Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
600,- zł od osoby
570,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

CEL:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie umiejętności wykorzystania programu MS Excel w księgowości. Zapraszamy na praktyczne zajęcia, podczas których każdy uczestnik empirycznie poznaje aplikację MS Excel 2016, a w szczególności jej funkcje, narzędzia oraz sposoby ich wykorzystania w środowisku danych finansowo-rachunkowych. Prowadzone warsztaty szkoleniowe mają na celu usprawnienie pracy księgowych w obszarze zastosowań arkusza kalkulacyjnego. Dzięki zajęciom będziesz mógł: uprościć wykorzystywane arkusze, skrócić czas potrzebny na wykonywanie żmudnych obliczeń i transformacji danych księgowych, wykonać skomplikowane rachunki korzystając z poznanych formuł oraz swobodnie poruszać się w gąszczu danych liczbowych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Uczestnicy szkolenia: warsztaty są kierowane do osób pracujących w działach lub biurach rachunkowych, które w zakresie obowiązków posiadają znajomość MS Excela na poziomie podstawowym oraz w sposób intensywny (tj. codzienne lub kilka razy w tygodniu) wykorzystują arkusz kalkulacyjny w swojej pracy. Uczestnik nie musi znać zaawansowanych funkcji czy zastosowań MS Excela. Podczas warsztatów poszczególne zagadnienia będą prezentowane od podstaw.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć w laboratorium komputerowym wyposażonych w arkusz kalkulacyjny MS Excel 2016 współpracujący z system Windows 10. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę od wzorujące dane finansowo-księgowo.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

 1. Nabycie umiejętności efektywnej pracy z danymi finansowo-księgowymi w arkuszu kalkulacyjnym.
 2. Nabycie umiejętności organizowania danych w skoroszytach xlsx.
 3. Zapoznanie się z narzędziami przetwarzania danych m.in., z tabelami, tabelami przestawnymi, autofiltrami.
 4. Zapoznanie się z przydatnymi w pracy księgowego funkcjami MS Excela.
 5. Poznanie możliwości arkusza kalkulacyjnego w obszarze usprawniania pracy w księgowości.
 6. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 7. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

PROGRAM:

Dzień 1 (4H) Podstawowe zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym

1. Nawigacja po arkuszu kalkulacyjnym za pomocą klawiatury

 • Wyszukiwanie informacji na postawie adresu komórki
 • Przechodzenie między arkuszami i wyszukiwanie arkuszy po nazwie
 • Przechodzenie i zaznaczanie wierszy, kolumn i tabel z danymi
 • Powtarzanie ostatniej operacji
 • Wstawianie autosumy
 • Przenoszenie danych między arkuszami i skoroszytami z wykorzystaniem klawiatury

2. Formatowanie komórek

 • Skróty klawiaturowe używane przy formatowaniu
 • Formatowanie niestandardowe
 • Formatowanie warunkowe

3. Wykorzystanie tabel MS Excela

 • Definiowanie tabel
 • Zapoznanie się z właściwościami tabel
 • Zmiana nazwy tabeli
 • Wprowadzenie formuł do kolumn tabeli
 • Odwoływanie się do tabel

Dzień 2 (4H) Podstawowe narzędzia ułatwiające przetwarzanie danych

1. Praca z różnymi formatami liczb

 • Konwersja liczb przechowywanych jako tekst
 • Usuwanie niepotrzebnych znaków (spacje, separatory) w dużych zbiorach danych
 • Zmian formatu liczb anglosaskiego na polski
 • Zmiana formatów dat
 • Praca z numerami kont

2. Zastosowanie filtrowania i sortowania

 • Autofiltrowanie danych
 • Filtrowanie danych za pomocą różnych kryteriów
 • Filtrowanie złożone
 • Sortowanie i sortowanie zaawansowane

3. Wykorzystanie tabel przestawnych

 • Tworzenie tabel przestawnych
 • Wykorzystanie jako źródła danych tabeli programu Excel
 • Budowanie tabel o dowolnych układach kolumn i wierszy
 • Filtrowanie i sortowanie danych w tabeli przestawnej
 • Wstawianie formuł obliczeniowych w tabelach przestawnych

Dzień 3 (4H) Podstawy organizacji danych w arkuszu kalkulacyjnym 

1. Dostosowywanie układów danych na potrzeby pracy z tabelami przestawnymi

 • Prezentacja korzyści z posługiwania się danymi dostosowanymi do pracy z tabelami przestawnymi
 • Zastosowanie opcji anulowania przestawienia kolumn

2. Przetwarzanie danych z wielopoziomową analityką 

 • Wypełnianie kolumn brakującymi informacjami nt. poziomu analityki
 • Automatyzacja zadań związanych z usuwaniem układów wielopoziomowych i dopasowywanie ich do pracy z tabelami przestawnymi 

3. Łączenia danych z wielu arkuszy

 • Mechanizm konsolidacji danych

Dzień 4 (4H) Przykłady zastosowania MS Excela w pracy z danymi finansowo-księgowymi  

1. Budowa tabel z klasyfikacjami

 • Klasyfikacja kontrahentów pod względem wielkości rozrachunków
 • Klasyfikacja zapasów magazynowych pod względem zmienności rozchodu

2. Tworzenie raportów wiekowania należności

 • Grupowanie danych dotyczących należności
 • Przypisywanie należności do grup wg długości okresu przeterminowania

3. Generowanie raportów analitycznych

 • Badanie dynamiki i struktury bilansu,
 • Analizy przychodów, kosztów

Wykładowca - dr Zdzisław Kes

ORGANIZACJA:

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 16.00 - 19.15.

Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). 

Kurs realizowany w dniach: 19 listopad 2019r

                                                  21 listopad 2019r

                                                  26 listopad 2019r

                                                  28 listopad 2019r

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

• materiały szkoleniowe,
• przerwy kawowe.

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych (75%) oraz egzamin w formie testu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Zapisz się

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635