Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Temat: Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

Wykładowca: Katarzyna Sobieszczańska

 

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) godz.9-14.00

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poznanie zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych

oraz przygotowanie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę PPK do nowych zadań.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm

i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Uczestnicy szkolenia: osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowo-płacowe

i pracodawcy

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych

z elementami ćwiczeń praktycznych w formie warsztatu. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. 

Plan nauczania:

I. Pracownicze Plany Kapitałowe – nowa forma „oskładkowania” wynagrodzenia

1. Pracownicze Plany Kapitałowe a obecny system emerytalny - rola nowych PPK w zabezpieczeniu emerytalnym.

2. Uczestnicy PPK – strony uczestniczące w procesie.

3. Od kiedy pracodawcy będą zobowiązani tworzyć PPK i jak ustalić termin obowiązujący dla swojej firmy?

4. Którzy pracodawcy będą zobowiązani do utworzenia PPK a kogo obowiązek ten nie dotyczy.

5. Kto może oszczędzać w PPK – kim według ustawy jest osoba zatrudniona?

6. Które instytucje finansowe mogą tworzyć i prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe?

 

II. Zasady uczestnictwa w PPK przez osoby zatrudnione.

1. Kto zostanie uczestnikiem PPK.

2. Zapisanie pracownika ( osoby zatrudnionej) do PPK.

3. Rezygnacja z uczestnictwa w PPK.

4. Ponowne przystąpienie do PPK po złożeniu decyzji o rezygnacji.

5. Ponowne zapisanie pracownika do PPK po okresie 4-letnim.

III. Wysokość składek odprowadzanych do PPK i sposób ich finansowania.

1. Składki obowiązkowe i sposób ich finansowania    .

2. Składki dobrowolne i sposób ich finansowania.    

3. Dopłaty dla uczestnika PPK finansowane przez budżet państwa – zasady ich przyznawania.

4. Termin odprowadzania składek do PPK.    

IV. Główne etapy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

w firmie.

1. Sposób wyboru instytucji finansowej do prowadzenia PPK – rola związków zawodowych i reprezentacji pracowników.

2. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK:

- kryteria wyboru instytucji finansowej,

- koszty obsługi PPK pobierane przez instytucje finansowe,

- warunki zawarcia umowy i treść umowy,

- termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK.,

- sposób zawarcia umowy o zarządzanie PPK,

- czy pracodawca w przyszłości będzie mógł zmienić instytucję zarządzającą PPK?

3. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

4. Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników.

5. Oprogramowanie niezbędne do obsługi PPK - dostosowanie programu płacowego do obsługi PPK.

6. Osoby odpowiedzialne za obsługę PPK i kontakt z instytucją finansową prowadzącą PPK.

V. Prawa i obowiązki pracownika (zatrudnionego) w zakresie uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym:

1. Wskazanie danych osób uposażonych i zgłoszenie zmiany danych osób uposażonych.

2. Zmiana wysokości składki dodatkowej odprowadzanej do PPK przez pracownika ( obniżenie lub zwiększenie składki)   .

3. Zmiana miejsca zatrudnienia pracownika:

• co stanie się ze środkami zgromadzonymi w PPK w przypadku zmiany Pracodawcy

• ile rachunków PPK może posiadać pracownik.

4. Transfer środków z PPK.         

 

VI. Obsługa administracyjna PPK:

1. Prowadzenie listy uczestników PPK i jej aktualizacja.

2. Naliczanie i odprowadzanie składek do instytucji finansowej:

• kiedy należy odprowadzić pierwszą składkę – jak liczyć termin wpłaty?

• w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru składek na PPK – od jakiej podstawy pracodawca ma naliczać składki na PPK? Jak naliczyć składkę w przypadku osiągnięcia przez pracownika tzw. „30 krotności”?

• czy od składek „dodawanych przez pracodawcę” należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?

• jak naliczyć składki od wynagrodzenia pracownika – przykłady.

3. Obsługa wniosków pracowników (zatrudnionych) w zakresie członkostwa

w PPK i pobierania składek.        

VII. Obowiązki instytucji finansowej prowadzącej PPK. Sposób inwestowania środków z PPK.

VIII. Bieżąca współpraca między pracodawcą a instytucją finansową

w zakresie prowadzenia PPK.

IX. Dysponowanie środkami zgromadzonymi w PPK:

• kiedy można skorzystać ze środków zgromadzonych w PPK,

• na co można przeznaczyć środki zgromadzone w PPK,

• jakie są zasady wypłaty środków z PPK po osiągnięciu 60-roku życia,

• w jaki sposób można skorzystać ze środków zgromadzonych w PPK przed osiągnięciem 60-roku życia:

a) pokrycie wkładu własnego w związku z budową domu lub kupnem mieszkania,

b) poważne zachorowanie.

X. Środki zgromadzone w PPK a rozwód.

XI. Zasady dziedziczenia środków zgromadzonych w PPK w przypadku śmierci pracownika.

XII. Instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli w zakresie prowadzenia PPK.

XIII. Sankcje grożące pracodawcom w przypadku niewywiązywania się

z obowiązków w zakresie PPK. 

XIV. Pracownicze Programy Emerytalne ( PPE) jako alternatywa dla PPK.

XV. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)         poszerzenie wiedzy z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych,

2)        umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3)         umiejętność przewidywania skutków wdrożenia nowych przepisów a także ich wpływu na odpowiedzialność pracodawcy wobec organów kontroli

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • materiały autorskie
    •przerwy kawowe.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635