Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Czas pracy 2018 planowanie i rozliczanie - JELENIA GÓRA

Czas pracy 2018 planowanie i rozliczanie - JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

CZAS PRACY 2018

PLANOWANIE I ROZLICZANIE

 

PROWADZĄCY: MAGDALENA LIPOWSKA - prawnik, specjalista prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i naliczania wynagrodzeń, absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace. Od blisko 20 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla pracowników i pracodawców w zakresie szeroko pojętego prawa pracy. Udziela porad prawnych, wyjaśnień i interpretacji z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. Posiada szeroką wiedzę nt. zagadnień kadrowo-płacowych i ubezpieczeń społecznych połączoną z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi planowania i rozliczania czasu pracy. Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu opracowywania harmonogramów pracy i prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych. Zakres szkolenia obejmuje orzecznictwo sądowe, interpretacje PIP i MRPiPS.

W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy na stanowisku związanym z ustalaniem i rozliczaniem czasu pracy. Zajęcia dają również możliwość aktualizacji, ugruntowania posiadanej wiedzy i umiejętności. Zdobyta wiedza ukierunkuje w prawidłowym realizowaniu działań oraz wyjaśni niezrozumiałe aspekty z ww. problematyki.

Szkolenie skierowane jest do kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i płac zajmujących się problematyką kadrowo-płacową ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozliczania czasu pracy. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Pojęcia i definicje związane z czasem pracy

­           pojęcia czasu pracy, wymiaru czasu pracy i rozkładu czasu pracy

­           definicja pracy zmianowej i pracowników zarządzających zakładem pracy

­           definicja doby i tygodnia

­           pozostawanie w dyspozycji pracodawcy

­           okres rozliczeniowy

­           harmonogramy czasu pracy i możliwość ich zmiany

­           obowiązek przekazania harmonogramu czasu pracy i zwolnienie z tego

      obowiązku

­           podróż służbowa a czas pracy

Normy czasu pracy

­           norma dobowa i norma średniotygodniowa

­           normy czasu pracy dla niepełnoetatowców

Obliczanie wymiaru czasu pracy

­           okresy jednomiesięczne

­           okresy trzymiesięczne

­           okresy czteromiesięczne

­           okres dwunastomiesięczny

Okresy odpoczynku

­           odpoczynek dobowy

­           odpoczynek tygodniowy

Systemy i rozkłady czasu pracy (prawidłowe planowanie czasu pracy)

­           podstawowy system czasu pracy

­           równoważny system czasu pracy

­           system czasu pracy w ruchu ciągłym

­           przerywany czas pracy

­           zadaniowy czas pracy

­           ruchoma organizacja pracy

­           indywidualny rozkład czasu pracy

­           system skróconego tygodnia czasu pracy

­           system pracy weekendowej

­           ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy; dopuszczalne okresy rozliczeniowe w poszczególnych systemach czasu pracy

­           możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych w poszczególnych systemach czasu pracy

Organizacja czasu pracy

­           fakultatywna przerwa niewliczana do czasu pracy

­           dopuszczalność pracy zmianowej

­           liczba dni wolnych od pracy

­           zakaz przekraczania normy dobowej

­           ewidencja czasu pracy

Praca w godzinach nadliczbowych

­           dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych

­           limit godzin nadliczbowych w roku

­           dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

­           czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych

­           obowiązek udzielenia dnia wolnego

­           pełnienie dyżuru

­           uprawnienia pracowników zarządzających zakładem pracy

­           godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe dla niepełnoetatowców

­           odpracowywanie prywatnych wyjść pracownika a praca w godzinach nadliczbowych

Praca w porze nocnej

­           pora nocna

­           dodatek za prace w porze nocnej

Praca w niedziele i święta

­           dni wolne od pracy

­           ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta

­           dopuszczalność pracy w niedziele i święta

­           dzień wolny od pracy w zamian za prace w niedzielę i święto

­           prawo do wolnej niedzieli

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1) zdobycie i doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy,

2) umiejętność poruszania się po obowiązujących przepisach prawa,

3) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

4) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO