Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img CIT i PIT 2018 rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia związane z wprowadzonymi zmianami oraz inne wybrane zagadnienia - Jelenia Góra

CIT i PIT 2018 rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia związane z wprowadzonymi zmianami oraz inne wybrane zagadnienia - Jelenia Góra

Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby,
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

CIT i PIT 2018  rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia związane z wprowadzonymi zmianami oraz inne wybrane zagadnienia

 

PROWADZĄCY: ALEKSANDER GNIŁKA – Doradca podatkowy, Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, jako pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu; prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od osób fizycznych (PIT) w 2018 roku wraz z omówieniem pierwszych doświadczeń związanych z wprowadzonymi zmianami.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych,  posiadających wiedzę podstawową z zakresu omawianego materiału.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

A.        NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W CIT OD 2018r.

1.         Nowe źródło przychodów w podatków CIT

a.         Zyski kapitałowe jako nowe źródło przychodów – zakres przedmiotowy i podmiotowy

b.         Omówienie katalogu przychodów z zysków kapitałowych

c.         Zasady ewidencjonowania przychodów i kosztów w zakresie źródeł przychodów

d.         Rozliczanie strat podatkowych

2.         Ograniczanie kosztów finansowania dłużnego

a.         Kogo dotyczą ograniczenia związane z zaliczaniem do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego?

b.         Obliczanie wskaźnika EBITDA kosztów finansowania dłużnego

c.         Definicja kosztów finansowania dłużnego

d.         Metodyka ustalania kwoty kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów

e.         Długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej

f.         Koszty finansowania dłużnego pomiędzy podmiotami powiązanymi, a podmiotami niepowiązanymi

g.         Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów

3.         Ograniczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych

a.         Omówienie katalogu kosztów poniesionych na nabycie usług  i wartości niematerialnych

b.         Refaktury oraz koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub usługi

c.         Koszty poniesione na wytworzenie towaru lub usługi – ewidencjonowanie

d.         Obliczanie kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów

e.         Odliczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w kolejnych latach

4.         „Minimalny podatek dochodowy”

a.         Opodatkowanie nieruchomości podatkiem CIT – zakres zastosowania i wyłączenia

b.         Ustalenie podatnika podatku

c.         Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem CIT nieruchomości komercyjnych

d.         Wpłacanie zaliczek na podatek

5.         Ceny transferowe tj. wyłączenie z obowiązku dokumentacyjnego podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

6.         Straty z tytułu zbycia wierzytelności. Odpisy aktualizujące i umorzenie wierzytelności.

7.         Zmiany związane z opodatkowaniem aportów

8.         Zwiększona wartość wydatków na zakup środków trwałych, które mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów podatkowych

9.         Zniesienie dochodów wolnych od podatku dochodowego w części przeznaczonej na działalność rolniczą

10.       Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji podatkowych.

11.       Inne zmiany

12.       Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych.

 

B.        INNE WYBRANE ZAGADNIENIA

1. Najważniejsze zmiany w CIT w 2017r.

a. Limit kwotowy wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów przy dokonywaniu płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego

b. Nowe zasady ustalania przychodów i kosztów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część oraz zbycia takich udziałów (akcji)

c. Ważne zmiany w zakresie dokumentacji podatkowych (terminy na sporządzenie dokumentacji, CIT/TP, oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowych).

d. Zmiana zasad osiągania przychodów na terytorium RP a podatek u źródła

e. Zmiany w zakresie podatku u źródła od zakupu biletów od przewoźników zagranicznych oraz jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych

2. Wybrane zagadnienia w zakresie CIT

a. Przychody i koszty uzyskania przychodu

- Koszty uzyskania przychodów i koszty nie będące kosztem uzyskania przychodów (na przykładach dotyczących poszczególnych wydatków)

- Działania marketingowe w podatku CIT – koszty reprezentacji i reklamy (spotkania z kontrahentami, prezenty dla kontrahentów, imprezy integracyjne dla kontrahentów)

b. Ceny transferowe oraz ich dokumentacja (za lata poprzednie i wg regulacji obecnie obowiązujących)

c. Pozostałe istotne zagadnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych m.in.

- Certyfikat rezydencji podatkowej

- Podatek u źródła

- Nieodpłatne świadczenia i świadczenia częściowo odpłatne (zarząd i rada nadzorcza bez wynagrodzenia, pozostawiona dywidenda w spółce i inne)

d. Najnowsze interpretacje i orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

 

C. WYBRANE ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)2018 R.:

-podwyższenie limitów zwolnień podatkowych (m.in. zapomogi, świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),

-nowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku,

-programy motywacyjne,

-zwolnienie z zaległości czynszowych przez jednostki samorządu terytorialnego,

-koszty „autorskie”,

-inne zmiany (w tym zmiany w zakresie rozliczania dochodów z działalności gospodarczej ).

2. Przychody ze stosunku pracy. Zagadnienia ogólne:

-świadczenia dla członków rodziny pracownika,

-refundacja przez pracodawcę wydatków „służbowych” poniesionych przez pracownika,

-zgoda pracownika jako warunek uzyskania przychodu,

-zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS.

3. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:

-zagadnienia ogólne (warunki uzyskania przychodu),

-casusy z praktyki skarbowej.

4. Przychody ze stosunku pracy. Wybrane rodzaje przychodów:

-pożyczki,

-udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika,

-pakiety medyczne,

-świadczenia „żywieniowe”,

-wyjazdy i imprezy integracyjne,

-zawody branżowe.

5. Zwolnienia przedmiotowe:

-ubrania pracownicze (służbowe),

-świadczenia BHP

-posiłki i napoje w ramach oraz poza zakresem BHP,

-ekwiwalenty w związku z wykorzystywaniem majątku osobistego pracownika,

-podróże służbowe,

-pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu,

-podróże osób nie będących pracownikami,

-zakwaterowanie pracowników,

-zapomogi (w tym dla emerytów i rencistów),

-świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

-dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

-szkolenia,

6. Szczególne kategorie przychodów:

-darowizna od pracodawcy,

-prawa autorskie pracownika (zagadnienia wybrane).

7. Inne źródła przychodów:

-sprzedaż premiowa (wzmianka),

-konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,

-świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą.

8. Koszty uzyskania przychodów. Wybrane zagadnienia.

9. Rozliczenie podatku. Zagadnienia wybrane:

-świadczenia niepieniężne a pobór zaliczki (podatku),

-wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika (zleceniobiorcy),

-„małe” zlecenia,

-rozliczenie roku.

10. Zwrot wynagrodzenia przez pracownika.

11. Świadczenia wypłacane nierezydentom pracującym za granicą (zmiana przepisów w 2017 r.), certyfikaty rezydencji podatkowej (podstawowe zasady stosowania); wzmianka.

12. Pytania uczestników.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1)         Uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej praktycznego zastosowania przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wraz z omówieniem pierwszych doświadczeń związanych z wprowadzonymi zmianami.

2)         Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3)         Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy.

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO