Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Planowane zmiany CIT PIT w 2018 r. WROCŁAW

Planowane zmiany CIT PIT w 2018 r. WROCŁAW

Miasto:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
2018-03-14
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

CEL: 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zmian w podatkach CIT i PIT.  

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie zmian zaplanowanych na 2018 rok w podatku dochodowym osób prawnych i fizycznych.  

- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Uczestnicy szkolenia: osoby zajmujące się zawodowa zagadnieniem opodatkowania osób prawnych i fizycznych.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

PROGRAM:

Plan nauczania

 

A.  CIT

1.  Nowe pojęcia w słowniczku pojęć i ich nowe zastosowanie:

- wartość emisyjna udziałów,

- nabyte wierzytelności banku hipotecznego,

- odpis na straty kredytowe.

2.  Wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła

 • katalog przychodów z zysków kapitałowych (art. 7b),
 • dochód z innych źródeł przychodów,
 • przychody z zysków kapitałowych – rozliczane memoriałowo (art. 12 ust.3),
 • reklasyfikacja przychodów do źródła przychody z zysków kapitałowych (m.in. uchylenie art. 12 ust. 1 pkt 4a oraz pkt 8 i pkt 8a).

3. Zmiany w kategoriach przychodów niestanowiących przychodów podatkowych.

4. Doprecyzowanie przepisów w zakresie  szacowania ceny również przy nieodpłatnym zbyciu rzeczy, praw majątkowych lub świadczeniu usług.

5. Zmiana definicji kosztów uzyskania przychodów

- konsekwencja wprowadzenia podziału na źródła przychodów.

6. Wartość emisyjna udziałów (akcji) kosztem w przypadku zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału.

7. Ograniczenie w odliczeniu odsetek od pożyczek

 • na mocy art. 15c ust. 1 staje się przepisem o powszechnym zastosowaniu, a nie regulacja stosowaną opcjonalnie;
 • przepis ten ustanawia limit kwoty kosztów finansowania zewnętrznego, jakie mogą podlegać zaliczeniu do KUP (wskaźnik EBITDA - sposób jego ustalenia jest oparty na podstawie kategorii podatkowej);
 • pojęcie kosztów finansowania dłużnego;
 • przychody o charakterze odsetkowym.

8. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne (nowy art. 15e)

 • ograniczenie dot. m.in. usługi doradcze, badania rynku, reklamowe, przetwarzania danych, itp.,
 • usługi nabywane bezpośrednio lub pośrednio od podmiotów powiązanych lub z rajów podatkowych,
 • ograniczenie dotyczy kwoty 3 000 000 zł.

9. Zmiana sposobu obliczania kosztów wyłączonych z kosztów podatkowych w przypadku łączenia i podziału spółek

- zmiana polega na zmianie mierników branych pod uwagę przy wyliczaniu proporcji części kosztów nabycia lub objęcia udziałów (akcji) spółki dzielonej alokowanych do udziałów (akcji) spółki przejmującej nowo zawiązanej.

10. Wyłączenie z kosztów podatkowych:

 • odsetek od pożyczek partypacyjnych,
 • straty z tytułu zbycia wierzytelności,
 • amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw i wartości podatnika a następnie zostały zbyte.

11. Doprecyzowanie przepisów w zakresie zaliczania do kosztów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne.

12. Warunki amortyzacji WNiP

- doprecyzowanie, iż pod pojęciem nabycia, o którym mowa w przepisie art. 16b ust. 1 rozumie się wyłącznie nabycie wtórne (od innego podmiotu), a nie nabycie pierwotne.

13. Wyższy limit dla jednorazowej amortyzacji.

14. Minimalny podatek CIT dla podatników posiadających środki trwałe w postaci nieruchomości komercyjnych

 • stawka podatku -> 0,42 % nadwyżki wartości początkowej ponad kwotę 10 mln zł rocznie;
 • objęte podatkiem budynki handlowo – usługowe lub biurowe o wartości początkowej 10 mln zł.

15. Zmiany w Podatkowej Grupie Kapitałowej, m.in.:

 • obniżenie progów dla PGK;
 • wyłącznie z kosztów darowizn;
 • usunięto zakaz uczestnictwa PGK dla spółek prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

16. Zmiana zasad opodatkowania CFC, m.in.:

 • obniżenie progu przychodów pasywnych z 50% do 33%;
 • status CFC uzależniony m.in. od faktycznie uiszczonego podatku za granicą ( w miejsce nominalnej stawki podatkowej);

17. Zmiana kategorii przychodów zwolnionych z opodatkowania 19% podatkiem u źródła.

18. Dostosowanie „Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych” do nowej KŚT 2016.

 

B. PIT

 1. Zmiana  wartości kwoty wolnej od podatku
 2. Zmiana zasad opodatkowania ryczałtem w zakresie dochodów z najmu
 3. Zmiany dotyczące wysokości kwot limitu zwolnień podatkowego w zakresie:
 • zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej,
 • świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
 • dopłat do wypoczynku osób do 18 roku życia,
 • świadczeń na opiekę w żłobkach i przedszkolach (niefinansowanych przez ZFŚS).

       4. Likwidacja limitu zwolnień podatkowych:

 • chodzi o świadczenia z ZFŚS dla emerytów,
 •  zapomogi z tytułu zdarzeń losowych otrzymywane z ZFŚS,
 •  świadczenia od uczelni z tytułu praktyk zawodowych.

       5. Pozostałe zmiany dotyczące zwolnień przedmiotowych

       6. Wprowadzenie stałego zwolnienia od podatku przychodu z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w trybie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-15.30.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 34 z późniejszymi zmianami).

 

Wykładowca: Jakub Boberski – Partner w Tax Advisors Group Sp. z o.o., specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych PIT i CIT oraz ordynacji podatkowej.  Wcześniej pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu, a następnie międzynarodowych firm doradczych Roedl & Partner oraz Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Autor licznych  publikacji z tematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Monitor Podatkowy) oraz wykładowca na studiach podyplomowych "Rachunkowość i Podatki", " Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie podatkami" na Uniwersytecie Ekonomicznym.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały autorskie, 
•przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 71 3437627     
tel. 71 3442682
kursy@wroclaw.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin