Miasto:
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
735,- zł od osoby
700,- zł Cena dla członków
Terminy

WYKŁADOWCA: JOLANTA KICA – doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy w spółce: Biuro Rachunkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego. Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kształcenia kursu jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku VAT. Zajęcia organizowane są w formie warsztatów, co pozwala słuchaczom połączyć teorię z praktyką naliczania i rozliczania podatku VAT. Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą się zapoznać z podatkiem VAT od podstaw, a także dla tych którzy chcą usystematyzować i ugruntować swoja wiedzę w tym zakresie.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do jednostek prowadzących ewidencje dla potrzeb podatku VAT – pracowników działów księgowości i podatków, samodzielnych księgowych, głównych księgowych, biur rachunkowych i podatkowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami podatku VAT.

CZAS TRWANIA KURSU: 14 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut)
Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej 

TERMINY:
15 kwietnia 2024 / 9:00 - 14:45
17 kwietnia 2024 / 9:00 - 14:45

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie studiów przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PLAN NAUCZANIA:
1. Podatnicy podatku VAT
• Jakie podmioty zobowiązane są stosować ustawę o VAT, podatnicy VAT czynni, podatnicy zwolnieni podmiotowo i podatnicy wykonujący wyłączenie czynności zwolnione z VAT
• Działalność nierejestrowana, a podatek VAT
• Przedsiębiorstwo w spadku podatnikiem VAT
• Wykorzystywanie nieruchomości w celu najmu, a status podatnika VAT
• Czy pracownik może stać się podatnikiem VAT? Zleceniobiorcy, menedżerowie i zarządzający przedsiębiorstwem, a podatek VAT
• Małżonkowie objęci wspólnością majątkową, a VAT
• Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego na gruncie VAT, grupa VAT
• Organy władzy publicznej, a VAT
• Wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia i fundacje
• Komornik sądowy i przedstawiciel podatkowy.
2. Czynności objęte ustawą o VAT oraz niepodlegające podatkowi
• Jakie czynności podatników kryją się pod pojęciem sprzedaży?
• Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług
• Nieodpłatne świadczenia (na rzecz pracowników, kontrahentów i osób trzecich), a konieczność odprowadzenia podatku VAT do urzędu skarbowego
• Opodatkowanie spisu z natury w razie zakończenia wykonywania działalności gospodarczej
• Bony MPV i SPV
• Czynności wyłączone spod działania ustawy o VAT (zbycie przedsiębiorstwa, odszkodowania i kary umowne, zniszczenie towarów oraz jego niedobory, dotacje i subwencje- w jakich przypadkach, likwidacja inwestycji, czynności wykonywane przez podatnika w ramach gwarancji lub rękojmi, napiwki, zwrot kosztów itp.).
3. Obowiązek podatkowy w VAT
• Wydanie towaru i wykonanie usługi- który to moment?
• Wydanie ruchomości, a wydanie nieruchomości
• Usługi przyjmowane częściowo, świadczenie ciągłe rozliczane w okresach rozliczeniowych
• Obowiązek podatkowy z chwilą przyjęcia płatności
• Obowiązek podatkowy z chwilą wystawiania faktury
• Przyjęcie zaliczki lub zapłaty z góry
• Obowiązek podatkowy przy stosowaniu kasowej metody rozliczeń VAT
• Obowiązek podatkowy przy WDT i WNT, WSTO i SOTI,
• Obowiązek podatkowy przy eksporcie i imporcie towarów oraz usług
• Obowiązek podatkowy przy refakturowaniu świadczeń
• Moment powstania obowiązku podatkowego o VAT, a termin wystawienia faktury przez podatnika.
4. Dokumentowanie sprzedaży na gruncie ustawy o VAT
• Potwierdzenie zrealizowania świadczenia przez podatnika na rzecz innych podatników, osób prawnych niebędących podatnikami oraz dla osób fizycznych
• Prawidłowość materialna i formalna faktury
• Zasada terytorialności wystawiania faktur, obowiązek wystawienia faktury
• Faktury przy sprzedaży zwolnionej podmiotowo i przedmiotowo
• Terminy dla wystawienia faktury
• Samofakturowanie
• Paragony z NIP, faktury uproszczone
• Kurs waluty na fakturze wystawionej w walucie obcej
• Faktury elektroniczne i wystawiane przy zastosowaniu KSeF
• Faktury zaliczkowe
• Faktury korygujące i noty korygujące
• Paragon fiskalny- dla kogo wystawiamy?
• Wystawienie i wydanie paragonu, a moment powstania obowiązku podatkowego
• Ujmowanie zaliczek na kasie rejestrującej\Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy
• Zwolnienia z obowiązku fiskalizacji sprzedaży detalicznej.
5. Podstawa opodatkowania VAT
• Elementy składowe podstawy opodatkowania VAT
• Jak ustalić wartość w zł. podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej?
• Koszty transportu jako element podstawy opodatkowania
• Czy podstawa opodatkowania musi zawsze opiewać na wartość rynkową świadczenia?
• Zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz klienta
• Premie pieniężne
6. Ewidencja VAT, pliku JPK_VAT
• Podstawowe i dodatkowe ewidencje prowadzone przez podatników VAT czynnych i zwolnionych
• Zakres danych zawartych w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT wraz ze szczególnymi oznaczeniami
• Część deklaracyjna pliku JPK_VAT
• Korygowanie części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku
• Informacje podsumowujące VAT-UE.
7. Mały podatnik- kto to jest?
• Definicja małego podatnika i zasady jego rozliczeń
• Metoda kasowa rozliczeń
• Faktury wystawiane przez małych podatników, odliczanie VAT z faktur wystawionych przez małych podatników.
8. Procedury szczególne przy rozliczaniu VAT przez podatników
• Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, VAT marża przy usługach turystki
• Kiedy sprzedaż używanego samochodu może być objęta procedurą szczególną VAT marża?
• Procedura OSS i IOSS., Jakie świadczenia wykonywane polskich podatników dla zagranicznych konsumentów można rozliczyć przez OSS?
• Zwolnienie podmiotowe- procedura szczególna dla małych przedsiębiorców z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego, ustalanie limitu w wysokości 200.000 zł., utrata prawa, powrót do zwolnienia).
9. Przeciwdziałanie przez państwo nadużyciom na gruncie VAT
• Mechanizm podzielonej płatności- zasady stosowania, fakturowanie z oznaczeniem MPP, sankcje w VAT związane z MPP
• Biała Lista- konieczność weryfikacji kontrahenta, konsekwencje zapłaty na rachunek inny niż znajdujący się w wykazie Szefa KAS.
10. Rejestracja podatników na potrzeby VAT
• Który podatnik składa w organie formularz VAT-R, termin złożenia zgłoszenia rejestracyjnego
• Rejestracja podatników, którzy dokonują transakcji transgranicznych
• Rejestracja podatników przy udziale pełnomocnika
• Odmowa rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego
• Aktualizacja danych w rejestrze
• Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
• Przesłanki wykreślenia podatników z rejestru.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu naliczania i rozliczania podatku VAT od podstaw,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635