Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP) - zagadnienia kosztów podatkowych w 2019 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP) - zagadnienia kosztów podatkowych w 2019 r.

Miasto:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
27-11-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (PDOP) - ZAGADNIENIA KOSZTÓW PODATKOWYCH W 2019 R.

Wykładowca: Jakub Boberski 

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych lub zdobycie nowych umiejętności z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników w 2019r.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: księgowi, główni księgowi, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, pracodawcy.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. 

 

Plan nauczania

1.            Pojęcie kosztu podatkowego w podatku dochodowych – rozróżnienie kosztów bilansowych i podatkowych

2.           Konsekwencje rozróżnienia dwóch źródeł przychodów w podatku dochodowym – zasady ustalania kosztów podatkowych

3.         Wybrane rodzaje kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in.:

          zasady dokumentowania kosztów;

          koszty pracownicze;

          reklama, działalność marketingowa, sponsoring;

          odszkodowania i kary umowne;

          wydatki nie stanowiące kosztów (katalog art. 16)

          zaniechane inwestycje

4.         Wierzytelności jako koszt podatkowy

5.         Wydatki na rzecz Zarządu RN – zasady ujmowania w kosztach podatkowych

6.         Podatek VAT, PCC, Akcyza  jako koszt podatkowy

7.           Zasady rozliczania kosztów podatkowych związanych z wykorzystaniem samochodów osobowych w działalności podatnika – zmiany od 1 stycznia 2019r.

8.         Leasing podatkowy – zasady rozliczania kosztów

9.         Wybrane zagadnienia amortyzacji podatkowej

10.          Zasady rozliczania kosztów podatkowych przy finansowaniu dłużnym – praktyczne konsekwencje

11.         Ograniczenie w kosztach podatkowych wydatków w formie gotówkowej.

12.        Zasada potrącalności kosztów w czasie, moment ujęcia kosztów podatkowych

          koszty pośrednie i bezpośrednie;

          koszty klasyfikowane metodą kasową;

          koszty wynagrodzeń pracowników

          zaniechane inwestycje;

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)            poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników w kontekście ustaw podatkowych,

2)        umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3)         umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 71 3437627     
tel. 71 3442682
kursy@wroclaw.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO