Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Nowe ZUS RIA i ZUS RPA,  zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych

z osobami prowadzącymi działalność i problemy pracodawców po wprowadzeniu E-ZLA

 

 

Wykładowca: Katarzyna Sobieszczańska - niezależny ekspert i doradca ds. ZUS świadczący usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, doradca kancelarii prawnych. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi i sprawami ZUS. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 15-letnim doświadczeniem. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z dużych banków. Obecnie samodzielny przedsiębiorca wspierający firmy w zakresie spraw ZUS (m.in. kontrole, korygowanie dokumentów, doradztwo) a także świadczący usługi kadrowo-płacowe. Trener z zakresu umów cywilnoprawnych, spraw ZUS i obsługi programu Płatnik – specjalista w zakresie korygowania dokumentów.

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest uaktualnienie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm

i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym

Zajęcia w godz. 09:00 – 14:00

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych

z elementami ćwiczeń praktycznych w formie warsztatu. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

 

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zmiany w dokumentach ZUS od 2019r. - nowe ZUS RIA i ZUS RPA. Jak prawidłowo przygotować nowe dokumenty.

 

 1. Zmiany w kodach tytułów do ubezpieczeń wprowadzonych od 1 stycznia 2019r.
 2. Wpływ skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na dokumenty ubezpieczeniowe ZUS.
 3. Nowe oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych - ZUS OSW:
 • Czy każdy płatnik jest zobowiązany do przekazania do ZUS oświadczenia o zamiarze złożenia raportów informacyjnych ( ZUS OSW)?
 • Termin w jakim należy przekazać do ZUS oświadczenie ZUS OSW,
 • Konsekwencje złożenia i niezłożenia oświadczenia ZUS OSW w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • Zasady wypełniania oświadczenia ZUS OSW,
 • Czy płatnik składek może zmienić decyzję co do chęci złożenia raportów informacyjnych ZUS RIA?
 • W jaki sposób można przekazać do ZUS oświadczenie ZUS OSW? 
 1. Nowy raport informacyjny ZUS RIA – przygotowanie raportu ZUS RIA za ubezpieczonych:
 • Obowiązek złożenia raportów ZUS RIA – dobrowolność czy konieczność?
 • Kiedy płatnik składek jest zobowiązany do przekazania do ZUS raportów informacyjnych ZUS RIA?
 • Jakie informacje zawiera raport informacyjny ZUS RIA?
 • Za jaki okres należy sporządzić raporty ZUS RIA?
 • W jakim terminie ZUS RIA należy przekazać do ZUS?
 • Czy za wszystkich zleceniobiorców należy złożyć w ZUS raporty ZUS RIA?
 • Czy dokument ZUS RIA należy również przekazać pracownikowi/zleceniobiorcy?
 • Jakie są konsekwencje nieprzekazania dokumentu ZUS RIA wraz z dokumentem ZUS ZWUA od 1 stycznia 2019r?
 • ZUS RIA w praktyce – przygotowanie przykładowych raportów ZUS RIA za ubezpieczonych ( warsztat z wypełnianiem ZUS RIA). 
 1. Konsekwencje złożenia oświadczenia ZUS OSW i niezłożenia dokumentów ZUS RIA za ubezpieczonych. Co w sytuacji, gdy płatnik nie złoży dokumentu ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w trakcie roku od złożenia ZUS OSW? 
 1. Korygowanie błędów w raportach informacyjnych ZUS RIA:
 • Kiedy płatnik składek jest zobowiązany do złożenia korekty ZUS RIA?
 • Jaki jest termin na złożenie dokumentu korygującego?
 • Czy płatnik ma obowiązek przekazać skorygowany dokument ZUS RIA byłemu pracownikowi/zleceniobiorcy?
 1. Informacje przekazywane ubezpieczonym w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej:
 • Obowiązki płatnika składek wobec pracownika i zleceniobiorcy za którego płatnik złoży raport ZUS RIA,
 • Obowiązki informacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec ubezpieczonych za których płatnicy przesłali do ZUS raporty ZUS RIA. 
 1. Zmiany w formularzach ZUS DRA, ZUS ZWUA, Informacja Miesięczna (IM) i Informacja   Roczna (IR) od 1 stycznia 2019r.
 2. Nowe ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II:
 • Którzy płatnicy składek sporządzają ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz. II?
 • Zasady wypełniania i składania do ZUS nowych formularzy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz II,
 • Kiedy płatnik składek zwolniony jest ze składania ZUS DRA cz.II?
 1. Nowy raport miesięczny ZUS RPA:
 • Kiedy płatnik składek zobowiązany jest do przygotowania i przesłania do ZUS miesięcznego raportu imiennego ZUS RPA? Czy wszyscy płatnicy składek przesyłają do ZUS raporty miesięczne ZUS RPA?
 • Jakie dane wykazywane są w nowym raporcie miesięcznym ZUS RPA?
 • Jak prawidłowo wypełnić ZUS RPA?
 • Przygotowanie ZUS RPA w praktyce (warsztat z wypełnianiem dokumentu)

         

II. Zmiany w programie Płatnik i na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) będące konsekwencją zmian w dokumentach ubezpieczeniowych od 2019r.

