Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Nowy program Płatnik i zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2019r. –  nowe ZUS RIA i ZUS RPA,  zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność i problemy pracodawców po wprowadzeniu E-ZLA

CEL: 

Celem kursu jest uaktualnienie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- umiejętność przewidywania skutków wdrożenia nowych przepisów a także ich wpływu na odpowiedzialność pracodawcy wobec organów kontroli

 

Uczestnicy szkolenia: osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowo-płacowe i pracodawcy

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie warsztatu. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.  

PROGRAM: 

I. Zmiany w dokumentach ZUS od 2019r. - nowe ZUS RIA i ZUS RPA. Jak prawidłowo przygotować nowe dokumenty.

1. Zmiany w kodach tytułów do ubezpieczeń wprowadzonych od 1 stycznia 2019r.

2. Wpływ skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na dokumenty ubezpieczeniowe ZUS.

3. Nowe oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych - ZUS OSW:

 • Czy każdy płatnik jest zobowiązany do przekazania do ZUS oświadczenia o zamiarze złożenia raportów informacyjnych ( ZUS OSW)?
 • Termin w jakim należy przekazać do ZUS oświadczenie ZUS OSW,
 • Konsekwencje złożenia i niezłożenia oświadczenia ZUS OSW w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • Zasady wypełniania oświadczenia ZUS OSW,
 • Czy płatnik składek może zmienić decyzję co do chęci złożenia raportów informacyjnych ZUS RIA?
 • W jaki sposób można przekazać do ZUS oświadczenie ZUS OSW?

4. Nowy raport informacyjny ZUS RIA – przygotowanie raportu ZUS RIA za ubezpieczonych.

 • Obowiązek złożenia raportów ZUS RIA – dobrowolność czy konieczność?
 • Kiedy płatnik składek jest zobowiązany do przekazania do ZUS raportów informacyjnych ZUS RIA?
 • Jakie informacje zawiera raport informacyjny ZUS RIA?
 • Za jaki okres należy sporządzić raporty ZUS RIA?
 • W jakim terminie ZUS RIA należy przekazać do ZUS?
 • Czy za wszystkich zleceniobiorców należy złożyć w ZUS raporty ZUS RIA?
 • Czy dokument ZUS RIA należy również przekazać pracownikowi/zleceniobiorcy?
 • Jakie są konsekwencje nieprzekazania dokumentu ZUS RIA wraz z dokumentem ZUS ZWUA od 1 stycznia 2019r?
 • ZUS RIA w praktyce – przygotowanie przykładowych raportów ZUS RIA za ubezpieczonych ( warsztat z wypełnianiem ZUS RIA).

5. Konsekwencje złożenia oświadczenia ZUS OSW i niezłożenia dokumentów ZUS RIA za ubezpieczonych. Co w sytuacji, gdy płatnik nie złoży dokumentu ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w trakcie roku od złożenia ZUS OSW?

6. Korygowanie błędów w raportach informacyjnych ZUS RIA:

 • Kiedy płatnik składek jest zobowiązany do złożenia korekty ZUS RIA?
 • Jaki jest termin na złożenie dokumentu korygującego?
 • Czy płatnik ma obowiązek przekazać skorygowany dokument ZUS RIA byłemu pracownikowi/zleceniobiorcy?

7. Informacje przekazywane ubezpieczonym w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej:

 • Obowiązki płatnika składek wobec pracownika i zleceniobiorcy za którego płatnik złoży raport ZUS RIA,
 • Obowiązki informacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec ubezpieczonych za których płatnicy przesłali do ZUS raporty ZUS RIA.

8. Zmiany w formularzach ZUS DRA, ZUS ZWUA, Informacja Miesięczna (IM) i Informacja Roczna (IR) od 1 stycznia 2019r.

9. Nowe ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II:

 • Którzy płatnicy składek sporządzają ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz. II?
 • Zasady wypełniania i składania do ZUS nowych formularzy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz II,
 • Kiedy płatnik składek zwolniony jest ze składania ZUS DRA cz.II?

10. Nowy raport miesięczny ZUS RPA:

 • Kiedy płatnik składek zobowiązany jest do przygotowania i przesłania do ZUS miesięcznego raportu imiennego ZUS RPA? Czy wszyscy płatnicy składek przesyłają do ZUS raporty miesięczne ZUS RPA?
 • Jakie dane wykazywane są w nowym raporcie miesięcznym ZUS RPA?
 • Jak prawidłowo wypełnić ZUS RPA?
 • Przygotowanie ZUS RPA w praktyce (warsztat z wypełnianiem dokumentu)     

II. Zmiany w programie Płatnik i na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) będące konsekwencją zmian w dokumentach ubezpieczeniowych od 2019r.

