Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podróże służbowe w 2019 roku

Podróże służbowe w 2019 roku

Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Podróże służbowe w 2019 roku

 

Wykładowca: Jakub Boberski

 

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu definiowania, ustalania kosztów i rozliczania szeroko rozumianych podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: osoby zajmujące się zawodowa zagadnieniem rozliczania podróży służbowych; księgowi, główni księgowi, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć warsztatowych. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. Uczestnicy otrzymają materiały opracowane przez wykładowcę

 

Plan nauczania

1. Definicja podróży służbowych

2. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne,

•           liczenie czasu przebywania w podróży służbowej

•           zasady dokumentowania i opisywania wydatków

3.Koszty i rozliczanie podróży służbowych, zasady rozliczania:

•           diety

•           koszty wyżywienia

•           koszty noclegów

•           koszty transportu

•           zwrot kosztów biletów komunikacji miejscowej

•           inne wydatki

4. Wyliczanie wartości diet

•           zasady pomniejszania diet

•           pojęcie „diety ujemnej”

5. Przeliczanie kwot w walucie obcej przy zagranicznych podróżach służbowych,

6. Połączenie wyjazdu prywatnego z podróżą służbową- zasady rozliczania

7. Podróż służbowa a oddelegowanie

8. Pozostałe koszty ponoszone za pracownika w trakcie podróży służbowej i zasady ich rozliczania:

•           ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej

•           koszty wiz i zezwoleń

•           koszty dodatkowych atrakcji ponoszonych w trakcie podróży

•           koszty leczenia

•           koszty bagażu osobistego

•           najem samochodu i innego sprzętu

•           inne wydatki

9. Wyjazdy służbowe osób niebędących pracownikami.

•           Wyjazdy osób wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

•           Wyjazdy osób prowadzących działalność gospodarczą

10. Omówienie innych praktycznych przypadków związanych z podróżami służbowymi

11. Wydatki związane z podróżą służbową, a koszty w podatku CIT

12.Przegląd aktualnego orzecznictwa I Interpretacji Ministra Finansów

13. Przegląd stanowisk i opinii Głównego Inspektoratu Pracy oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)         poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu zagadnień dotyczących rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych,

2)        umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3)         umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 71 3437627     
tel. 71 3442682
kursy@wroclaw.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO