Miasto:
Typ:
KURS
Tryb:
WEEKENDOWY
Opłata:
870,- zł od osoby
825,- zł Cena dla członków
Terminy

Oferując nasze usługi szkoleniowe zawsze pamiętamy o zadowoleniu naszych słuchaczy. Zajęcia prowadzimy w komfortowych grupach, zapewniających bezpośredni kontakt z wykładowcą. Umożliwia to indywidualne podejście prowadzącego do uczestników zajęć, którzy podczas kursu mogą zadawać pytania i wspólnie rozwiązywać zgłaszane problemy.

Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami o finansach publicznych, których znajomość jest niezbędna dla zrozumienia treści ekonomicznej przedmiotu ewidencji w ramach tzw. rachunkowości budżetowej. Na przykładach i schematach - opracowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342) - przedstawione zostaną zależności pomiędzy kasowym wykonaniem budżetu i memoriałowym ujęciem przychodów i kosztów, typowe operacje podlegające ewidencji na kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych, zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych (o symbolu Rb) oraz sprawozdań finansowych.

WYKŁADOWCA: LUCYNA HANUS - Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, były zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą we Wrocławiu. Posiada szeroką wiedzę z zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletni i doświadczony wykładowca SKwP.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest nabycie oraz poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

Podczas kursu zostaną omówione wszystkie kluczowe zagadnienia związane z rachunkowością budżetową jednostki niezbędne do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie. Przedstawione zostaną także podstawy sprawozdawczości budżetowej i finansowej, jako ostatecznego procesu prezentacji danych zgromadzonych w księgach rachunkowych jednostki budżetowej.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Kurs adresowany jest do pracowników pionów finansowo - księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych, a także kontrolerów i audytorów. Od pracowników tych pionów wymagana jest dobra znajomość nie tylko przepisów o rachunkowości, ale także o finansach publicznych.

ORGANIZACJA:

Zajęcia odbywają się:
- na kursie weekendowym w godz. 9.00-15.30.
- na kursie popołudniowym w godz. 16.00-20.00.
Kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych (w tym 1 godzina praca kontrolna).

TERMINY:
26-27.10.2024
16-17.11.2024 
30.11.2024 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji MS Teams. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które są udostępniane w formie elektronicznej.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
a) uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem,
b) zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. Łącze internetowe: min download: 10 Mb/s, min upload: 10 Mb/s (APMG Int. zaleca korzystanie z łącza stałego),
c) niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów (czytnik plików pdf oraz doc) (np. darmowe Acrobat Reader oraz Open Office),
d) uczestnik przed zajęciami otrzymuje dane do logowania się (login i hasło) do konta w aplikacji MS Teams, które ważne jest przez cały okres trwania kursu.
Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy MS Teams potrzebnej do kursu online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PROGRAM KURSU:

 1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres rachunkowości budżetowej, w tym: system finansowy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, istota podlegających ewidencji procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych oraz zasady rachunkowości obowiązujące jednostki sektora finansów publicznych nieposiadających osobowości prawnej.
 2. Szczególne zasady rachunkowości określone w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, w tym: zasada kasowego wykonania budżetu, wycena środków trwałych stanowiących mienie komunalne, klasyfikacja budżetowa oraz sprawozdawczość budżetowa i finansowa.
 3. Ramowe plany kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych określone przez Ministra Finansów w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy o finansach publicznych.
 4. Zasady ewidencji kasowego wykonania dochodów i wydatków budżetowych na kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych, w tym: ewidencja na kontach 133, 222, 223, 901, 902, 960 i 961 budżetu oraz na kontach 130, 222. 223 i 800 jednostki budżetowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na treść ekonomiczną operacji gospodarczych oraz ich udokumentowanie.
 5. Ewidencja etapów poprzedzających płatność dochodów i wydatków budżetowych na kontach jednostki budżetowej, w tym: zasady ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych na kontach 221 i 226, zobowiązań na kontach zespołu 2 oraz kosztów i przychodów na kontach zespołu 4 i 7.
 6. Typowe zasady ewidencji wydatków w zależności od ich rodzaju i źródeł finansowania (wydatki bieżące, inwestycyjne i dotacje), środków na inwestycje i rozliczenia dotacji (konto 810) oraz kosztów działalności inwestycyjnej (konto 080).
 7. Zasady ewidencji należności z tytułu udzielonych dotacji (konto 224).
 8. Ewidencja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków finansowanych tymi dochodami (konto 132) oraz rozliczeń z budżetem z tytułu nadwyżki dochodów (podstawa prawna art. 223 ustawy o finansach publicznych).
 9. Niewygasające wydatki – ewidencja rezerwy z tego tytułu na kontach budżetu (konto 135, 903 i 904 budżetu).
 10. Pozostałe operacje ewidencjonowane na kontach budżetu, w tym: przychody i rozchody budżetu (konto 134, 250, 260), bilansowa wycena należności z tytułu rozchodów budżetu (konto 290 i 962), środki z prywatyzacji (konto 968), rozliczenia międzyokresowe (konto 909).
 11. Szczególne zasady wyceny i ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku trwałego (konta 011, 013, 014, 020) oraz jego amortyzacji i umorzenia (konta 071 i 072).
 12. Konta pozabilansowe.
 13. Zamknięcia roczne kont budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki budżetowej.
 14. Zobowiązania urzędu i jednostek budżetowych zaliczane do długu jednostek samorządu terytorialnego (spłacanego wydatkami)  – zasady ich zaciągania, klasyfikacji, ewidencji i wykazywania w sprawozdaniach Rb-28S i Rb-Z.
 15. Sprawozdawczość budżetowa jako podstawa ewidencji na kontach budżetu oraz jednostki budżetowej (sprawozdania Rb-27S, Rb-28S i Rb-28NWS).
 16. Zakres danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, w tym: w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniu jednostki (bilans, rachunek zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu, informacja dodatkowa).
 17. Wybrane problemy dotyczące organizacji rachunkowości z uwzględnieniem wytycznych organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, odpowiedzialność za rachunkowość oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE

 1. poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu rachunkowości budżetowej,
 2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie pracy kontrolnej. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w kursie prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.


MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close