Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (E-ZLA) - Jelenia Góra

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (E-ZLA) - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (E-ZLA)

zmiany w dokumentacji zasiłkowej od 1 grudnia 2018r. 

 

PROWADZĄCY: KATARZYNA SOBIESZCZAŃSKA - niezależny ekspert i doradca ds. ZUS świadczący usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, doradca kancelarii prawnych. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi i sprawami ZUS. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 15-letnim doświadczeniem. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z dużych banków. Obecnie samodzielny przedsiębiorca wspierający firmy w zakresie spraw ZUS (m.in. kontrole, korygowanie dokumentów, doradztwo) a także świadczący usługi kadrowo-płacowe. Trener z zakresu umów cywilnoprawnych, spraw ZUS i obsługi programu Płatnik – specjalista w zakresie korygowania dokumentów.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest:

•           zapoznanie z najnowszymi zmianami w zakresie wystawiania i obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich E-ZLA,

•           poznanie korzyści i zagrożeń związanych z wystawianiem E-ZLA,

•           poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi Platformy Usług Elektronicznych i E-ZLA.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Szkolenie skierowane jest do specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych zainteresowani jej poszerzeniem, specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność, osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeń społecznych.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.         Zasady wypełniania zaświadczenia o niezdolności do pracy ZUS ZLA.

2.         Jakie niezbędne informacje musi zawierać zaświadczenie o niezdolności do pracy – czym różni się nowe E-ZLA od dotychczasowych zwolnień lekarskich?

3.         Jakie korzyści i zagrożenia dla pracodawców i pracowników wprowadza nowa forma zwolnienia lekarskiego – problemy pracodawców w organizacji pracy działów kadrowo-płacowych po wprowadzeniu E-ZLA od 1 grudnia 2018r.

4.         Kontrola formalna zwolnień lekarskich dokonywana przez pracodawców.

5.         Jakie konsekwencje ponosi pracodawca jeżeli dopuści do pracy pracownika posiadającego zaświadczenie o niezdolności do pracy?

6.         Czy od 1 grudnia 2018r. wszyscy płatnicy składek muszą uruchomić dostęp do PUE?

7.         Nowe formy zwolnień lekarskich:

•           E-ZLA

•           papierowe formy zwolnień lekarskich – zasady wystawiania zwolnień lekarskich w formie wydruku i zaświadczenia na formularzu ( tzw. tryb alternatywny).

8.         Wystawianie zwolnienia lekarskiego E-ZLA przez lekarza - o czym pracodawca wiedzieć powinien:

•           kiedy lekarz ma prawo do wystawiania zwolnień lekarskich,

•           z jaką datą wystawiane są nowe E-ZLA,

•           jakie dane udostępnia lekarzowi ZUS?

•           czy lekarz ma obowiązek weryfikacji danych pacjenta pobranych z ZUS?

•           adres pacjenta na zwolnieniu lekarskim,

•           weryfikowanie okresu niezdolności do pracy a wcześniejsze zwolnienia wystawione przez innych lekarzy,

•           skąd lekarz wie w jakiej formie ma wystawić nowe zwolnienie?

•           wystawianie zwolnienia lekarskiego dla pacjenta zatrudnionego w kilku zakładach pracy,

•           w jaki sposób będzie wystawiane zwolnienie lekarskie w sytuacji nowego pracownika, który jeszcze nie został zgłoszony do ZUS?,

•           wystawianie zwolnienia lekarskiego dla cudzoziemca,

•           wystawianie zwolnienia lekarskiego na opiekę nad członkiem rodziny,

•           umieszczanie kodu literowego A na nowych E-ZLA,

•           zasady dzielenia zwolnień lekarskich wystawianych za okresy wsteczne,

•           wystawianie zwolnień na nakładające się okresy i komunikowanie przerwy między zwolnieniami,

•           stwierdzanie nieważności E-ZLA,

•           skierowania na rehabilitację leczniczą,

•           wystawianie zwolnienia lekarskiego przez szpital lub inny podmiot świadczący całodobowe usługi lecznicze w trakcie trwania innego E-ZLA,

•           wysyłka zwolnienia elektronicznego.

