Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatkowa księga przychodów i rozchodów od podstaw - Jelenia Góra

Podatkowa księga przychodów i rozchodów od podstaw - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
wrzesień 2019
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
630,- zł od osoby,
630,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Praktyczne zasady prowadzenia

 

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

Kurs adresowany jest zarówno do osób, które  prowadzą własną działalność gospodarczą w oparciu o podatkową książkę przychodów i rozchodów, jak i pracowników biur rachunkowych oraz pozostałych osób chcących nabyć umiejętności w zakresie podstawowych i średniozaawansowanych, praktycznych aspektów dotyczących prowadzenia firmy w oparciu o  PKPIR.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do możliwości samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS w zakresie podstawowym.

 

SŁUCHACZAMI KURSU MOGĄ BYĆ OSOBY:

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Kurs kierowany jest do osób pragnących poznać i udoskonalić umiejętności samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym

Zajęcia w godz. 09:00 – 15:30

Kurs obejmuje 32 godziny lekcyjne (4 spotkania po 8 godzin)

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1 – Zagadnienia wprowadzające

  1. Formy opodatkowania małych podmiotów gospodarczych oraz podstawy prawne ich funkcjonowania
  2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej - rejestracja oraz wybór formy opodatkowania

Moduł II - Wybrane zagadnienia dotyczące obciążeń publicznoprawnych

  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – zagadnienia podstawowe
  2. Podatek od towarów i usług VAT – zagadnienia podstawowe
  3. Obowiązki względem ZUS

Moduł III – Zasady dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  1. Podstawy prawne prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,
  2.  Podmioty zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  3.  Wymogi formalne założenia i prowadzenia księgi
  4. Cechy księgi (rzetelność i niewadliwość)

Moduł IV – Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

  1. Dowody księgowe stanowiące podstawę dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w tym dla podatników podatku VAT
  2. Ewidencja przychodów
  3.  Ewidencja zakupu towarów handlowych i materiałów
  4. Ewidencja pozostałych kosztów funkcjonowania podmiotu

Moduł V – Dodatkowe ewidencje podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

  1. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  2. Ewidencja wyposażenia
  3. Wynagrodzenia
  4. Pozostałe ewidencje

Moduł VI - Zamknięcia roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

  1. Inwentaryzacja – spis z natury
  2. Zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i ustalenie dochodu za rok podatkowy

 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1) umiejętność samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z wymaganymi ewidencjami towarzyszącymi, dokonywania rozliczeń o charakterze publicznoprawnym,

2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów przygotowanych i wydanych grupie kursowej w tym okresie materiałów szkoleniowych oraz pokrycia opłaty za czesne w stosunku do zrealizowanych dni zajęć; zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji nie później niż w ciągu dwóch pierwszych zajęć.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

 

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO