Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W ŚWIETLE POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW -KSR NR 1 ORAZ MSR NR 7

 

 

Wykładowca: Wojciech Dawid Krzeszowski

 

Czas trwania kursu: 8h ( 9.00 - 15.00)

  

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest zrozumienie zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, wzajemnych powiazań z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat oraz umiejętność samodzielnego sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, posiadające wiedzę w zakresie ewidencji księgowej, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: księgowi, główni księgowi, kontrolerzy i analitycy finansowi, dyrektorzy finansowi).

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie studiów przypadków, warsztatowych (pierwszy uproszczony oraz drugi kompleksowy przykład sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na bazie ewidencji księgowej). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

Plan nauczania

1. Istota i przydatność informacji na temat przepływów pieniężnych

2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

3. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i ich konsekwencja wyboru w praktyce

4. Zawartość poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych w ramach działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej

5. Rola ewidencji księgowej w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych

6. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią na przykładzie ewidencji księgowej na kontach w powiązaniu z wybranymi pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat.

7. Wykorzystanie wytycznych z przykładu do przypisania kont do poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych.

8. Najczęstsze problemy i przyczyny niezgodności pojawiające się w trakcie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

9. Różnice w zakresie rachunku przepływów pieniężnych pomiędzy rozwiązanymi zawartymi w MSR nr 7 oraz KSR nr 1

 

 

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)            poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,

2)           umiejętność rozbudowy planu kont oraz przypisania kont do poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych,

3)           pogłębienie zrozumienia istoty rachunku przepływów pieniężnych i jego powiązań z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat.

 

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Zapisz się

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635