 1. Zmiany w programie Płatnik od 2019r. – nowy program Płatnik 10.02.002 – nowe dokumenty i funkcje w programie.
 2. Co nowego na Platformie Usług Elektronicznych ( PUE) od 2019r.?

 

III. Zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność, po zmianach wprowadzonych od 1 stycznia 2019r.

 1. Sposoby opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność i ich wpływ na odprowadzanie składek z umów zlecenia.
 2. Kiedy płatnik składek ma obowiązek odprowadzania składek z umowy zlecenia zawartej z osobą prowadzącą działalność?
 3. Korzystanie przez przedsiębiorcę z ulgi na start a składki z umowy zlecenia.
 4. Opłacanie przez przedsiębiorcę składek w wysokości preferencyjnej a odprowadzanie składek z umowy zlecenia. Kiedy nie ma obowiązku odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne z umowy zlecenia zawartej z przedsiębiorcą mającym prawo do „preferencyjnego ZUS-u”?
 5. Nowy sposób opłacania składek przez osoby prowadzące działalność od 2019r. – składki ZUS uzależnione od przychodu.
 6. Nowe zasady odprowadzania składek ZUS od umów zlecenia zawartych z przedsiębiorcami korzystającymi z opłacania składek uzależnionych od przychodu.
 7. Jak skutecznie weryfikować osoby prowadzące działalność, aby prawidłowo odprowadzać składki z umów zlecenia zawartych z przedsiębiorcami?
 8. Wpływ zalegania przedsiębiorcy z opłacaniem składek ZUS z działalności na sposób oskładkowania umowy zlecenia.
 9. Jak zmniejszyć obciążenia składkowe przy zawieraniu umów cywilnoprawnych z osobami prowadzącymi działalność?

 

 1.      Odprowadzanie składek ZUS od usługi ( zlecenia) wykonywanej przez osobę prowadzącą tzw. działalność nierejestrowaną:
 1. Kontrowersyjne stanowisko ZUS wobec obowiązków płatników składek korzystających z usług świadczonych przez osobę prowadzącą tzw. działalność nierejestrowaną.
 2. W jaki sposób płatnik ma zgłosić do ZUS fakt korzystania z usług osoby wykonującej działalność nierejestrowaną.
 3. Od jakiej podstawy i jakie składki płatnik powinien naliczyć od wynagrodzenia wypłaconego osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną. Jak ustalić kwotę brutto i kwotę netto wynagrodzenia?.

 

V. Problemy płatników składek po wprowadzeniu elektronicznych zwolnień lekarskich (E-ZLA):

 1. Najczęstsze błędy w nowych E-ZLA.
 2. Największe problemy płatników składek po wejściu elektronicznych zwolnień lekarskich od 1 grudnia 2018r:
 • zwolnienie wystawione na innym formularzu,
 • pracodawca otrzymał zwolnienie papierowe – czy może naliczyć wynagrodzenie chorobowe lub wypłacić zasiłek?
 • pracodawca otrzymał zwolnienie wystawione na starym zielonym druku, tryb postępowania ze starym ZLA
 • stwierdzenie błędu w E-ZLA – sposoby zgłaszania nieprawidłowości,
 • lekarz wystawił E-ZLA ale pracodawca nie otrzymał go na PUE, dlaczego?
 • pracodawca otrzymał na PUE E-ZLA zwolnionego pracownika, jakie działania powinien podjąć?
 • lekarz wystawił kilka E-ZLA na ten sam okres, które E-ZLA należy rozliczyć?
 1. Nowe usprawnienia na PUE w zakresie obsługi E-ZLA - nowe funkcje i zmiany na PUE wprowadzone po 1 grudnia 2018r..

 

VI. Nowe wskaźniki i stawki mające wpływ na prawidłowe naliczanie składek

i świadczeń z ubezpieczeń społecznych od 2019r. 

 

VII. Pytania i konsultacje – czas dla uczestników szkolenia.

 

 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1) poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3) umiejętność przewidywania skutków wdrożenia nowych przepisów a także ich wpływu na odpowiedzialność pracodawcy wobec organów kontroli

 

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635