Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Ochrona danych osobowych w księgowości - procedura wdrożenia RODO WROCŁAW

Ochrona danych osobowych w księgowości - procedura wdrożenia RODO WROCŁAW

Miasto:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
2018-06-21
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Ochrona danych osobowych w księgowości– procedura wdrożenia RODO

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

 

CEL:

Celem kursu jest aktualizacja kwalifikacji zawodowych z zagadnień ochrony danych osobowych i wymagań dotyczących zabezpieczeń danych oraz nabycie praktycznej umiejętności przygotowywania dokumentacji zgodnej pod względem formy i treści z wymogami Rozporządzenia, w szczególności umowy o powierzeniu przetwarzania biurom księgowym, podatkowym oraz prawnym danych osobowych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Uczestnicy szkolenia: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowa zagadnieniem ochrony danych osobowych, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków, angażowanie słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, przepisy prawa (Rozporządzenie, Ustawa o ochronie danych osobowych) oraz wzory dokumentów.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

aktualizacja posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu zabezpieczania danych osobowych oraz przygotowania wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony danych, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 PROGRAM:

Plan nauczania

Ochrona danych osobowych w księgowości– przygotuj się na zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO)       

        

1.  Ochrona informacji poufnych: źródła ochrony, zakres ochrony, sposoby zabezpieczenia informacji poufnych

a) tajemnica przedsiębiorstwa

- umowa o zachowaniu poufności
- skutki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

b) tajemnica zawodowa

- skutki naruszenia tajemnicy zawodowej

c) informacja niejawna

d) dane osobowe

 

2. Zmiana katalogu aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych

a) zastąpienie dotychczasowej dyrektywy 95/46/WE rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

b) relacja RODO do ustawy o ochronie danych osobowych

c) rozporządzenia wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych

d) Ochrona danych osobowych a Ustawa o dostępie do informacji publicznej

 

3. Wejście RODO w życie

a) termin wejścia w życie

b) plan działania w związku z wejściem w życie RODO

c) terminarz wprowadzania zmian celem terminowego spełnienia wymogów RODO

d) zakres przedmiotowy, podmiotowy i terytorialny zastosowania RODO

 

4. Nowe regulacje wprowadzone Rozporządzeniem 2016/679:

a) nowe definicje: dane biometryczne, genetyczne, pseudonimizacja, profilowanie

b) przetwarzanie danych osobowych: ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

c) przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, zgoda na przetwarzanie danych dzieci

d) administrator i podmiot przetwarzający: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych – wzór zgłoszenia

e) wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default”


5. Analiza przypadku: identyfikacja danych osobowych w:

a) zakładzie pracy

b) przedsiębiorstwie

c) biurze księgowym – biuro księgowe jako podmiot przetwarzający (odpowiedzialność, obowiązki, dokumentacja związana z ochrona danych osobowych)

d) identyfikacja danych osobowych w jednostkach organizacyjnych uczestników szkolenia

e) szczególne kategorie danych osobowych


6. Zabezpieczenie danych osobowych  po wejściu w życie RODO

a) obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych

b) środki techniczno – organizacyjne ochrony danych osobowych

c) Inspektor Ochrony Danych

- zastąpienie Administrator Bezpieczeństwa Informacji przez Inspektora Ochrony Danych

- wyznaczenie inspektora ochrony danych

- status inspektora ochrony danych

- zadania inspektora ochrony danych

- procedura oceny skutków i konsultacji z Inspektorem Ochrony Danych

- inspektor ochrony danych to nie ABI – porównanie przepisów

d) wymagania dotyczące systemów informatycznych

e) obowiązkowa dokumentacja ochrony danych osobowych wraz z prezentacją dokumentacji wzorcowej – warsztaty praktyczne; ułatwienia w prowadzeniu dokumentacji dla podmiotów zatrudniających poniżej 250 osób wprowadzone Rozporządzeniem 2016/679

- Polityka Bezpieczeństwa Informacji – kluczowe zapisy

- Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

- rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

- inna dokumentacja związana z ochroną danych osobowych

f) obowiązek rejestracji po zmianach wprowadzonych Rozporządzeniem 2016/679

 

7. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych według RODO (kluczowa w biurach podatkowych, księgowych, prawnych) – forma, obligatoryjna treść, wzór kluczowych zapisów

 

8. Administrator Danych – zmiana w prawach i obowiązkach

obowiązek informacyjny – porównanie treść obowiązku informacyjnego z ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO

umowa o powierzeniu przetwarzania - nowe elementy umowy powierzenia oraz podpowierzenie przetwarzania danych  przewidziane przez RODO

odpowiedzialność Administratora Danych przy zawarciu umowy powierzenia

 

9. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych (procesor)

a) każde biuro księgowe, podatkowe oraz prawne podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych

b) prawa i obowiązki procesora

c) odpowiedzialność procesora

 

10. Prawa osoby fizycznej w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem 2016/679 (prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne)

 

11. Urząd Ochrony Danych Osobowych

a) organ nadzorczy: nowa rola, status, zadania i uprawienia.

b) obowiązek zgłaszania incydentów

c) obowiązek zgłaszania przez administratora danych, naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu


12. Kontrola

a) przebieg kontroli:

- zawiadomienie
- przedmiot kontroli

b) uprawnienia inspektora podczas kontroli

c) protokół kontroli (ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontrolowanego do wniesienia umotywowanych uwag i zastrzeżeń oraz prawa odmowy podpisania protokołu kontroli)

d) kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca ochrony danych osobowych – porozumienie PIP-u z obecnym GIODO

 

13. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

a) kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych?

b) odpowiedzialność na podstawie dotychczasowych przepisów

- odpowiedzialność karno-administracyjna

- odpowiedzialność karna

- odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza)

- odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika

c) kary finansowe przewidziane w RODO

 

14. Podsumowanie szkolenia

a) co zmienia RODO w ochronie danych osobowych - podsumowanie praktycznych problemów związanych z wykorzystywaniem danych osobowych oraz procedur ochrony danych na gruncie RODO

b) odpowiedzi na dodatkowe pytania uczestników

c) dyskusja

 

Szkolenie poprowadzi  Anna Stokłosa LL.M. (Waszyngton) - radca prawny. Specjalista prawa pracy i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Prelegent na międzynarodowych konferencjach naukowych. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w trybie dziennym.

Zajęcia odbędą się w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 71 3437627     
tel. 71 3442682
kursy@wroclaw.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin