Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

ROZLICZENIA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH w 2019r.

ORAZ KONSEKWENCJE NA GRUNCIE PIT, CIT, VAT, ZUS

 

Szkolenie poprowadzi:

ALEKSANDER GNIŁKA

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz "Księgowość i płace w Firmie" i „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Eduexpert, Univers, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14:00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Szkolenie ma na celu przedstawienie rozwiązań prawnych związanych z rozliczaniem krajowych i zagranicznych podroży służbowych w 2018 r. wraz z konsekwencjami na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz ubezpieczeń społecznych.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, biur rachunkowych oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tą tematyką, szczególnie w kontekście praktycznym.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie wykładowo-seminaryjnej z uwzględnieniem warsztatów praktycznych. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

Program szkolenia:

 1. Prawne regulacje podróży służbowych

- Przepisy prawa powszechnie obowiązującego

- Regulacje wewnątrzzakładowe - układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę.

2. Definicja podróży służbowej.

3. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.

4. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).

5. Podróż służbowa a jazdy lokalne.

6. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.

7. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej

- miejsce rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej

 

- miejsce rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej podróży służbowej

- podróż krajowa jako etap zagranicznej podróży służbowej

8.Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.

9. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej

- diety

- koszty przejazdu i zakwaterowania

- inne uzasadnione koszty i wydatki związane z podróżą służbową

- należności w przypadku odbywania podróży służbowej prywatnym samochodem pracownika

10. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.

11. Rozliczanie podróży służbowych

- zaliczki na poczet podróży służbowych

- termin i sposób rozliczenia wydatków poniesionych przez pracownika

- rozliczenie wydatków w przypadku braku udokumentowania ich poniesienia.

12. Podróże służbowe osób nie będących pracownikami

- Podróże służbowe osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

- Podróże służbowe członków organów spółek

- Podróże służbowe osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

13. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym

- Należności z tytułu podróży służbowej a przychód pracownika

- Należności z tytułu podróży służbowych jako przychód zwolniony od podatku

                        ◦ diety

                         ◦ koszty przejazdów i zakwaterowania

                          ◦ należności z tytułu wykorzystywania prywatnego samochodu osobowego dla

                          potrzeb pracodawcy

                        ◦ należności z tytułu jazd lokalnych

- Należności z tytułu podróży służbowych wypłacane pracownikom a koszty uzyskania przychodów u pracodawcy (w tym obiady z kontrahentami, spotkania integracyjne, zwrot wydatków powyżej limitów)

- Inne należności związane z podróżami służbowymi a koszty uzyskania przychodów u pracodawcy

                        ◦ szkolenie pracowników

                        ◦ dodatkowe ubezpieczenie w trakcie podróży służbowych

                        ◦ zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne

                        ◦ świadczenia wypłacane z tytułu podróży służbowych na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członków organów spółek (zarządu, rad nadzorczych)

14. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.

15. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa

- Podróż służbowa własnym samochodem pracownika - rozliczenie wydatków i zasady Ewidencjonowania

- Podróż służbowa samochodem służbowym - rozliczenie wydatków i zasady ewidencjonowania

- Wykorzystywanie prywatnych i służbowych samochodów dla potrzeb podróży służbowych aspekty podatkowe po stronie pracodawcy i pracownika

- Ewidencja przebiegu pojazdu

- Wykorzystanie samochodu służbowego dla celów prywatnych pracownika.

16.Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży - ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa klasyfikacja.

17.Podatek u źródła a podróże służbowe - zmiana dotycząca podatku u źródła od biletów lotniczych od 12 sierpnia 2017r.

18.   Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.

19.   Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

20.   Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna - przykłady rozliczeń.

21.   Podróż służbowa a oddelegowanie.

22.   Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.

23.  Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.

24. Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych.

25.   Podsumowanie, dyskusja, pytania.

 

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1.    poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozwiązań prawnych związanych z rozliczaniem krajowych i zagranicznych podroży służbowych wraz z konsekwencjami na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz ubezpieczeń społecznych,

2.    umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3.    umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635