1. Zmiany w programie Płatnik od 2019r. – nowy program Płatnik 10.02.002 – nowe dokumenty i funkcje w programie.

2. Co nowego na Platformie Usług Elektronicznych ( PUE) od 2019r.?

III. Zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność, po zmianach wprowadzonych od 1 stycznia 2019r.

1. Sposoby opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność i ich wpływ na
  odprowadzanie składek z umów zlecenia.

2. Kiedy płatnik składek ma obowiązek odprowadzania składek z umowy zlecenia zawartej z osobą prowadzącą działalność?

3. Korzystanie przez przedsiębiorcę z ulgi na start a składki z umowy zlecenia.

4. Opłacanie przez przedsiębiorcę składek w wysokości preferencyjnej a odprowadzanie składek z umowy zlecenia. Kiedy nie ma obowiązku odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne z umowy zlecenia zawartej z przedsiębiorcą mającym prawo do „preferencyjnego ZUS-u”?

5. Nowy sposób opłacania składek przez osoby prowadzące działalność od 2019r. – składki ZUS uzależnione od przychodu.

6. Nowe zasady odprowadzania składek ZUS od umów zlecenia zawartych
z przedsiębiorcami korzystającymi z opłacania składek uzależnionych od przychodu.

7. Jak skutecznie weryfikować osoby prowadzące działalność, aby prawidłowo odprowadzać składki z umów zlecenia zawartych z przedsiębiorcami?

8. Wpływ zalegania przedsiębiorcy z opłacaniem składek ZUS z działalności na sposób oskładkowania umowy zlecenia.

 9. Jak zmniejszyć obciążenia składkowe przy zawieraniu umów cywilnoprawnych
z osobami prowadzącymi działalność?

IV. Odprowadzanie składek ZUS od usługi ( zlecenia) wykonywanej przez osobę prowadzącą tzw. działalność nierejestrowaną:

1. Kontrowersyjne stanowisko ZUS wobec obowiązków płatników składek korzystających z usług świadczonych przez osobę prowadzącą tzw. działalność nierejestrowaną.

2. W jaki sposób płatnik ma zgłosić do ZUS fakt korzystania z usług osoby wykonującej działalność nierejestrowaną.

3. Od jakiej podstawy i jakie składki płatnik powinien naliczyć od wynagrodzenia wypłaconego osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną. Jak ustalić kwotę brutto i kwotę netto wynagrodzenia?

V. Problemy płatników składek po wprowadzeniu elektronicznych zwolnień lekarskich (E-ZLA):

1. Najczęstsze błędy w nowych E-ZLA.

2. Największe problemy płatników składek po wejściu elektronicznych zwolnień lekarskich od 1 grudnia 2018r:

 • zwolnienie wystawione na innym formularzu,
 • pracodawca otrzymał zwolnienie papierowe – czy może naliczyć wynagrodzenie chorobowe lub wypłacić zasiłek?
 • pracodawca otrzymał zwolnienie wystawione na starym zielonym druku, tryb postępowania ze starym ZLA
 • stwierdzenie błędu w E-ZLA – sposoby zgłaszania nieprawidłowości,
 • lekarz wystawił E-ZLA ale pracodawca nie otrzymał go na PUE, dlaczego?
 • pracodawca otrzymał na PUE E-ZLA zwolnionego pracownika, jakie działania powinien podjąć?
 • lekarz wystawił kilka E-ZLA na ten sam okres, które E-ZLA należy rozliczyć?

3. Nowe usprawnienia na PUE w zakresie obsługi E-ZLA - nowe funkcje
i zmiany na PUE wprowadzone po 1 grudnia 2018r..

VI. Nowe wskaźniki i stawki mające wpływ na prawidłowe naliczanie składek
i świadczeń z ubezpieczeń społecznych od 2019r. 

VII. Pytania i konsultacje – czas dla uczestników szkolenia.

 

Wykładowca: Katarzyna Sobieszczańska

ORGANIZACJA: 

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

INFORMACJE DODATKOWE: 

W ramach szkolenia zapewniamy: 

• materiały szkoleniowe, 
• przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635