Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - Jelenia Góra

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
24-06-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE nowe obowiązki pracodawców

 

 

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

Zapraszamy na szkolenie poświęcone Pracowniczym Planom Kapitałowym. To nowy obowiązek pracodawców, ale również wyzwanie, z którym będą się musiały zmierzyć Wasze firmy już w najbliższym czasie.

 

Na szkoleniu zostaną omówiono kompleksowo wszystkie elementy dotyczące zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wdrożyć PPK w firmie oraz jakie obowiązki ciążą na pracodawcach w zakresie obsługi PPK już po jego wprowadzeniu.

 

Omówione również zostaną korzyści jak również zagrożenia w zakresie wprowadzenia i obsługi PPK  – wprowadzenie PPK to przecież zwiększenie kosztów zatrudnienia ale również nowe obowiązki administracyjne związane z obsługą bieżących spraw w zakresie prowadzenia PPK.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

 

PROWADZĄCY: KATARZYNA SOBIESZCZAŃSKA - niezależny ekspert i doradca ds. ZUS świadczący usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, doradca kancelarii prawnych. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi i sprawami ZUS. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 15-letnim doświadczeniem. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z dużych banków. Obecnie samodzielny przedsiębiorca wspierający firmy w zakresie spraw ZUS (m.in. kontrole, korygowanie dokumentów, doradztwo) a także świadczący usługi kadrowo-płacowe. Trener z zakresu umów cywilnoprawnych, spraw ZUS i obsługi programu Płatnik – specjalista w zakresie korygowania dokumentów.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest:

 • poznanie zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • przygotowanie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę PPK do nowych zadań,
 • uświadomienie korzyści i zagrożeń związanych z wprowadzeniem PPK.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

 METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe – nowa forma „oskładkowania” wynagrodzenia
 1. Pracownicze Plany Kapitałowe a obecny system emerytalny - rola nowych PPK
  w zabezpieczeniu emerytalnym.
 2. Uczestnicy PPK – strony uczestniczące w procesie.
 3. Od kiedy pracodawcy będą zobowiązani tworzyć PPK i jak ustalić termin obowiązujący dla swojej firmy?
 4. Którzy pracodawcy będą zobowiązani do utworzenia PPK a kogo obowiązek ten nie dotyczy.
 5. Kto może oszczędzać w PPK – kim według ustawy jest osoba zatrudniona?
 6. Które instytucje finansowe mogą tworzyć i prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe?

II. Zasady uczestnictwa w PPK przez osoby zatrudnione.
1. Kto zostanie uczestnikiem PPK.
2. Zapisanie pracownika ( osoby zatrudnionej) do PPK.
3. Rezygnacja z uczestnictwa w PPK.
4. Ponowne przystąpienie do PPK po złożeniu decyzji o rezygnacji.
5. Ponowne zapisanie pracownika do PPK po okresie 4-letnim.

III. Wysokość składek odprowadzanych do PPK i sposób ich finansowania.
1. Składki obowiązkowe i sposób ich finansowania    .
2. Składki dobrowolne i sposób ich finansowania.    
3. Dopłaty dla uczestnika PPK finansowane przez budżet państwa – zasady ich przyznawania.

4. Termin odprowadzania składek do PPK.    

IV. Główne etapy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie.

 1. Sposób wyboru instytucji finansowej do prowadzenia PPK – rola związków zawodowych
  i reprezentacji pracowników.
 2. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK:
  - kryteria wyboru instytucji finansowej,

- koszty obsługi PPK pobierane przez instytucje finansowe,
- warunki zawarcia umowy i treść umowy,
- termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK.,
- sposób zawarcia umowy o zarządzanie PPK,
- czy pracodawca w przyszłości będzie mógł zmienić instytucję zarządzającą PPK?

 1. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 2. Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników.
 3. Oprogramowanie niezbędne do obsługi PPK - dostosowanie programu płacowego do obsługi PPK.
 4. Osoby odpowiedzialne za obsługę PPK i kontakt z instytucją finansową prowadzącą PPK.

V. Prawa i obowiązki pracownika (zatrudnionego) w zakresie uczestnictwa
w Pracowniczym Planie Kapitałowym.:      

1. Wskazanie danych osób uposażonych i zgłoszenie zmiany danych osób uposażonych.
2. Zmiana wysokości składki dodatkowej odprowadzanej do PPK przez pracownika
( obniżenie lub zwiększenie składki)     .
3. Zmiana miejsca zatrudnienia pracownika:

 • co stanie się ze środkami zgromadzonymi w PPK w przypadku zmiany Pracodawcy
 • ile rachunków PPK może posiadać pracownik.

4. Transfer środków z PPK.         


VI. Obsługa administracyjna PPK.:
1.  Prowadzenie listy uczestników PPK i jej aktualizacja.
2. Naliczanie i odprowadzanie składek do instytucji finansowej:

 • kiedy należy odprowadzić pierwszą składkę – jak liczyć termin wpłaty?
 • w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru składek na PPK – od jakiej podstawy pracodawca ma naliczać składki na PPK? Jak naliczyć składkę w przypadku osiągnięcia przez pracownika tzw. „30 krotności”?
 • czy od składek „dodawanych przez pracodawcę” należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?
 • jak naliczyć składki od wynagrodzenia pracownika – przykłady,

3. Obsługa wniosków pracowników (zatrudnionych) w zakresie członkostwa w PPK i pobierania składek.        

VII. Obowiązki instytucji finansowej prowadzącej PPK. Sposób inwestowania środków
z PPK.

VIII. Bieżąca współpraca między pracodawcą a instytucją finansową w zakresie prowadzenia PPK.

IX. Dysponowanie środkami zgromadzonymi w PPK:

 • kiedy można skorzystać ze środków zgromadzonych w PPK,
 • na co można przeznaczyć środki zgromadzone w PPK,
 • jakie są zasady wypłaty środków z PPK po osiągnięciu 60-roku życia,
 • w jaki sposób można skorzystać ze środków zgromadzonych w PPK przed osiągnięciem 60-roku życia:
 1. pokrycie wkładu własnego w związku z budową domu lub kupnem mieszkania,
 2. poważne zachorowanie.

X. Środki zgromadzone w PPK a rozwód.

XI. Zasady dziedziczenia środków zgromadzonych w PPK w przypadku śmierci pracownika.

 

XII. Instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli w zakresie prowadzenia PPK.

 

XIII. Sankcje grożące pracodawcom w przypadku niewywiązywania się z obowiązków w zakresie PPK. 

 

XIV. Pracownicze Programy Emerytalne ( PPE) jako alternatywa dla PPK.

 

XV. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz ubezpieczeń społecznych.
 2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. umiejętność przewidywania skutków wdrożenia nowych przepisów a także ich wpływu na odpowiedzialność pracodawcy wobec organów kontroli.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

 

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO