Miasto:
Typ:
KURS
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
760,- zł od osoby
725,- zł Cena dla członków
Terminy

WYKŁADOWCA: DR ELŻBIETA ŻYCZKOWSKA - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, trener biznesu, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu rachunkowości. Pracę naukowo – dydaktyczną łączy z praktyką – współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz stowarzyszeniami w zakresie doradztwa rachunkowo – podatkowego. Jest doświadczonym wykładowcą SKwP Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kształcenia kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także w zakresie dokonywania rozliczeń dotyczących obciążeń publicznoprawnych w małych podmiotach gospodarczych.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: Kurs adresowany jest zarówno do osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak i pracowników biur rachunkowych oraz pozostałych osób chcących nabyć umiejętności w zakresie podstawowych i średniozaawansowanych, praktycznych aspektów dotyczących prowadzenia firmy w oparciu o PKPIR.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 28 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut).
Kurs realizowany jest w formie ONLINE (4 zajęcia po 7 godzin lekcyjnych) / 9.00-14.45.

TERMINY ZAJĘĆ:
kwiecień - maj 2024

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.
Dodatkowym atutem jest wykorzystanie programu księgowego dedykowanego prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dotyczy wybranych zajęć).
W trakcie szkolenia duży nacisk kładzie się na aktywny udział uczestnika w zajęciach poprzez angażowanie uczestników do definiowania spostrzeżeń i wniosków, analizę przypadków oraz pracę zespołową.

PLAN NAUCZANIA:

Moduł I – Zagadnienia wprowadzające (4h)
1.1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej - rejestracja oraz wybór formy opodatkowania
1.2. Formy opodatkowania działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach oraz podstawy prawne ich funkcjonowania
Moduł II - Wybrane zagadnienia dotyczące obciążeń publicznoprawnych (5h)
2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – zagadnienia podstawowe
2.2. Podatek od towarów i usług VAT – zagadnienia podstawowe
2.3. Składki ubezpieczeń społecznych, składka zdrowotna, na Fundusz Pracy i Solidarnościowy obowiązujące przedsiębiorców
Moduł III – Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (2h)
3.1. Podstawy prawne prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,
3.2. Podatnicy zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
3.3. Wymogi formalne założenia i ogólne zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
3.4. Cechy księgi (rzetelność i niewadliwość)
Moduł IV – Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (7h)
4.1. Dowody księgowe stanowiące podstawę dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w tym dla podatników podatku VAT
4.2. Ewidencja przychodów
4.3. Ewidencja zakupu towarów handlowych i materiałów
4.4. Ewidencja pozostałych kosztów funkcjonowania podmiotu
Moduł V – Dodatkowe ewidencje podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (4h)
5.1. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
5.2. Ewidencja wyposażenia
5.3. Wynagrodzenia
5.4. Pozostałe ewidencje
Moduł VI - Zamknięcia roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (6h)
6.1. Inwentaryzacja – spis z natury
6.2. Zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i ustalenie dochodu za rok podatkowy

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) umiejętność samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z wymaganymi ewidencjami towarzyszącymi oraz dokonywania rozliczeń o charakterze publicznoprawnym,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie pracy kontrolnej. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w kursie prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635