Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa

WARSZTATY PRAKTYCZNE

 

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=426231

PROWADZĄCY: LIDIA RATAJCZAK - Specjalista w zakresie kadr i płac, zajmująca się w praktyce organizacją działu kadr i płac, bieżącą obsługą kadrową i płacową klientów, nadzorem nad pracą działu kadr i płac. Udziałowiec i członek Zarządu Kancelarii Rachunkowej Bene Sp. z o.o. Absolwent administracji europejskiej i samorządowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości. Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca zagadnień związanych z problematyką zatrudniania.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest poznanie zasad naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-warsztatowych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 2. Rozstrzyganie zbiegów tytułów do ubezpieczeń.
 3. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 4. Różnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 5. Podatek dochodowy od wynagrodzeń: pojęcie dochodu, ulgi podatkowej, kosztów uzyskania przychodów.
 6. Naliczenia podstawowej listy płac.
 7. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego:
  1. chorobowy (zasady ustalania prawa do zasiłku, podstawy zasiłku, obliczenie wynagrodzenia chorobowego),
  2. macierzyński (urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski – zasady ustalenia prawa do zasiłku, wymiar zasiłku),
  3. opiekuńczy (zasady ustalenia prawa do zasiłku, jego wymiar),
  4. świadczenie rehabilitacyjne (zasady przyznawania, jego wymiar).
 1. Zwolnienia z opodatkowania pracowników (i zleceniobiorców) do 26 roku życia – NOWOŚĆ!!!

Pytania – czas dla uczestników szkolenia

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. nabycie i poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu naliczania wynagrodzeń, składek ZUS i zasiłków z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa,
 2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. umiejętność przewidywania skutków wdrożenia nowych przepisów a także ich wpływu na odpowiedzialność pracodawcy wobec organów kontroli.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635