Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img CZAS PRACY I ZMIANY W DOKUMENTACJI CZASU PRACY OD 01.01.2019 r. - Jelenia Góra

CZAS PRACY I ZMIANY W DOKUMENTACJI CZASU PRACY OD 01.01.2019 r. - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Data rozpoczęcia:
15-04-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

WZORY DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH OD 2019r. WYLICZENIA, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI, WARSZTATY

 

Wykład prowadzi: ANNA STOKŁOSA - LL.M. (Waszyngton) - radca prawny. Specjalista prawa pracy, kadr oraz ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia. 

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

 

W odpowiedzi na zmiany w dokumentowaniu czasu pracy obowiązujące od 01.01.2019 r. szkolenie dostarczy uczestnikom aktualne wzory dokumentów. Dodatkowo uczestnicy zweryfikują poprawność dotychczas stosowanych zapisów umowy o pracę, regulaminu pracy i wynagrodzeń. W czasie szkolenia wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, GIODO (PUODO) oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące czasu pracy. Szkolenie ma wymiar praktyczny: uczestnicy pracują na przykładowych harmonogramach, ewidencji czasu pracy oraz pozostałych wzorach celem omówienia problematyki związanej z planowaniem, rozliczaniem i dokumentowaniem czasu pracy.

 

Celem kursu jest aktualizacja kwalifikacji zawodowych z zagadnień czasu pracy oraz nabycie praktycznej umiejętności stosowania przepisów z zakresu prawa pracy.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej. 

 

UCZESTNICY SZKOLENIA: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie kazusów- studia przypadków, angażowanie słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, przepisy prawa (kodeks pracy, rozporządzenia wykonawcze) oraz wzory dokumentów.

 

PROGRAM:

I.  Karta ewidencji czasu pracy od 01.01.2019 r.

 

II.  Lista obecności według RODO

 

III. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji czasu pracy od 01.01.2019 r.

 

IV. Wzory dokumentów obligatoryjnych od 01.01.2019 r.

 

V. Harmonogram czasu pracy

1. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy: czy istnieje prawny obowiązek ustalenia? na jaki okres muszą być tworzone? sposób ogłoszenia harmonogramu. modyfikacja obowiązującego harmonogramu; najczęstsze błędy pracodawców; konsekwencje błędów

2. Harmonogramy czasu pracy w różnych systemach czasu pracy  - przykłady

 

VI. Praca w godzinach nadliczbowych

1. Godziny nadliczbowe

2. Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych

3. Tzw. nienormowany czas pracy

 

VII. Czas pracy w treści regulaminu pracy

- wzór: prawidłowe zapisy (obligatoryjne i fakultatywne) regulaminu pracy

1. Postanowienia obligatoryjne regulaminu pracy w zakresie czasu pracy

2. Postanowienia fakultatywne regulaminu pracy

 

VIII. Obowiązkowe obwieszczenie o czasie pracy w sytuacji braku regulaminu pracy: obligatoryjna i rekomendowana treść, sposób poinformowania pracowników, termin przekazania

- wzór obwieszczenia

- wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z obwieszczeniem o czasie pracy

 

IX. Czas pracy w regulaminie wynagradzania

- wzór: prawidłowe zapisy (obligatoryjne i fakultatywne) regulaminu wynagradzania

 

X. Czas pracy w treści umowy o pracę

- wzór: prawidłowe zapisy umowy o pracę

 

XI. Czas pracy na liście płac

1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

2. Wpływ wyjść prywatnych na wynagrodzenie

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe pracowników niepełnoetatowych

4. Wynagrodzenie za pracę w nocy

5. Wynagrodzenie za dyżur

6. Wynagrodzenie za przerwy w systemie przerywanym

XII. Pozostałe wzory dokumentów

1. Wnioski pracowników – wzory

- wniosek o odbiór czasu wolnego za nadgodziny - wzór

- wniosek o poinformowanie PIP o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy - wzór

2. Polecenia pracodawcy - wzory

1. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych - wzór

2. Polecenie odbioru czasu wolnego za nadgodziny bez wniosku pracownika - wzór

3. Polecenie odbioru dnia wolnego za niedzielę (święto) - wzór

4. Polecenie pełnienia dyżuru - wzór

5. Polecenie odbycia podróży służbowej – wzór

XIII.  Pytania: szkolenie ma wymiar praktyczny, uczestnicy zadają pytania w trakcie trwania szkolenia

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

  1. poszerzenie posiadanej wiedzy oraz aktualizacja kwalifikacji zawodowych z zagadnień czasu pracy oraz nabycie praktycznej umiejętności stosowania przepisów z zakresu prawa pracy,
  2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO