Miasto:
Wrocław
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
po południu, W DNI ROBOCZE
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł Cena dla członków

Wydawałoby się, że spółki komandytowe w momencie objęcia ich podatkiem dochodowym stracą na swojej atrakcyjności. Niemniej jednak spodziewane zmiany regulacji prawnych obowiązujących przedsiębiorców powodują, że spółka komandytowa może pozostać atrakcyjną alternatywą dla innych forma prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie jest dedykowane aktualnym regulacjom obowiązującym spółki komandytowe w zakresie rachunkowości i podatków.

WYKŁADOWCA:
MAREK WIERZBIŃSKI – doktor nauk ekonomicznych, certyfikowany księgowy, który przedkłada działanie ponad księgowanie; specjalista ds. rachunkowości i podatków, zajmuje się przede wszystkim działalnością szkoleniową i doradczą, uczestniczy w procesie badania sprawozdań finansowych; prezes zarządu KR Bene, adiunkt w Katedrze controllingu, analizy finansowej i wyceny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut)/ 9:00 - 14:45
Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest zaprezentowanie księgowości i podatków spółki komandytowej, z uwzględnieniem planowanych zmian regulacji prawnych.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PLAN SZKOLENIA:
1. Istota spółki komandytowej
2. Rozliczenie z ZUS wspólników spółki komandytowej
3. Księgi rachunkowe spółki komandytowej
4. Zmiany w opodatkowaniu spółki komandytowej – nadanie spółce statusu podatnika CIT
5. Moment przyjęcia statusu podatnika CIT i obowiązki z nim związane
6. Różnice w prowadzeniu ksiąg rachunkowych podatnika CIT i spółki niebędącej podatnikiem CIT
7. Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia 2021
8. Rozliczenie podatku dochodowego spółki komandytowej
9. Rozliczenie podatku od wypłat z zysku wspólników spółki komandytowej, z uwzględnieniem charakteru wspólnika spółki
10. Spółka komandytowa jako odpowiedź na planowane obciążenia przedsiębiorców

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej księgowości i podatków spółek komandytowych z uwzględnieniem planowanych zmian regulacji prawnych,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.wroclaw.skwp.pl
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

W ramach szkolenia zapewniamy:
materiały szkoleniowe,

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnacja powinna być zgłoszona wcześniej niż siedem dni przed rozpoczęciem kursu w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl lub poczty tradycyjnej do Organizatora kursu. Nieobecność bez powiadomienia pisemnego nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział w kursie.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635