Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT

JEDNODNIOWE WARSZTATY KOMPUTEROWE

 

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/create?id=412530

 

PROWADZĄCY: WOJCIECH KRAWIEC - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz na Studiach Podyplomowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu księgowości, kadr i płac, obsługi programów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych. Autor wielu publikacji z zakresu finansów i rachunkowości.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Szkolenie ma na celu wzmocnienie kompetencji w zakresie:

 • wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu prawa pracy;
 • implementacji i parametryzacji oprogramowania kadrowo-płacowego w przedsiębiorstwie,
 • nabycia umiejętności prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej z wykorzystaniem systemu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT;
 • nabycia umiejętności prowadzenia ewidencji czasu pracy, absencji itp. w tym ewidencji podatkowych związanych z zatrudnianiem pracowników;
 • otwartości na poznawanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę w działach kadr i płac.

 

SŁUCHACZAMI KURSU MOGĄ BYĆ OSOBY:

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Warsztaty kierowane są do osób znających podstawy kadr i płac i które pragną poznać zasady zastosowania i wykorzystania programów kadrowo-płacowych.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym

Zajęcia w godz. 09:00 – 15:30

Kurs obejmuje 8 godzin lekcyjnych

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie praktycznych warsztatów – zajęcia na komputerach, opartych o autorskie materiały wykładowcy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I. Zagadnienia podstawowe i pierwsze uruchomienie programu, definicje parametrów kadrowych. Razem godzin - 3

 1. Wprowadzanie danych nowego podmiotu.
 2. Charakterystyka programu
 3. Ustawianie parametrów i słowników programu
 4. Archiwizacja i przywracanie baz programu
 5. Kartoteki instytucji
 6. Składniki płacowe - modyfikacja oraz tworzenie nowych składników płacowych
 7. Zestawy płacowe - sporządzanie zestawów płacowych w oparciu o składniki płacowe
 8. Listy płac - definiowanie list płac dla pracowników poszczególnych działów przedsiębiorstwa
 9. Kalendarze czasu pracy

Moduł II. Ewidencja osobowa – kartoteki pracowników, umowy z pracownikami. Razem godzin - 2

 1. Zakładanie kartotek pracowników
 2. Wprowadzanie umów o pracę
 3. Czas pracy (kalendarz pracownika)
 4. System wynagrodzeń – definicje list płac, składniki na listach płac, składniki na umowie
 5. Wprowadzanie umów zlecenia i o dzieło

Moduł III. Ewidencja czasu pracy pracowników, listy płac, rachunki do umów CP. Razem godzin - 3

 1. Ewidencja czasu pracy w oparciu o system jedno-, dwu- i trzyzmianowy oraz absencji w pracy
 2. Ewidencje akordów i prowizji
 3. Ewidencja naliczeń i potrąceń od wynagrodzeń
 4. Generowanie list płac
 5. Listy płac podstawowe i dodatkowe
 6. Rozliczanie umów cywilnoprawnych

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1. poznanie zasad zastosowania i wykorzystania programów komputerowych w kadrach i płacacch,

2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635