Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ZA GRANICĘ w kontekście podatków, ubezpieczeń społecznych

 

Rozliczanie polskich rezydentów podatkowych wykonujących pracę poza granicami kraju oraz nierezydentów podatkowych wykonujących prace na terytorium Polski konsekwencje na gruncie PIT oraz wybrane konsekwencje na gruncie ZUS

 

PROWADZĄCY: ALEKSANDER GNIŁKA – Doradca podatkowy, Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, jako pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu; prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat przepisów i ich zmian dotyczących delegowania pracowników za granicę w kontekście  podatków, ubezpieczeń społecznych. Rozliczaniu polskich rezydentów podatkowych wykonujących pracę poza granicami kraju oraz nierezydentów podatkowych wykonujących prace na terytorium Polski oraz konsekwencje na gruncie PIT oraz wybrane konsekwencje na gruncie ZUS.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych,  posiadających wiedzę podstawową z zakresu omawianego materiału.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.         Definicja delegowania pracowników – podstawy prawne UE i na gruncie prawa polskiego , zasady, wyjątki . Delegowanie na trenie UE i poza teren UE.

2.         Definicja rezydencji podatkowej (rezydencja podatkowa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).

3.         Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów w Polsce – zmiana katalogu przychodów osiąganych na terytorium Polski

4.         Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce  (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how, umowy cywilnoprawne, wynagrodzenie funkcyjne  i inne wymienione w art. 29 ustawy o PIT.

5.         Certyfikat rezydencji  a stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

6.         Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych w Polsce.

7.         Metody unikania podwójnego opodatkowania przy rozliczaniu dochodów zagranicznych w Polsce (metoda wyłączenia z progresją, metoda zaliczenia proporcjonalnego).

8.         Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą  o PIT (terminu poboru podatku i wpłaty do US, deklaracja PIT-8AR , informacja IFT).

9.         Zeznania roczne PIT-37, PIT-36, PIT-ZG, PIT-O, PIT-X.

10.       Zasada źródła oraz pozostałe zasady odnoszące się do właściwego ustawodawstwa ubezpieczeniowego (czasowe oddelegowanie, wykonywanie pracy w kilku krajach UE, inne reguły kolizyjne).

11.       Podróż służbowa a oddelegowanie (równice i konsekwencje na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych).

12.       Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku czasowego pobytu poza granicami kraju oraz w czasie podróży służbowej.

13.       Definicja przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

14.       Wykonywanie pracy na terytorium RP i otrzymywanie wynagrodzenia bez pośrednictwa płatnika.

15.       Możliwość odliczania w rozliczeniu podatkowym w Polsce składek opłaconych do zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych.

16.       Miejsce opodatkowania wynagrodzeń oddelegowanych pracowników.

17.       Instytucja „ekonomicznego pracodawcy”.

18.       Abolicja podatkowa a ulga abolicyjna.

19.       Odpowiedzialność podatkowa i karnoskarbowa płatnika.

20.       Obowiązek ubezpieczeń społecznych w Polsce.

21.       Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania , Dyrektywa 76/71 WE  Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz umowy międzynarodowe dotyczące ustawodawstwa ubezpieczeniowego przepisy wewnątrz wspólnotowe dotyczące pracowników migrujących, decyzja 181 Komisji Administracyjnej i inne jako źródło prawa.

22.       Formularze E101, A1, E102.

23.       Pytania uczestników.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1)         Uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej przepisów i ich zmian dotyczących delegowania pracowników za granicę w kontekście  podatków, ubezpieczeń społecznych  oraz rozliczania polskich rezydentów podatkowych wykonujących pracę poza granicami kraju oraz nierezydentów podatkowych wykonujących prace na terytorium Polski i konsekwencje na gruncie PIT oraz wybrane konsekwencje na gruncie ZUS,

2)         Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3)         Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy.

 

 

Zapisz się

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635