Miasto:
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
765,- zł od osoby
730,- zł Cena dla członków
Terminy

WYKŁADOWCA: JOLANTA KICA – doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy w spółce: Biuro Rachunkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego. Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kształcenia kursu jest kompleksowe przekazanie uczestnikom pogłębionej wiedzy w zakresie mechanizmów działania podatku VAT oraz prawidłowego jego rozliczania, a także zaawansowanych umiejętności w zakresie wystawiania i wprowadzania do ewidencji dokumentów księgowych i rozliczeniowych oraz sporządzania deklaracji.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do jednostek prowadzących ewidencje dla potrzeb podatku VAT – pracowników działów księgowości i podatków, samodzielnych księgowych, głównych księgowych, biur rachunkowych i podatkowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami podatku VAT.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 14 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut).
Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej.

TERMINY:
13 maja 2024 / 9:00 - 14:45
15 maja 2024 / 9:00 - 14:45

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie studiów przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PLAN NAUCZANIA:
1. Odliczanie podatku naliczonego.
• Związek czynności opodatkowanych VAT z prawem do odliczenia podatku naliczonego
• Negatywny katalog wydatków niedających prawa do potrącenia VAT, błędy na fakturze a prawo do odliczenia
• Spóźniona i wsteczna rejestracja podatnika, a prawo od odliczenia, wykreślenia kontrahenta a prawo do odliczenia VAT
• Dokumenty i zdarzenia dające prawo do odliczenia VAT
• Terminy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, odliczenie poprzez korektę deklaracji
• Prewspółczynnik i współczynnik odliczenia VAT.
2. Użytkowanie samochodów na gruncie VAT.
• Definicja pojazdu samochodowego, pełne i ograniczone prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, wydatki podlegające limitowaniu
• Pojazdy wykorzystywane tylko do działalności gospodarczej i pojazdy konstrukcyjne wykorzystywane tylko do działalności gospodarczej
• Kiedy samochód może być uznany za używany tylko do działalności gospodarczej, ewidencja przebiegu pojazdu, informacja VAT-26 (parkowanie pod domem, jeden samochód w rodzinie itp.)
• Termin badania technicznego, a pełne odliczenie VAT od samochodów z VAT-1 i VAT-2
• Zmiana przeznaczenia pojazdu, a prawo lub obowiązek korekty podatku
• Wykup pojazdu z leasingu do majątku prywatnego, wycofanie pojazdu na cele prywatne a podatek naliczony.
3. Miejsce świadczenia dla dostaw towarów.
• Dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych
• Dostawa towarów niewysyłanych i nietransportowanych
• Dostawa towarów instalowanych lub montowanych,
• Miejsce świadczenia dla dostaw towarów.
• Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT)- obowiązki polskich nabywców.
4. Miejsce świadczenia usług.
• Definicja podatnika na potrzeby usług w obrocie międzynarodowym z art. 28a ustawy o VAT, siedziba oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
• Zasady ogólne (i szczególne) miejsca świadczenia usług na rzecz podatników
• Zasady ogólne (i szczególne) miejsca świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami
• Fakturowanie usług w obrocie międzynarodowym
• Import usług- kiedy usługobiorca opodatkowuje usługę zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy z tytułu importu usług, deklarowanie w pliku JPK_VAT importu usług przez podatników VAT czynnych i zwolnionych.
5. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
• Przesłanki zaistnienia WDT opodatkowanego preferencyjnie (przekazanie numeru VAT-UE przez nabywcę- w którym momencie?, złożenie przez sprzedawcę VAT-UE itp.)
• Dokumentowanie wywozu i dostarczenia towaru do nabywcy na podstawie art. 45a rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 2018/1912 oraz w sposób wskazany w przepisach krajowych
• Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT, a okres wykazania transakcji w pliku JPK_VAT
• Korygowanie transakcji WDT- praktyczne przypadki
• WSTO- wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość dla podmiotów, które nie są zobowiązane rozpoznać transakcję WNT w swoim kraju.
6. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
• Miejsce świadczenia w przypadku transakcji WNT, sankcyjne WNT
• Podmioty dokonujące zakupów za granicą, zobowiązane do rejestracji jako podatnicy VAT-UE, brak rejestracji- konsekwencje
• Wyłączenia z WNT ze względu na status nabywcy, charakter dostawy itp.
• Otrzymanie faktury z tytułu WNT przed dostawą, otrzymanie jej z opóźnieniem.
• Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT
• Korygowanie transakcji WNT- praktyczne przypadki
• Pozostałe zagadnienia związane z WDT i WNT: nietransakcyjne przemieszczenia, wyłączenia, kurs waluty.
7. Eksport towarów.
• Eksport bezpośredni, a eksport pośredni
• Jak wykazać wywóz towaru własnego do kraju trzeciego w celu sprzedaży w tym kraju?
• Obowiązek podatkowy, a moment wykazania transakcji eksportowej ze stawką 0% w JPK_VAT, dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza UE, inne dowody dokonania eksportu towarów
• Zaliczki w eksporcie, a 6 miesięczny okres na wywóz towarów poza Unię.
8. Import towarów.
• Miejsce dokonania importu, podstawa opodatkowania podatkiem VAT
• Rozliczenie podatku VAT od importu towarów
• Deklarowanie importu towarów- zasady ogólne, procedura uproszczona z art. 33a, odprawa scentralizowana i deklaracja importowa art. 33b u.p.t.u.
• Zasady odliczenia (rozliczenia) podatku naliczonego dla importu towarów.
• Procedura celna o kodzie 42.00 (import towarów z bezpośrednio następująca po imporcie WDT) a optymalizacja rozliczeń z fiskusem,
• Błędne ustalenie wartości celnej. Korekta podstawy dla podatku VAT. Zwrot podatku z tytułu importu towarów, a korekta deklaracji
• Kurs waluty dla importu towarów.
9. Sprzedaż nieruchomości na gruncie VAT.
• Dostawa terenów zabudowanych i niezabudowanych na gruncie VAT. Jakie grunty możemy uznać za tereny budowlane
• Dostawa i prace budowlane w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a stawka VAT w wysokości 8%
• Zwolnienie z VAT przy dostawie nieruchomości wraz z gruntem, definicja pierwszego zasiedlenia
• Rezygnacja ze zwolnienia przy dostawie przez czynnych podatników VAT
• Korekta podatku naliczonego w związku z zastosowaniem zwolnienia z VAT.
10. Ulga za złe długi w podatku VAT.
• Prawo wierzyciela do korekty podstawy opodatkowania VAT oraz podatku należnego, termin, zasady, późniejsza zapłata, zbycie wierzytelności, ubezpieczanie wierzytelności, sprzedaż konsumencka
• Obowiązek dłużnika do dokonania korekty podatku naliczonego, termin, zasady, późniejsza zapłata
• Zasady ujawniania w pliku JPK_VAT ulgi za złe długi u sprzedawcy i nabywcy.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu naliczania i rozliczania podatku VAT na poziomie zaawansowanym,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635