Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JST I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - Jelenia Góra

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JST I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
21-09-2019 lista rezerwowa
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
670,- zł od osoby,
670,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest przedstawienie systemu rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowej, jako podstawowej formy jednostki sektora finansów publicznych. W systematyczny sposób omówiono wszystkie kluczowe zagadnienia związane z rachunkowością jednostki niezbędne do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie. Przedstawiono także podstawy sprawozdawczości budżetowej i finansowej, jako ostatecznego procesu prezentacji danych zgromadzonych w księgach rachunkowych jednostki budżetowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Kurs adresowany jest do pracowników pionów finansowo - księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych, a także kontrolerów i audytorów. Od pracowników tych pionów wymagana jest dobra znajomość nie tylko przepisów o rachunkowości, ale także o finansach publicznych. Urzędy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki budżetowe zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad szczególnych wynikających z nowego rozporządzenia Ministra Finansów określającego szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek i zakładów budżetowych. Procesy finansów publicznych są złożone. Samorządy realizują różnorodne zadania - gromadzą i wydatkują środki publiczne oraz zaciągają zobowiązania angażujące te środki. Posiadanie wiedzy o istocie i specyfice procesów finansów publicznych podlegających ewidencji na kontach budżetu JST i jednostek budżetowych, w tym urzędu JST, jest konieczne dla prawidłowej organizacji i prowadzenia rachunkowości.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym/weekendowym.

Zajęcia w godz. 9.00-15.30.

Kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych (5 spotkań po 8 h)

Cena kursu: 670,00 (brutto)

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

Program kursu:

 1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres rachunkowości budżetowej.
 2. Szczególne zasady rachunkowości określone w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Ramowe plany kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek i zakładów budżetowych.
 4. Zasady ewidencji kasowego wykonania dochodów i wydatków budżetowych na kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.
 5. Zasady ewidencji kosztów i wydatków w zależności od ich rodzaju i źródeł finansowania
 6. Pozostałe operacje ewidencjonowane na kontach budżetu i jednostki budżetowej.
 7. Konta pozabilansowe.
 8. Specyfika rachunkowości zakładu budżetowego.
 9. Sprawozdawczość budżetowa jako podstawa ewidencji na kontach budżetu oraz jednostki budżetowej (sprawozdania Rb-27S i Rb-28S) oraz sprawozdania finansowe.

 

Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami o finansach publicznych, których znajomość jest niezbędna dla zrozumienia treści ekonomicznej przedmiotu ewidencji w ramach tzw. rachunkowości budżetowej.

Na przykładach i schematach - opracowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911) - przedstawione zostaną zależności pomiędzy kasowym wykonaniem budżetu i memoriałowym ujęciem przychodów i kosztów, typowe operacje podlegające ewidencji na kontach budżetu JST i samorządowych jednostek budżetowych, zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych (o symbolu Rb) oraz sprawozdań finansowych.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. Uzyskanie i/lub ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej systemu rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowej.
 2. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin w formie testu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów przygotowanych i wydanych grupie kursowej w tym okresie materiałów szkoleniowych oraz pokrycia opłaty za czesne w stosunku do zrealizowanych dni zajęć; zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji nie później niż w ciągu dwóch pierwszych zajęć. Nieobecność bez powiadomienia pisemnego nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział w kursie. 

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

e-mail: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl  Telefon kontaktowy: 75 64 12 200 lub 603 783 626

Formularz  zgłoszenia  dostępny na stronie  www.jeleniagora.skwp.pl

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO