Miasto:
Typ:
KURS
Tryb:
WEEKENDOWY
Opłata:
1850,- zł od osoby
1760,- zł Cena dla członków
Raty:
750,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
550,- zł płatne w trakcie kursu,,
550,- zł płatne w trakcie kursu,,
Terminy

NOWOŚĆ!!!
Tylko dla uczestników I stopnia certyfikacji zawodu księgowego oferujemy możliwość bezpłatnego skorzystania z E-learningu realizowanego za pośrednictwem z platformy szkoleniowej MOODLE, będącej nowoczesnym rozwiązaniem pozwalającym na naukę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Materiały udostępniane na platformie stanowią dodatkowe wsparcie w nauce dla uczestników kursów organizowanych przez OD SKwP we Wrocławiu, umożliwiają samodzielną pracę, ugruntowanie wiedzy oraz powtarzanie materiału w trakcie trwania kursu i przed egzaminem. Po spełnieniu określonych warunków uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu wspomagającego kursu e-learningowego do kursu dla kandydatów na księgowego I stopnia certyfikacji zawodu księgowego realizowanego na Platformie Moodle.

Ponadto dla uczestników kursów certyfikacji zawodu księgowego organizowanych w OD SKwP istnieje możliwość poszerzenia umiejętności o WARSZTATY Z REWIZORA DLA POCZĄTKUJĄCYCH W PROMOCYJNEJ CENIE
Więcej informacji: LINK DO STRONY

Oferując nasze usługi szkoleniowe zawsze pamiętamy o zadowoleniu naszych słuchaczy. Zajęcia prowadzimy w komfortowych grupach, zapewniających bezpośredni kontakt z wykładowcą. Umożliwia to indywidualne podejście prowadzącego do uczestników zajęć, którzy podczas kursu mogą zadawać pytania i wspólnie rozwiązywać zgłaszane problemy.

ORGANIZACJA KURSU:
Kurs jest zorganizowany w formie online.

Zajęcia na kursie odbywają się w zależności od trybu:
Tryb wakacyjny - zajęcia odbywają się w pon, śr, pt.  9:00 - 15:30 
Tryb dzienny w weekendy w godz. 9.00-15.30.
Tryb dzienny w dni robocze w godz. 9.00-15.30.
Tryb popołudniowy w dni robocze w godz.16:00 - 20:00
Kurs obejmuje 89 godzin lekcyjnych (w tym 2 godz. Egzamin stacjonarnie).
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Proces kształcenia oparty jest o:
a) zajęcia wykładowe, wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
b) materiały dydaktyczne, w tym: podręczniki, zbiory zadań, przepisy prawa, materiały poglądowe (przykłady dokumentów),
c) naukę własną uczestnika.
Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć będzie ugruntowana na zajęciach w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania
z notatek własnych uczestnika.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie certyfikatu I-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
a) aktywny udział uczestników w zajęciach,
b) naukę własną uczestnika, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
c) studiowanie literatury przedmiotu,
d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.
Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników.

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy
w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE :
Proces kształcenia na szkoleniu realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji MS Teams. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną Państwu udostępnione w formie elektronicznej.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
a) uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem,
b) zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. Łącze internetowe: min download: 10 Mb/s, min upload: 10 Mb/s (APMG Int. zaleca korzystanie z łącza stałego),
c) niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów (czytnik plików pdf oraz doc) (np. darmowe Acrobat Reader oraz Open Office),
d) uczestnik przed zajęciami otrzymuje dane do logowania się (login i hasło) do konta w aplikacji MS Teams, które ważne jest przez cały okres trwania kursu.
Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy MS Teams potrzebnej do kursu online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PLAN NAUCZANIA:
Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne:

Moduł I Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej - 72 godziny lekcyjne + 7 godzin lekcyjnych
Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych

Moduł I Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej
1.1 Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
1.2 Rachunkowość jako system informacyjny
1.3 Charakterystyka aktywów i pasywów
1.4 Operacje gospodarcze
1.5 Dowody księgowe
1.6 Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
1.7 Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych
1.8 Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy
1.9 Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze
1.10 Studium przypadku - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat
1.11 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
1.12 Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne
2.1 System podatkowy w Polsce
2.2 Podatek od towarów i usług (VAT – podstawowe zagadnienia)
2.3 Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
2.4 Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka
2.5 Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KURSIE:
 
Certyfikat SKwP potwierdza posiadanie następujących efektów kształcenia (umiejętności) dla kwalifikacji w obrębie zawodu księgowy – kod zawodu 331301:

  • Posługiwanie się dowodami księgowymi.
  • Księgowanie podstawowych operacji gospodarczych.
  • Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest łącznie:

  • uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych,
  • zaliczenie prac kontrolnych,
  • egzamin pisemny.

Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175),
  • certyfikat SKwP potwierdzający posiadanie efektów kształcenia (umiejętności) dla kwalifikacji w obrębie zawodu Księgowy – kod zawodu 331301.
  • NOWOŚĆ!!! zaświadczenie o ukończeniu wspomagającego kursu e-learningowego do kursu dla kandydatów na księgowego I stopnia certyfikacji zawodu księgowego realizowanego na Platformie Moodle po spełnieniu  jednocześnie dwóch warunków: a) otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175) oraz b) uzyskaniu minimum 60% z rozwiązanych zadań w całym kursie e-learningowym.

INFORMACJE DODATKOWE:
Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w kursie prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów przygotowanych i wydanych grupie kursowej w tym okresie materiałów szkoleniowych oraz pokrycia opłaty za czesne w stosunku do zrealizowanych dni zajęć; zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji nie później niż w ciągu dwóch pierwszych zajęć. Nieobecność bez powiadomienia pisemnego nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział w kursie.
Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close