. Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.

 

 1. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:
 1. W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?
 2. Raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy?
 3. Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.
 4. W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? – narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
 5. Zasady raportowanie przez Promotora.
 6. Zasady raportowanie przez Korzystającego.
 7. Zasady raportowanie przez Wspomagającego.
 8. Czy tajemnica zawodowa dotyczy obowiązku przekazania informacji.
 9. Jakie dane i informacje należy posiadać aby wypełnić obowiązki raportowania.
 10. Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.

 

 1. Wewnętrzna procedura raportowania schematów:
 1. Jakie podmioty musza wprowadzić taką procedurą?
 2. Jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać?
 3. Czy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka itp.?

Pytania uczestników.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. Poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu raportowania schematów podatkowych.
 2. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635