Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Rachunkowość budżetu JST i jednostek budżetowych WROCŁAW

Rachunkowość budżetu JST i jednostek budżetowych WROCŁAW

Miasto:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
2019-04-06 LISTA REZERWOWA
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
670,- zł od osoby,
zapisz się

CEL:

Kurs adresowany jest do pracowników pionów finansowo - księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych, a także kontrolerów i audytorów. Od pracowników tych pionów wymagana jest dobra znajomość nie tylko przepisów o rachunkowości, ale także o finansach publicznych. Urzędy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki budżetowe zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad szczególnych wynikających z nowego rozporządzenia Ministra Finansów określającego szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek i zakładów budżetowych. Procesy finansów publicznych są złożone. Samorządy realizują różnorodne zadania - gromadzą i wydatkują środki publiczne oraz zaciągają zobowiązania angażujące te środki. Posiadanie wiedzy o istocie i specyfice procesów finansów publicznych podlegających ewidencji na kontach budżetu JST i jednostek budżetowych, w tym urzędu JST, jest konieczne dla prawidłowej organizacji i prowadzenia rachunkowości.

 

PROGRAM:

  1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres rachunkowości budżetowej.
  2. Szczególne zasady rachunkowości określone w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
  3. Ramowe plany kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek i zakładów budżetowych.
  4. Zasady ewidencji kasowego wykonania dochodów i wydatków budżetowych na kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.
  5. Zasady ewidencji kosztów i wydatków w zależności od ich rodzaju i źródeł finansowania
  6. Pozostałe operacje ewidencjonowane na kontach budżetu i jednostki budżetowej.
  7. Konta pozabilansowe.
  8. Specyfika rachunkowości zakładu budżetowego.
  9. Sprawozdawczość budżetowa jako podstawa ewidencji na kontach budżetu oraz jednostki budżetowej (sprawozdania Rb-27S i Rb-28S) oraz sprawozdania finansowe.

Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami o finansach publicznych, których znajomość jest niezbędna dla zrozumienia treści ekonomicznej przedmiotu ewidencji w ramach tzw. rachunkowości budżetowej.

Na przykładach i schematach - opracowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911) - przedstawione zostaną zależności pomiędzy kasowym wykonaniem budżetu i memoriałowym ujęciem przychodów i kosztów, typowe operacje podlegające ewidencji na kontach budżetu JST i samorządowych jednostek budżetowych, zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych (o symbolu Rb) oraz sprawozdań finansowych.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w trybie weekendowym.

Zajęcia w soboty i niedziele, co 2 tygodnie, w godz. 9.00-15.30.

Kurs realizowany w dniach: 26-27 październik 2019 r.

                                                  16-17 listopad 2019 r. 

                                                  30 listopad 2019 r.

                                                  01 grudzień 2019 r.

 

 

Kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs jest zakończony egzaminem.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych (75%) oraz egzamin w formie testu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały autorskie, 
•przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 71 3437627     
tel. 71 3442682
kursy@wroclaw.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO