Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
550,- zł od osoby

CEL:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych  zasadami rachunkowości organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu specyfiki działalności  organizacji pozarządowych i źródeł finansowania. 

- oznanie  zasad rachunkowości organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym: obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązku naliczania i rozliczania podatku CIT),

- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Uczestnicy szkolenia:

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które chcą poznać od strony praktycznej zasady księgowości w organizacji pozarządowej i  zdobyć nowe kwalifikacje. Kurs jest skierowany do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach księgowości organizacji pozarządowych lub już ją rozpoczęły.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć: warsztatów z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków, angażowanie słuchaczy do wymiany doświadczeń. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne, wzory dokumentów źródłowych.

 

 PROGRAM:

Plan nauczania:

1. Podstawy formalno – prawne i zasady rachunkowości organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

2. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej

  • Działalność statutowa nieodpłatna i odpłatna – definicje, różnice, zmiany dotyczące odpłatnej działalności statutowej wprowadzone nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  • Źródła finansowania organizacji pozarządowych – dotacje, składki, darowizny rzeczowe i finansowe, zbiórki publiczne.
  • Koszty działalności statutowej odpłatnej – przykłady.

3. Prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. 

  • Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.
  • Rodzaje ewidencji dla jednostek prowadzących działalność. 

4. Sporządzanie sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej.

  • Ustalanie wyniku finansowego organizacji.
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego organizacji.
  • Zamknięcie roku w organizacji pozarządowej [Bilans, Rachunek zysków i strat, Informacja dodatkowa] - przykłady.

5. Prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej dla realizacji zadania publicznego z dotacji uzyskanej od jednostki samorządu terytorialnego.

  • Podstawy formalno – prawne dokumentacji i ewidencji dla jednostek realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem dotacji samorządu terytorialnego.

6. Typowe nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości - studium przypadków.

7. Warsztaty  z wykorzystaniem pełnej dokumentacji księgowej.

 

 ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00 - 15.30.

Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych.

Kurs realizowany w dniach: 16 i 17 maja 2019 r.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 34 z późniejszymi zmianami).

 

Prowadzący szkolenie: Mirosława Wysocka-  Doradca podatkowy, wieloletni wykładowca. Posiada doświadczenie z zakresu rachunkowości i  podatków .

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały autorskie, 
•przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635