9.         Zasady wystawiania przez lekarzy zwolnień lekarskich za okresy wsteczne i na okresy przyszłe.

10.       Dlaczego środowisko lekarskie nie chce wprowadzenia e-zwolnień? Jakie problemy

i wyzwania czekają lekarzy w związku z wprowadzeniem E-ZLA i całkowitym wycofaniem „starych” zwolnień lekarskich.

11.       Zmiany w sposobie korygowania zwolnień lekarskich po wprowadzeniu E-ZLA:

•           jakie działania powinien podjąć pracodawca jeżeli zauważy nieprawidłowości w nowych zwolnieniach lekarskich?

•           w jaki sposób można zgłaszać błędy w zwolnieniach?

•           korygowanie zwolnień wystawionych na PUE ( E-ZLA),

•           korygowanie nowych zwolnień lekarskich wystawionych w formie papierowej.

12.       Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych (PUE):

•           co zrobić, aby otrzymywać powiadomienia o wpłynięciu zwolnienia na Platformę Usług Elektronicznych? – ustawienia subskrypcji i formy powiadomień

•           gdzie na PUE znajdują się nowe E-ZLA?

•           w jaki sposób można pobrać zwolnienie lekarskie z PUE?

•           sposób archiwizacji zwolnień na PUE,

•           czy z PUE zwolnienie lekarskie można usunąć?

•           czy zwolnienia lekarskie, które wpłynęły na PUE płatnik ma obowiązek drukować?

13. Statusy zwolnień lekarskich na PUE – wpływ statusu zwolnienia na jego rozliczenie przez pracodawcę.

14. Problemy praktyczne związane z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich:

•           co zrobić ze zwolnieniem lekarskim  jeżeli pracownik nie skorzystał ze zwolnienia

i świadczył pracę w okresie niezdolności do pracy?

•           pracownik chce wrócić szybciej do pracy – jak dokonać skrócenia zwolnienia lekarskiego wystawionego elektronicznie?

•           pracodawca otrzymał na PUE E-ZLA a pracownik stawił się w pracy,

•           zakład pracy rozliczył zwolnienie lekarskie ( wypłacił zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe) a E-ZLA zostało unieważnione po dokonaniu wypłaty przez płatnika.

15. Obniżanie zasiłku chorobowego o 25% po wprowadzeniu E-ZLA.

16. Zmiany w dokumentacji zasiłkowej w związku z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich ( E-ZLA):

•           dokumentacja zasiłkowa prowadzona przez płatnika, który wypłaca zasiłki,

•           elektroniczne Z-3, Z-3a, Z-3b – sposób wypełniania,

•           czy można złożyć elektronicznie druk Z-15a lub Z-15b? Praktyczne problemy związane z jego przygotowaniem,

•           zmiany w przesyłaniu i wypełnianiu Z-3, Z-3a, Z-3b do ZUS, kiedy ZUS jest płatnikiem zasiłków,

•           skrócone terminy na dostarczenie do ZUS nowych zwolnień lekarskich wystawionych w formie papierowej,

•           dokumentacja do wypłat zasiłków w przypadku przejęcia wypłaty przez ZUS (np. w przypadku zakończenia stosunku pracy),

•           dokumentacja do wypłaty świadczeń chorobowych w przypadku przejęcia wypłaty świadczenia przez innego płatnika,

•           formularze zasiłkowe dostępne na PUE.

17. Kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracodawcę

i ZUS.

18. Zaświadczenia o niezdolności do pracy w dokumentacji pracowniczej:  

•           ewidencjonowanie zwolnień lekarskich przez pracodawcę,

•           archiwizacja zwolnień lekarskich zakładzie pracy,

•           zmiany w archiwizowaniu zwolnień lekarskich po wprowadzeniu E-ZLA.

19. Pytania i konsultacje – czas dla uczestników szkolenia.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1)         Uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej przepisów i ich zmian dotyczących umów cywilnoprawnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie konstruowania umów cywilnoprawnych, nabycie umiejętności w zakresie „dobrych praktyk”.

2)         Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3)         Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO