Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Nowelizacja Podatku VAT 2018 - JELENIA GÓRA

Nowelizacja Podatku VAT 2018 - JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

KOLEJNA DUŻA NOWELIZACJA PODATKU VAT 2018

NOWE ZMIANY OD 1 LIPCA 2018 I OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018

 

PROWADZĄCY - SABINA MOCZKO - WDOWCZYK - Doradca podatkowy. Absolwentka Handlu Międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, stypendystka DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując dla międzynarodowych firm doradczych: Rödl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego, a także Deloitte. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podatkowej podmiotów z krajów niemieckojęzycznych. Autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej. Doświadczony wykładowca szkoleń otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, od wielu lat współpracująca z SKwP OD we Wrocławiu. 

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.30-14.30.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest zapoznanie z aktualnymi problemami związanymi z praktycznym rozliczaniem podatku od towarów i usług na podstawie przykładów. Celem szkolenia jest także przedstawienie i praktyczne omówienie zmian w podatku VAT 2018 r. Podczas szkolenia zostaną przedstawione przykłady praktyczne dotyczące omawianej tematyki.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w księgowości, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, doradców podatkowych, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką VAT.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

I. Omówienie założeń zmian w VAT na 2018 r. – podzielona płatność

a) mechanizm podzielonej płatności – split payment – co oznacza

b) split payment w– dobrowolny czy obowiązkowy?

c) zmiany w zasadach regulowania należności związane z wprowadzeniem split payment

d) funkcjonowanie rachunków bankowych objętych systemem split payment,

e) umiejscowienie przepisów dotyczących szczegółów technicznych rachunków VAT – prawo bankowe

f) system zachęt związanych ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

- brak sankcji VAT

- brak zastosowania solidarnej odpowiedzialności

- przyspieszony zwrot VAT

- rezygnacja ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej, który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług

- wyłączenie preferencji – czy pomimo stosowania podzielonej płatności na podatnika mogą zostać nałożone sankcje

g) formy płatności  a split payment,

h) wpływ korekt rozliczeń na split payment

i) skutki błędnych przelewów w podzielonej płatności – skutki dla płacącego i wystawcy faktury,

j) przelew środków z rachunku VAT na rachunek podatnika

k) wątpliwości interpretacyjne

l) przelewy walutowe a podzielona płatność 

m) podzielona płatność a JPK.

II. Projekt nowelizacji z dnia 13 lutego 2018 r.

a) Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia, skutki

b) Możliwość dochodzenia zwrotu VAT przy korekcie stawki – w szczególności dla osoby fizycznej, wpływ efektu ekonomicznego zmiany stawki

c) Sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej a faktura

d) Sankcja w VAT a korekta pokontrolna, zmiana wysokości sankcji

e) Zmiany w katalogu zwolnień z art. 113

f) Inne zmiany, w tym w Ordynacji podatkowej

III. Pozostałe zmiany w zakresie VAT

a) Rozporządzenie dt. zwolnień w prowadzeniu ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

b) Zmiany w stawkach VAT

c) Obowiązki ewidencyjne – wyłącznie przy zastosowaniu programów komputerowych, treść ewidencji

d) Bezwzględny obowiązek ujęcia w ewidencji VAT wystawionych faktur – w tym wystawionych na rzecz podatników faktur dotyczących obrotu dokumentowanego paragonami fiskalnymi

e) Obowiązek prowadzenia ewidencji w sposób pozwalający na sporządzenie deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

f) Zmiany w VAT wynikające z wejścia w życie ustawa z dnia 27 października 2017 o zmianie Ordynacji podatkowej - możliwość sprawdzanie rzetelności kontrahenta pod kątem składania deklaracji oraz wpłacania podatku; możliwość sprawdzanie przez kupującego ujęcia przez kontrahenta faktur sprzedaży w rozliczeniu podatkowym

g) Zmieniona wersja rejestru podatników VAT czynnych, rejestr podatników wykreślonych, skutki obowiązywania rejestrów

V. Nowe uprawnienia organów podatkowych związane z wykreśleniem podmiotów z rejestru podatników VAT czynnych, skutki dla wykreślonego podatnika i dla jego kontrahenta

VI. Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie przestępstw fakturowych i ewidencyjnych

VIII. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym oraz Kodeksie karnym dotyczące VAT

IX. Aktualne zagadnienia praktyczne

Przegląd aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych i interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1) pozyskanie oraz ugruntowanie już posiadanej wiedzy w zakresie aktualnych problemów w rozliczaniu podatku VAT, z uwzględnienie zmian 2018 roku,

2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO